Package information leaflet

MINIFOM kapseli, pehmeä 200 mg

Minifom 200 mg pehmeät kapselit

Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Kysy tarvittaessa apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Minifom on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Minifom-valmistetta

3. Miten Minifom-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Minifom-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Minifom-valmistetta käytetään lisääntyneen kaasumäärän aiheuttamiin vaivoihin ruoansulatuskanavassa (ilmavaivat). Minifom rikkoo vaahtoa ja kuplia ruoansulatuskanavan lisääntyneessä kaasunmuodostumisessa, joka yleensä aiheutuu niellystä ilmasta.
Minifom ei imeydy, vaan se vaikuttaa paikallisesti ruoansulatuskanavassa.

Minifom-valmisteen täysi vaikutus saavutetaan parissa päivässä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Minifom-valmistetta

  • jos olet allerginen vaikuttaville aineille (dimetikonille ja piidioksidille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Minifom ei imeydy, joten sitä voi käyttää raskauden aikana.

Dimetikoni ei kulkeudu äidinmaitoon, joten sitä voi käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Minifom-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta autolla ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 kapseli 3-4 kertaa päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Kapselit on nieltävä kokonaisina.

Käyttö lapsille

Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Minifom-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Dimetikonin on todettu aiheuttavan erittäin harvoin haittavaikutuksia. Yliherkkyysoireita, erityisesti ihottumaa ja nokkosihottumaa, on raportoitu. 

Ruoansulatuskanavaan ja hermostoon liittyviä oireita on esiintynyt (esiintymistiheys tuntematon).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Minifom sisältää

Vaikuttava aine on Antifoam M. 1 kapseli sisältää 200 mg Antifoam M:ää, joka vastaa 188 mg dimetikonia ja 12 mg vedetöntä kolloidista piidioksidia.
Muut aineet ovat rautaoksidi (väriaine, E172), liivate ja glyseroli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Ruskeanpunainen, ovaali, pehmeä liivatekapseli.
Pakkauskoot: 25 ja 100 kapselia HDPE-purkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Ruotsi.

Valmistaja         
Catalent Germany Eberbach GmbH, Saksa
Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.08.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

19.08.2021