Package information leaflet

DRONCIT VET tablett 50 mg

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Droncit vet 50 mg tablett

Prazikvantel

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller:

Aktivt innehållsämne

Prazikvantel 50 mg

Hjälpämnen

Vattenfri laktos

Mikrokristallin cellulosa

Majsstärkelse

Povidon

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bandmask hos hund och katt.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

DJURSLAG

Katt och hund.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Normal dos mot bandmask utom Diphyllobotrium: engångsdos 5 mg/kg (en tablett/10 kg).

Doseringstabell:

Djurets vikt

Antal tabletter

< 5 kg

½

5-10 kg

1

11-20 kg

2

21-30 kg

3

31-40 kg

4

41-50 kg

5

51-60 kg

6

Diphyllobotrium: engångsdos 40 mg/kg (8 tabletter/10 kg). Denna parasit kan finnas i rå insjöfisk.

Om veterinären har ordinerat en annan dos, bör veterinärens anvisning följas.

Om djuret smittas på nytt, upprepas behandlingen.

Droncit vet kan ges direkt eller inblandat i fodret.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Inga speciella åtgärder behöver iakttagas.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Dräktighet och laktation

Kan administreras under dräktighet och digivning.

Överdosering

Symtom på överdosering: Kräkningar kan förekomma.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

9.10.2020

Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning 2 och 20 tabletter.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

 

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Ranska

Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Tyskland