Package information leaflet

VELOXA VET purutabletti 150/144/50 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Veloxa vet 150 mg/144 mg/50 mg purutabletti koiralle
febanteeli, pyranteeliembonaatti, pratsikvanteeli

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi tabletti sisältää:

Vaikuttavat aineet:            
Febanteeli 150 mg
Pyranteeli 50 mg (vastaten 144 mg:aa pyranteeliembonaattia)           
Pratsikvanteeli 50 mg           

Ruskehtava, soikea, jaettavissa oleva purutabletti.

KÄYTTÖAIHEET

Sisäloislääke, jota käytetään koiran pyörömatojen ja heisimatojen aiheuttamien sekainfektioiden hoitoon.

Seuraavien lajien aiheuttamien sekainfektioiden hoitoon koirilla ja koiranpennuilla:
Suolinkaiset: Toxocara canis, Toxascaris leonina (aikuiset ja myöhäiset epäkypsät muodot)
Hakamadot: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (aikuiset)
Piiskamadot: Trichuris vulpis (aikuiset)
Heisimadot: Echinococcus spp., Taenia spp. ja Dipylidium caninum (aikuiset ja epäkypsät muodot).

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttaville aineille tai apuaineille.

HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisissa tapauksissa (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset) voi esiintyä ohimeneviä, lieviä maha-suolikanavan oireita (esim. oksentelua).
Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Vain suun kautta.

Annostus:
Tavanomainen annos on 1 tabletti/10 painokg kerta-annoksena (15 mg febanteelia, 5 mg pyranteelia (embonaattina) ja 5 mg pratsikvanteelia per painokg).

Paino (kg)

Purutablettien lukumäärä

2,5–5

½

> 5–10

1

> 10–15

1 ½

> 15–20

2

> 20–25

2 ½

> 25–30

3

Yli 30 kg:n painoisille koirille on käytettävä Veloxa vet 525 mg/504 mg/175 mg ‑valmistetta.

ANNOSTUSOHJEET

Purutabletti voidaan antaa koiralle suoraan tai ruoan kanssa. Koiraa ei tarvitse paastottaa ennen hoitoa eikä sen jälkeen.
Useimmat koirat syövät purutabletin vapaaehtoisesti, koska pratsikvanteelissa on lipidipäällyste ja tabletti sisältää makuainetta.

Hoidon kesto:
Ei alle 2 kg:n painoisille koirille.
Kerta-annos. Tapauksissa, joissa on tartunnan uusiutumisen riski, eläinlääkäriltä tulee pyytää neuvoa lääkityksen toistamisen tarpeellisuudesta ja antotiheydestä.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Ei saa käyttää läpipainopakkaukseen ja ulkopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Puolitettujen tablettien kestoaika: 2 vuorokautta. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Käyttämättömät puolitetut tabletit pitää laittaa takaisin avattuun tablettikuplaan, ja tablettiliuska pitää laittaa takaisin ulkopakkaukseen.

ERITYISVAROITUKSET

Loiset saattavat muuttua vastustuskykyisiksi tiettyyn sisäloislääkeluokkaan kuuluville valmisteille, jos kyseiseen luokkaan kuuluvia sisäloislääkkeitä käytetään usein ja toistuvasti.

Kirput toimivat yhden yleisesti esiintyvän heisimatolajin, Dipylidium caninum, väli-isäntänä. Heisimatoinfektio uusiutuu varmasti, ellei väli-isäntää, kuten kirppuja, hiiriä jne. saada hallintaan.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Heisimatoinfektio on epätodennäköinen alle 6 viikon ikäisillä pennuilla.

Tabletit sisältävät makuainetta. Jotta tabletin nieleminen vahingossa voidaan välttää, säilytä tabletit poissa eläinten ulottuvilta.

Ulosteet pitää kerätä ja hävittää asianmukaisesti 24 tunnin ajan hoidon jälkeen, jotta minimoidaan tartunnan uusiutumisen ja uuden tartunnan riski.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Purutablettia suoraan koiralle tai koiran ruokaan sekoitettuna antavien henkilöiden on noudatettava hyvää hygieniaa ja pestävä kädet lääkkeen annon jälkeen.

Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Muut varotoimet

Valmiste sisältää pratsikvanteelia, joten se tehoaa Echinococcus spp. ‑lajiin, jota ei esiinny kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta joka yleistyy joissakin jäsenvaltioissa.  Ekinokokkoosi on ihmiselle vaarallinen. Ekinokokkoosi on Maailman eläintautijärjestölle (OIE) ilmoitettava sairaus, joten toimivaltaiselta viranomaiselta on saatava tarkat ohjeet sen hoitoon ja seurantaan sekä ihmisten suojaamiseen tältä sairaudelta.

Käyttö tiineyden tai maidon erittymisen/imetyksen aikana

Lampailla ja rotilla on raportoitu suurten febanteeliannosten yhteydessä sikiötä vaurioittavia vaikutuksia. Tutkimuksia ei ole tehty koiran tiineyden alkuvaiheen aikana. Valmisteen käytön tiineyden aikana on perustuttava hoitavan eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarvioon. Valmisteen käyttöä neljän ensimmäisen tiineysviikon aikana ei suositella. Suositeltua annostusta ei saa ylittää hoidettaessa tiineitä narttukoiria.

Purutabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ei saa käyttää samanaikaisesti piperatsiinin kanssa, koska pyranteelin ja piperatsiinin sisäloislääkevaikutus saattaa kumoutua.

Samanaikainen käyttö muiden kolinergisten valmisteiden kanssa voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Sytokromi P450 ‑entsyymien aktiivisuutta lisäävät muut samanaikaisesti käytettävät lääkkeet (esim. deksametasoni, fenobarbitaali) saattavat pienentää pratsikvanteelin pitoisuutta plasmassa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)

Turvallisuustutkimuksissa suositusannokseen nähden viisinkertainen tai suurempi kerta-annos aiheutti satunnaista oksentelua.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

15.6.2020

MUUT TIEDOT

PVC/alumiini/polyamidiläpipainopakkauslaminaatti, jonka päällä alumiinifolio. Läpipainoliuska sisältää 2 tai 8 purutablettia.

  • Kartonkikotelo sisältää 1 x 2 purutabletin läpipainoliuskan (2 purutablettia)
  • Kartonkikotelo sisältää 2 x 2 purutabletin läpipainoliuskaa (4 purutablettia)
  • Kartonkikotelo sisältää 52 x 2 purutabletin läpipainoliuskaa (104 purutablettia)
  • Kartonkikotelo sisältää 1 x 8 purutabletin läpipainoliuskan (8 purutablettia)
  • Kartonkikotelo sisältää 13 x 8 purutabletin läpipainoliuskaa (104 purutablettia)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

104 purutabletin pakkaukset saatavana vain eläinlääkärin määräyksestä.

Edustaja: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Kööpenhamina, Tanska

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Lavet Pharmaceuticals Ltd.,

2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6

Unkari