Package information leaflet

BEPANTHEN kräm 50 mg/g, salva 50 mg/g

Tilläggsinformation

Bepanthen salva och kräm 50 mg/g

dexpantenol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
  3. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Bepanthen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bepanthen salva och kräm

3. Hur du använder Bepanthen salva och kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bepanthen salva och kräm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Bepanthen salva och kräm innehåller det verksamma ämnet dexpantenol. 1 gram salva eller kräm innehåller 50 milligram dexpantenol.

Bepanthen kräm är lätt att breda ut och den upptas snabbt i huden. Krämen är ett kosmetiskt behagligt läkemedel som lämpar sig för normal och fet hud, ansikte, händer och behårade hudområden.

Bepanthen kräm lämpar sig särskilt väl för behandling av mindre hudskador, såsom skavsår, ragader (hudsprickor), brännskador, hudirritation (t.ex. solbränna samt hudirritation efter röntgen- eller ljusbehandling med UV-strålar), sårnader (inklusive såriga och spruckna bröstvårtor samt bensår), blöjeksem och inflammerade nässlemhinnor.

Bepanthen salva kvarlämnar ett skyddande skikt på huden och lämpar sig för lokalbehandling av såväl normal hud som av torr hud, särskilt för äldre personer hos vilka huden förnyas långsamt.

Bepanthen salva lämpar sig särskilt väl för behandling av mindre brännskador, blöjeksem, sårnader som läks långsamt (inklusive såriga och sönderspruckna bröstvårtor), nariga läppar, sprickor i munvinkeln (perleche), skråmor och ragader (hudsprickor) samt sår på könsorganen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Bepanthen salva eller kräm

om du är allergisk mot aktiv substans (dexpantenol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Undvik salva eller kräm från att hamna i ögonen.

Hjälpämnena i Bepanthen salvan kan minska effekten hos preventivmedel som är tillverkade av latex, såsom kondomer och pessar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga antydningar att användning av preparatet under graviditet och amning skulle vara förenad med risker. Dock bör preparatet användas under graviditet endast enligt läkarordination.

Om preparatet används under amning för behandling av sårnader i bröstvårtan och vårtgården ska det bredas på hudområdet genast efter avslutad amning och sköljning av bröstområdet. Preparatet bör sköljas bort från bröstet innan barnet ammas igen.

Körförmåga och användning av maskiner

Bepanthen salva och kräm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Bepanthen salva och kräm

Dexpantenol omvandlas i hud- och slemhinnevävnaden till B5-vitamin. B5-vitamin är en nödvändig tillväxtfaktor för hudens och slemhinnornas celler. Lokalt använd absorberas dexpantenol mycket snabbt i huden och slemhinnorna. B5-vitamin inverkar gynnsamt på läkningen av sår genom att påskynda cellernas delning och förbättra kollagenets elasticitet.

Bepanthen salva och kräm innehåller cetylalkohol, stearylalkohol och ullfett som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Bepanthen kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Då Bepanthen salva och kräm används lokalt, befrämjas läkningen av mindre hud- och slemhinnesår samt tillväxten av epitelvävnaden (= blodkärlsfritt vävnadsskikt som belägger hud- och slemhinneytorna).

Vuxna och barn: Salvan / Krämen stryks på det skadade hudområdet en eller flera gånger dagligen.

Tryck kräm eller salva tuben mot korken. Tuben får inte vikas.

Om du har använt för stor mängd av Bepanthen salva eller kräm

Detta är ofarligt, då överdosering inte är känd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats: överkänslighetsreaktioner och hudreaktioner såsom kontakteksem, överkänslighetseksem, klåda, erytem, eksem, utslag, nässelutslag, hudirritation och blåsor i huden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapporter biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Bepanthen om preparatet har synbart förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är dexpantenol. 1 gram salva eller kräm innehåller 50 milligram dexpantenol.
  • Övriga innehållsämnen är:

Bepanthen salva: ullfett, Protegin X, vitt vaselin, vitt vax, mandelolja, cetylalkohol, stearylalkohol, flytande paraffin och renat vatten

Bepanthen kräm: pantolakton, 2-fenoxietanol, Amphisol K, cetylalkohol, stearylalkohol, ullfett, isopropylmyristat, propylenglykol och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bepanthen 50 mg/g kräm är en ogenomskinlig, mjuk, homogen och ljusgul kräm.

Bepanthen 50mg/g salva är en fet, vitgul eller vit salva som kan ha en doft av ullfett.

Båda preparaten finns i mjuka aluminiumtuber med polypropylenskruvkork på 30 och 100 gram.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Ab, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

 

Tillverkare:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Tyskland

 

Ytterligare information om detta läkemedelspreparat ges av innehavaren av godkännande för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Health, PB 73, 02151 Esbo. Tel. 020 78521, fax 020 7858214.

Denna bipacksedel ändrades senast 16.3.2022

Texten ändrad

16.03.2022