Package information leaflet

MOVICOL pulver till oral lösning i endosbehållare

Tilläggsinformation

MOVICOL, pulver till oral lösning, 13,8 g dospåse
Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumbikarbonat, Kaliumklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Movicol är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Movicol
 3. Hur du tar Movicol
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Movicol ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Namnet på detta läkemedel är Movicol, pulver till oral lösning, 13,8 g dospåse. Det är ett laxermedel för behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas ej för barn under 12 år.

Movicol hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Movicol fungerar även vid väldigt svår förstoppning, så kallat fekalom.

Makrogol, natriumklorid, natriumbikarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Movicol om läkaren har talat om för dig att du:

 • har förträngningar i tarmen (tarm obstruktioner, ileus)
 • har sår i tarmväggen
 • har svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös colit, Crohn’s sjukdom eller toxisk megakolon.
 • är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet
Drick fortfarande mycket vätska, när du använder Movicol-läkemedlet. Vätskan som Movicol-läkemedlet innehåller ersätter inte ditt normala vätskeintag.

Hjärtproblem
Följ de särskilda instruktionerna i avsnitt Hur produkten används om du använder Movicol för väldigt svår förstoppning (fekalom).

Andra läkemedel och Movicol
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel, t.ex. epilepsimediciner, kan försvagas under behandlingen med Movicol.
Du ska inte ta några andra läkemedel via munnen tillsammans med Movicol, en timme innan eller en timme efter intag av Movicol.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Movicol motverka effekten av förtjockningsmedlet.

Graviditet och amning
Movicol kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Movicol.

Körförmåga och användning av maskiner
Movicol påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Movicol innehåller natrium
Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver 3 eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har fått råd att följa en diet med lågt saltinnehåll (natrium).

Movicol innehåller 186,87 mg natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,3% av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

Hur produkten används

Detta läkemedel kan intas när som helst under dygnet med eller utan mat.

Lös upp innehållet i 1 dospåse i ett halvt glas (125 ml) vatten och drick lösningen.

Förstoppning
En dos Movicol är 1 dospåse. Lös upp 1 dospåse i ett halvt glas (125 ml) vatten.
Ta en dospåse 1-3 gånger per dygn, beroende på hur svår din förstoppning är.

Mycket svår förstoppning (fekalom)
Innan du tar Movicol som behandling av mycket svår förstoppning (fekalom) ska det först fastställas att du har detta tillstånd.

Den dagliga dosen för behandling av fekalom är 8 dospåsar och dosen bör intas inom 6 timmar. En dospåse löses upp i ett halvt glas (125 ml) vatten. Behandlingen kan vid behov fortgå i 3 dagars tid. Du skall inte inta mer än 2 dospåsar Movicol per timme om du har hjärtproblem.

Bruksanvisning
Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Fyll på med cirka 125 ml eller ungefär ett halvt glas med vatten. Rör om tills allt pulver har löst upp sig och lösningen är klar eller lätt grumlig. Drick sedan lösningen. Om du tar Movicol för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 dospåsar i en liter vatten.

Längd på behandling:

Förstoppning
Behandling med Movicol varar oftast ungefär 2 veckor. Om du behöver använda Movicol längre än detta, kontakta din läkare. Långvarigt bruk kan vara nödvändigt ifall du använder läkemedel som orsakar förstoppning eller om du har någon sjukdom, t.ex. Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), som ger upphov till förstoppning. Om du är tvungen att använda Movicol längre än 2 veckor, kontakta läkare. Vid långvarigt bruk kan dosen ofta minskas till 1−2 doser dagligen.

Fekalom
Behandling med Movicol kan vid behov fortgå i 3 dagars tid.

Om du har tagit för stor mängd av Movicol
Du kan få diarré, som kan leda till vätskeförlust. Avbryt behandlingen med Movicol tills diarrén avtar och drick rikligt med vätska. Om situationen oroar dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Movicol
Ta dosen så fort du kommer ihåg den.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Movicol och kontakta omedelbart läkare, om:

 • du får en allvarlig allergisk reaktion, som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Andra biverkningar är:
Allergiska reaktioner (kan orsaka utslag, klåda, rodnad av huden eller nässelfeber, svullnad av händer, fötter eller vrister), huvudvärk och för låg eller hög kaliumhalt i blodet (hypokalemi eller hyperkalemi).

Ibland kan man få matsmältningsbesvär, magknip eller -kurrande. Det är möjligt att Movicol ger i början av behandlingen upphov till svullnad i magen, gasbildning, illamående eller kräkningar, smärta i ändtarmsområdet samt lindrig diarré. I allmänhet lättar dessa biverkningar när Movicol dosen minskas.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Ifall du har blandat till Movicol lösningen, men inte kan dricka den direkt kan den täckas över och förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Lösning som inte använts inom 6 timmar skall slängas bort.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En 13,8 grams dospåse Movicol innehåller:

Makrogol 13,125 g
Natriumklorid 0,3507 g
Natriumbikarbonat 0,1785 g
Kaliumklorid 0,0466 g

Movicol innehåller lime- och citronarom samt acesulfamkalium som sötningsmedel. Lime- och citronaromen innehåller följande ingredienser: akaciagummi, maltodextrin, limeolja, citronolja, citral, citronsyra och vatten.

När innehållet av en dospåse är upplöst i 125 ml vatten innehåller lösningen:
Natrium 65 mmol/l
Klorid 53 mmol/l
Kalium 5,4 mmol/l
Bikarbonat 17 mmol/l

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Denna produkt är tillgänglig som både rektangulär dospåse och rörformad (stick-pack) dospåse.

Movicol är ett vitt pulver.

Movicol finns tillgängligt i förpackningar innehållande 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla dospåsar och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Norgine Healthcare B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederländerna

Tillverkare:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Storbritannien
eller
Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, Zi De La Plaine Des Isles 89000 Auxerre, Frankrike
eller
Sophartex, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Frankrike.
eller
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederländerna
eller
Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs, Sverige
eller
Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Frankrike

Marknadsförare:
Sabora Pharma Oy, PB 20, 03601 Högfors

Detta läkemedel är godkänt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:
Österrike: MOVICOL-Pulver
Belgien: MOVICOL
Danmark: MOVICOL
Finland: MOVICOL
Frankrike: MOVICOL
Tyskland: MOVICOL V
Island: MOVICOL
Irland: MOVICOL
Italien: MOVICOL 13,8 g polvere per soluzione orale
Luxemburg: MOVICOL
Malta: MOVICOL
Nederländerna: MOVICOLON
Norge: MOVICOL
Portugal: MOVICOL
Spanien: MOVICOL
Sverige: Movicol
Förenade kungariket: MOVICOL
(Nordirland)

Denna bipacksedel ändrades senast 02.06.2023

Texten ändrad

02.06.2023