Package information leaflet

HYPROSAN silmätipat, liuos 3,2 mg/ml

Hyprosan 3,2 mg/ml -silmätipat, liuos

Hypromelloosi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Hyprosan on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hyprosan-silmätippoja
 3. Kuinka Hyprosan-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hyprosan-silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hyprosan on luonnollisten kyynelten korvike, joka kosteuttaa ja voitelee silmiä. Hyprosan-silmätippoja käytetään kuivan silmän oireiden hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, elleivät oireesi lievity tai jos ne pahentuvat.

Hypromelloosi, jota Hyprosan sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hyprosan-silmätippoja

Varoitukset ja varotoimet

Ei ole.

Lapset ja nuoret

Hyprosan-silmätippoja ei ole tutkittu lapsilla tai nuorilla. Siksi sitä ei tule käyttää alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Hyprosan

Jos laitat silmääsi jotain muuta lääkettä, laita Hyprosan viimeisenä. Odota vähintään 5 minuuttia muiden lääkkeiden jälkeen.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Hyprosan-silmätippoja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Silmätipat voivat aiheuttaa lyhytaikaista näön sumentumista. Jos näin käy sinulle, älä aja tai käytä koneita ennen kuin näkösi on palautunut ennalleen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Piilolinssit

Hyprosan-silmätipat eivät sisällä mitään säilytysainetta. Siksi niitä voidaan käyttää piilolinssien kanssa.

Hyprosan sisältää fosfaatteja

Tämä lääkevalmiste sisältää noin 0,06 mg fosfaatteja per tippa, mikä vastaa 1,9 mg:aa/ml. Jos sinulla on vakava vaurio silmän etuosan läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvossa), fosfaatit voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sameita laikkuja sarveiskalvoon johtuen kalsiumin kertymisestä hoidon aikana.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on 1 tippa kumpaankin silmään kolme kertaa päivässä tai tarvittaessa.

Ennen silmätippojen tiputtamista:

 • pese kädet ennen pullon avaamista
 • kun avaat pullon ensimmäisen kerran, hävitä ensimmäinen tippa
 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä).

Tiputtaminen:

1. Pidä pulloa juuri korkin alapuolelta ja avaa pullo kiertämällä korkkia. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään. Tipan ulostulo voi kestää muutaman sekunnin. Älä puserra liian kovaa.

4. Räpäytä silmää muutaman kerran, että tippa leviää.

5. Tiputa Hyprosania myös toiseen silmään toistamalla vaiheet 2–4.

6. Ennen kuin laitat korkin takaisin paikalleen, ravista pulloa kerran alaspäin niin, että jäljellä oleva neste häviää pullon kärjestäTämä on tärkeää pullon käytettävyyden varmistamiseksi.

Pulloon voi jäädä pieni määrä liuosta käytön lopuksi. Kaikki pullot on täytetty niin täyteen, että niissä on varmasti 10 ml liuosta käytettävissä. Tämä määrä sisältää myös nesteen, joka poistetaan kärjestä ennen kuin korkki laitetaan paikalleen.

Pullon toimintamekanismin vuoksi pullosta voi tiputtaa enintään 30 tippaa vuorokaudessa.

Jos laitat silmääsi jotain muuta lääkettä, laita Hyprosan viimeisenä. Odota vähintään 5 minuuttia muiden lääkkeiden jälkeen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Hyprosan-silmätippoja ei tule käyttää lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Jos käytät enemmän Hyprosan-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Hyprosan-silmätippojen yliannostuksen ei tiedetä aiheuttaneen reaktioita. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on esiintynyt:

Melko harvinaisia (voivat esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä sadasta): paikallinen kirvely, silmäkipu ja näön sumentuminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pullon kelpoisuusaika on 4 viikkoa. Säilytä pullo tiiviisti suljettuna.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hyprosan sisältää

 • Vaikuttava aine on hypromelloosi. 1 ml liuosta sisältää 3,2 mg hypromelloosia.
 • Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidodekahydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumhyaluronaatti, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hyprosan-liuos on kirkas, väritön liuos läpinäkyvässä muovipullossa, jossa on sinikärkinen valkoinen tiputin ja valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoot: 1x10 ml ja 3x10 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy
Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.1.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.01.2021