Pakkausseloste

MEDITUS brustablett 200 mg

Tilläggsinformation

Meditus 200 mg brustablett

acetylcystein

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Meditus är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Meditus
 3.  Hur du använder Meditus
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Hur Meditus ska förvaras
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Meditus löser segt slem d.v.s. hör till de s.k. mukolytika. Meditus används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem.

Du måste tala läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Meditus

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Meditus om du har astma eller har haft kramper i luftrören (bronkialspasm).

Om du har eller har haft magsår kan brustabletter som innehåller acetylcystein irritera magsäcksväggen, särskilt om du använder andra läkemedel som är kända för att irritera magsäcksväggen (se avsnitt Eventuella biverkningar).

Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys) vid användandet av acetylcystein, se avsnitt Eventuella biverkningar. I de flesta av fallen använde dock patienterna minst ett annat läkemedel som troligen orsakade dessa reaktioner.

När det sega slemmet blir mera löst flytande, ökar mängden, särskilt i början av behandlingen. Om du inte kan hosta upp slemmet tillräckligt effektivt, ska du tala med en läkare så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att avlägsna slemmet.

Barn

Läkemedel såsom Meditus, som löser upp slem (mukolytika) kan blockera luftvägarna hos barn under 2 års ålder p.g.a. luftvägarnas egenskaper i denna åldersgrupp. Ett barn i denna ålder kan kanske inte tillräckligt effektivt hosta upp slemmet. Detta är orsaken till varför Meditus inte ska användas till barn under 2 års ålder.

För barn mellan 2 och 11 år endast på läkarordination.

Andra läkemedel och Meditus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av behandlingen med Meditus kan förändras, om man samtidigt använder vissa andra mediciner (t.ex. cefalosporin antibiotika). Antibiotikan bör intas 1–2 timmar innan eller efter Meditus.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Meditus påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Meditus innehåller natrium, laktos och sorbitol

Detta läkemedel innehåller 74 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordsalt) per brustablett.

Detta motsvarar 3,7 % av hogsta rekommenderat dagligt intag av natrium for vuxna.

Detta läkemedel innehåller 75 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 25 mg sorbitol per brustablett.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn 12 år och äldre är 1 brustablett löst i ½ glas vatten 2–3 gånger i dygnet. För barn mellan 2 och 11 år endast på läkarordination. Läkemedlet är inte avsett för långvarigt bruk.

Ta inte läkemedlet längre än 10 dagar utan att diskutera med en läkare.

Ta brustabletten på morgonen om du har nedsatt hostreflex (t.ex. om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd).

Om du har tagit för stor mängd av Meditus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Läkaren bör meddelas om följande biverkningar uppstår och om de fortgår.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare eller närmaste jourpoliklinik omedelbart, om följande symtom uppkommer:

 • andningssvårigheter eller andnöd
 • kraftig hudrodnad, klåda och svullnad
 • svullnad av tunga eller svalg
 • plötslig, kraftig magsmärta eller blodiga kräkningar
 • hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): buksmärta, andtäppa beroende på sammandragning av luftrör.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelutslag.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): plötsliga svåra överkänslighetsreaktioner (anafylaktisk chock, anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plaströr efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylcystein. En brustablett innehåller 200 mg acetylcystein.
 • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfritt natriumkarbonat, vattenfri laktos, mannitol (E421), citronarom (citronolja, mannitol, maltodextrin, glukonolakton, sorbitol [E420], kolloidal vattenfri kiseldioxid), natriumcyklamat, sackarinnatrium, natriumcitratdihydrat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, vit, citronsmakande, platt tablett, diameter 18 mm.

Förpackningen innehåller 20 brustabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 23.06.2020

Texten ändrad

23.06.2020