Package information leaflet

MINIFOM kapsel, mjuk 200 mg

Tilläggsinformation

Minifom 200 mg mjuka kapslar

Antifoam M (dimetikon och vattenfri kolloidal kiseldioxid)

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Minifom är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Minifom

3. Hur du tar Minifom

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Minifom ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Minifom används mot besvär förorsakad av ökad gasmängd i matsmältningskanalen (meteorism). Vid ökad gasansamling i matsmältningskanalen bryter Minifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft.

Minifom absorberas inte utan verkar lokalt i matsmältningskanalen.

Full effekt av Minifom fås efter ett par dygns behandling.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Minifom

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Minifom kan användas under graviditet.
Dimetikon passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Minifom påverkar inte din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 kapsel 3-4 gånger dagligen eller enligt läkares anvisning. Kapslarna bör sväljas hela.

Användning för barn
Till barn enligt läkares anvisning.

Om du har tagit för stor mängd av Minifom
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Dimetikon har sällan konstaterats orsaka några biverkningar. Överkänslighetsreaktioner, särskilt hudutslag och nässelfeber, har rapporterats. Symtom anslutande till matsmältningskanalen och nervsystem har förekommit (ingen känd frekvens).

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA
 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C. 
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Den aktiva substansen är Antifoam M. 1 kapsel innehåller 200 mg Antifoam M som motsvarar 188 mg dimetikon och 12 mg vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Övriga innehållsämnen är järnoxid (färgämne, E172), gelatin och glycerol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Brunröd, oval, mjuk gelatinkapsel.
Förpackningsstorlekar: 25 och 100 kapslar i HDPE-burk.

Eventuellt är inte alla förpackningsstorlekar till salu.

Innehavare av godkännande för försäljning:
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.

Tillverkare:
Catalent Germany Eberbach GmbH, Tyskland
Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 19.08.2021.

Texten ändrad

19.08.2021