Package information leaflet

TERRACORT salva 30/10 mg/g

Tilläggsinformation

Terracort salva

Oxitetracyklinhydroklorid och hydrokortison

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Terracort är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Terracort
 3. Hur du använder Terracort
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Terracort ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Det andra aktiva innehållsämnet av Terracort salva är hydrokortison, som hör till de milda kortikosteroiderna. Hydrokortison förhindrar inflammation och lindrar dess symptom snabbt. Det andra aktiva innehållsämnet är oxitetracyklin. Det är ett antibiotikum med brett spektrum som är verksamt vid hudinfektioner förorsakade av olika bakterier genom att det förhindrar bakteriers förökning.

Vid lokal användning minskar Terrcort klåda, sveda och rodnad i samband med inflammation.

Terracort är avsett för behandling av variga hudinfektioner, bensår, irritation orsakad av solbränna och insektbett, små brännskador och sår.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Terracort

 • om du är allergisk mot oxitetracyklinhydroklorid, hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har akut herpes simplex, kokoppor, vattkoppor, hudtuberkulos eller svampinfektion på huden.

Varningar och försiktighetTala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Terracort:

 • om du får nya bakterie- eller svampinfektioner under behandlingen
 • om behandlingen inte hjälper snabbt
 • om du får hudirritation under behandlingen.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Använd ej Terracort salvan i eller runt ögonen.

Barn

Använd ej salvan på barn eller spädbarn på stora hudområden eller långvarigt. Var särskilt försiktig om du använder ocklusivförband för att förstärka effekten av salvan.

Salvan innehåller en liten mängd tetracyklin som kan ha en skadlig inverkan på utvecklingen av tänderna om salvan används under den senare hälften av graviditeten, amningstiden eller under barnets sju första år.

Andra läkemedel och Terracort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rengör området som skall behandlas omsorgsfullt. Applicera salvan tunt 2 – 3 gånger per dygn. Du kan förstärka effekten av salvan genom att använda ett ocklusionsförband.

Använd salvan endast på små hudområden och kortvarigt.

Om din infektion är svår och utspridd, vänd dig till din läkare för att få antibiotika som tas genom munnen.

Om du upplever att effekten av Terracort är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Terracort

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har använt/ fått i sig salvan av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanligtvis tål huden behandlingen med Terracort utan biverkningar.

Ibland kan Terracort förorsaka dimsyn, lokala biverkningar såsom rodnad, klåda, irritation eller uttorkning av huden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En gram salva innehåller:

 • Som aktiva substanserna 30 mg oxitetracyklin (33,520 mg oxitetracyklinhydroklorid) och 10 mg hydrokortison.
 • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mjuk, ljusgul, homogen salva.

15 gram aluminiumtub.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Finland

Tillverkare:

Farmasierra Manufacturing S.L.

Carretera de Irún, Km. 26, 200

28700 San Sebastan de los Reyes (Madrid)

Spanien

Denna bipacksedel godkändes senast: 15.5.2018

Texten ändrad

15.05.2018