Package information leaflet

NICORETTE FRUIT sugtablett 2 mg, NICORETTE ICEMINT sugtablett 2 mg, 4 mg

Tilläggsinformation

Nicorette Icemint, Nicorette Fruit 2 mg och 4 mg komprimerade sugtabletter

nikotin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med hälsovårdspersonal om du inte kan sluta röka efter 9 månaders behandling med Nicorette sugtablett.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nicorette sugtablett är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Nicorette sugtablett
 3. Hur du använder Nicorette sugtablett
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nicorette sugtablett skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nicorette sugtablett används för att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär vid rökstopp eller rökreduktion. Behandlingen är avsedd för rökare över 18 år.

Nicorette 2 mg sugtablett är lämplig för rökare med lågt nikotinberoende (dagens första cigarett över 30 minuter efter uppvaknandet eller högst 20 cigaretter per dygn).

Nicorette 4 mg sugtablett är lämplig för rökare med högt nikotinberoende (dagens första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet eller över 20 cigaretter per dygn).

Nicorette sugtablett kan hjälpa dig sluta röka helt eller minska rökningen före totalt rökstopp. Sluta röka genast om du tror att du klarar det. Om det känns som ett för stort steg, börja med att försöka minska rökningen innan du slutar helt. Se avsnitt Hur produkten används “Hur du använder Nicorette sugtablett” för tilläggsinformation.

Nicorette sugtablett lindrar abstinensbesvär och nikotinbegär när du slutar röka. När kroppen plötsligt inte längre tillförs nikotin av tobak, uppstår olika abstinensbesvär såsom retlighet, känsla av ilska eller nedstämdhet, ångest, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, ökad aptit eller viktökning, rökbegär, nattliga uppvakningar eller sömnstörningar. Nikotinet i Nicorette sugtabletter kan förebygga eller lindra abstinensbesvär och rökbegär.

Råd och stöd ökar chansen att lyckas med ditt rökstopp.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nicorette sugtablett om du

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nicorette sugtablett om du har

 • nyligen haft hjärtinfarkt eller stroke
 • bröstsmärta (instabil angina) eller angina i vila
 • hjärtsjukdom som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen
 • högt blodtryck som inte behandlas med läkemedel
 • någon gång haft en allergisk reaktion i form av svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem) eller kliande hudutslag (nässelutslag). Nikotinersättningsterapi kan ibland utlösa denna typ av reaktion.
 • svår eller måttlig leversjukdom
 • svår njursjukdom
 • diabetes
 • överaktiv sköldkörtel
 • tumör i binjuren (feokromocytom)
 • magsår eller tolvfingertarmssår
 • inflammation i matstrupen
 • tidigare haft epilepsi eller krampanfall.

Nicorette sugtablett skall inte användas av icke-rökare.

Sugtabletter kan utgöra en kvävningsrisk. Använd med försiktighet om du har svårt att svälja fast föda eller vätskor eller om du ofta hostar under eller efter sväljning.

Barn och ungdomar

En normal dos för vuxna kan orsaka hos barn en allvarlig förgiftning och leda även till dödsfall. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Nicorette sugtablett

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar läkemedel som innehåller:

 • teofyllin för astma
 • takrin för Alzheimers sjukdom
 • klozapin för schizofreni
 • ropinirol för Parkinsons sjukdom.

Nicorette sugtablett med mat och dryck

Du skall inte äta eller dricka med sugtabletten i munnen.

Graviditet, amning och fertilitet

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan försämra fostrets tillväxt. Rökning kan också leda till förtidig födsel eller till och med dödfödsel. Bäst är att sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, skall du rådfråga hälsovårdspersonal innan du använder Nicorette sugtablett.

Nicorette sugtablett skall undvikas under amning eftersom nikotin överförs i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om du ammar och läkaren har rekommenderat dig att använda Nicorette sugtablett, skall du ta sugtabletten genast efter amning, inte inom två timmar före amning.

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är okända.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Nicorette sugtablett innehåller

 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Nicorette Fruit sugtablettens smakämne innehåller

 • små mängder sulfiter som i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören (bronkospasm).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur du använder läkemedlet beror på om du skall

a) sluta röka genast

b) sluta röka gradvis.

Vuxna (minst 18 år)

a) Sluta röka genast

Syftet är att sluta röka genast och använda sugtabletter för att lindra rökbegär.

 • Börja med att använda 8–12 sugtabletter per dygn. Tag en sugtablett varje gång du får rökbegär.
 • Använd sugtabletterna på detta vis i 6 veckor. Därefter skall du gradvis minska antalet sugtabletter per dygn.
 • Avsluta behandlingen när dosen minskat till 1–2 sugtabletter per dygn. Rökbegär kan uppkomma igen plötsligt. Du kan ta en sugtablett när du får starkt rökbegär.

b) Sluta röka gradvis

Syftet är att börja med att ersätta några cigarretter med en sugtablett. Därefter skall man sluta röka helt under behandlingen. Till slut skall man sluta använda sugtabletterna.

När du får starkt röksug, tag en Nicorette sugtablett i stället för en cigarett. Minska dagliga antalet cigaretter med så många som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka hjälp av hälsovårdspersonal.

Sluta röka så snart du känner dig beredd. Följ anvisningarna ovan i avsnitt a) “Sluta röka genast”. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 6 månader efter behandlingens början bör du söka hjälp av hälsovårdspersonal.

Överskrid inte den maximala dosen. Följ anvisningarna noggrannt och använd högst 15 sugtabletter per dygn.

Om du känner behov av att använda detta läkemedel längre än 9 månader skall du kontakta hälsovårdspersonal.

Barn och ungdomar

Ungdomar (12–17 år)

Endast enligt hälsovårdspersonalens anvisningar.

Barn under 12 år

Detta läkemedel får inte användas av barn under 12 år.

Bruksanvisning

Polypropenburk:

Kartong:

För att öppna:

 1. Tryck lätt på fliken där det står ”tryck”.
 2. Dra samtidigt hårt upp kartongens inre del.

För att stänga: Tryck ner kartongens inre del.

Detta läkemedel skall användas i munhålan. Placera en sugtablett i munnen och låt den lösa upp sig varvid nikotin frisätts och tas upp i kroppen genom munnens slemhinnor. Flytta sugtabletten med jämna mellanrum från den ena sidan av munnen till den andra tills den har löst upp sig helt. Sugtabletten löser upp sig vanligtvis inom 20 minuter. Sugtabletten skall inte tuggas eller sväljas. Ät eller drick inte när du har sugtabletten i munnen.

Om du är frestad att börja röka igen

Om du är rädd att du skall börja röka igen, om du har svårt med att sluta använda sugtabletterna eller om du börjar röka igen, vänd dig till hälsovårdspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Nicorette sugtabletter

Överdosering med nikotin kan förekomma om du röker samtidigt som du använder Nicorette sugtablett.

Om ett barn har tagit Nicorette sugtablett eller om du har tagit en för stor mängd av sugtabletter, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare kan hos barn orsaka en allvarlig förgiftning och även leda till dödsfall.

Symptom på överdosering är illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändringar och stark svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessutom förekomma sänkning av blodtryck, försvagad och oregelbunden puls, andningssvårigheter, svår utmattning, cirkulatorisk kollaps och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonalen.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar som beror på rökstopp (abstinensbesvär)

Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvär, som uppkommer på grund av minskat nikotinintag:

 • irritation, aggression, otålighet, frustration
 • ångest, rastlöshet, nedsatt koncentrationsförmåga
 • uppvaknande på nätterna, sömnsvårigheter
 • ökad aptit, viktökning
 • nedstämdhet
 • röksug (nikotinbegär)
 • sänkt hjärtfrekvens
 • blödningar i tandköttet eller sår i munnen
 • yrsel, svaghetskänsla
 • hosta, halsont, nästäppa, rinnande näsa
 • förstoppning.

Biverkningar

Sluta använda Nicorette sugtablett och kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar förekommer, eftersom de kan vara symptom på allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • nässelutslag (kliande eller rött hudutslag)
 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • andningssvårigheter
 • svårigheter att svälja.

De flesta biverkningarna förekommer i början av behandlingen. Under de första dagarna av behandlingen kan irritation av mun och svalg förekomma, men de flesta användare blir vana vid det vid fortsatt behandling.

Mycket vanliga (hos fler än 1 användare av 10):

 • hosta
 • huvudvärk
 • hicka
 • illamående
 • irritation i halsen, mun eller tunga.

Vanliga (hos färre än 1 användare av 10):

 • lokala effekter såsom brännande, inflammation i munnen eller förändrad smakupplevelse
 • känsla av kyla, värme eller stickande känsla i huden
 • muntorrhet eller ökad salivutsöndring
 • matsmältningsbesvär, smärta eller obehag i magen
 • kräkningar, väderspänning eller diarré
 • halsbränna
 • trötthet
 • överkänslighet (allergi).

Mindre vanliga (hos färre än 1 användare av 100):

 • näsbesvär såsom nästäppa eller nysning
 • pipande andning (bronkospasm) eller andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen
 • rodnad eller ökad svettning
 • besvär i munnen såsom stickning i munnen, inflammation av tunga, sår i munnen, skador av slemhinnorna i munnen eller förändrad röst, smärta i munnen eller halsen, rapning
 • hjärtklappning, snabb puls, högt blodtryck
 • en snabb och oregelbunden hjärtrytm som kan behandlas med lämplig medicinering
 • hudutslag, klåda
 • onormala drömmar
 • smärta eller obehag i bröstet
 • matthet, sjukdomskänsla.

Sällsynta (hos färre än 1 användare av 1 000):

 • svårt att svälja, nedsatt känsel i munnen
 • kväljning.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • dimsyn, ökad tårproduktion (lakrimation)
 • svalgtorrhet, besvär i magtarmkanalen, smärta på läpparna
 • rodnad i huden
 • krampanfall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55, 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken och ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Polypropenburk: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Kartong: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Använd inom 3 månader efter att skyddsfilmen har tagits bort.

Använd inte förpackningen för andra ändamål eftersom i den kan finnas tablettdamm som kan fastna i andra föremål.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nikotin. En sugtablett innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin (som nikotinresinat).
 • Övriga innehållsämnen är:
  sugtablettkärna: mannitol (E421), xantangummi, spraytorkad Winterfresh RDE4-149 (arabgummi (E414), pepparmint-, mentol- och eukalyptolsmakämnen)1, Tuttifrutti arom (innehåller spår av sulfit)2, arabgummi (E414)2, vattenfritt natriumkarbonat (E500)(i), sukralos (E955), acesulfamkalium (E950), magnesiumstearat (E470b)
  dragering: hypromellos (E464), Winterfresh RDE4-149 (pepparmint-, mentol- och eukalyptolsmakämnen)1, Tuttifrutti arom2, titandioxid (E171), sukralos (E955), mikrokristallin cellulosa (E460), kaliumaluminiumsilikat (E555),acesulfamkalium (E950), polysorbat 80 (E433).
  1) Nicorette Icemint, 2) Nicorette Fruit

Nicorette sugtablett är sockerfri.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oval, vit eller nästan vit sugtablett märkt med ”n” på ena sidan och ”2” eller ”4” på andra sidan. Sugtablettens storlek är ca 14 x 9 x 7 mm.

Förpackningsstorlekar:

En polypropenburk innehåller 20 sugtabletter. Förpackningen innehåller 1, 4 eller 8 burkar.

En kartong innehåller 40 sugtabletter. Förpackningen innehåller 1, 2 eller 4 kartonger.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PB 90, 02601 Esbo

Tillverkare

McNeil AB, PB 941 (Norrbroplatsen 2), SE-251 09 Helsingborg, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 17.1.2024

Texten ändrad

17.01.2024