Package information leaflet

LIVOSTIN nässpray, suspension 0,5 mg/ml

Tilläggsinformation

Livostin 0,5 mg/ml nässpray, suspension

levokabastin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.       Vad Livostin är och vad det används för

2.       Vad du behöver veta innan du använder Livostin

3.       Hur du använder Livostin

4.       Eventuella biverkningar

5.       Hur Livostin skall förvaras

6.       Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Histamin är en substans som hos allergiker framkallar bl.a. snuva, nysningar eller klåda i näsan. Livostin blockerar effekten av histamin. Symptomen lindras snabbt och verkan är långvarig.

Lokalt för behandling av allergisk snuva förorsakad av gräs, pollen, damm eller andra substanser för vuxna och barn över 4 år.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Livostin

Varningar och försiktighet

Om du lider av nedsatt njurfunktion, använd Livostin endast enligt läkares föreskrift.

Barn och ungdomar
Säkerhet och effekt för Livostin för barn under 4 år har inte fastställts.


Andra läkemedel och Livostin

De rekommenderade doserna är så små att de inte är av betydelse i frågan om användning av andra läkemedel eller alkohol. Försiktighetsåtgärder är således inte nödvändiga.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Livostin rekommenderas ej under graviditet.

Körförmåga och användning av maskiner
Livostin inverkar i allmänhet inte på vaksamheten och koncentrationsförmågan. Ifall du känner dig dåsig bör du iaktta försiktighet vid bilkörning och vid bruk av maskiner som kräver skärpt uppmärksamhet.

Livostin innehåller

 • ca 5 mg propylenglykol per spray motsvarande 50 mg/ml.
 • ca 15 mikrogram bensalkoniumklorid per spray motsvarande 0,15 mg/ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Skaka flaskan väl före varje användning. Doseringen för vuxna och barn är vanligen 2 spraydoser i vardera näsborren 2 gånger per dygn. Om Livostin verkar lindrande men besvären är så svåra att effekten inte är tillräcklig, kan du ta 2 spraydoser i vardera näsborren 3–4 gånger per dygn. Till barn under 4 år endast på läkarordination.

Behandlingen skall fortgå under hela pollenperioden.

Bruksanvisning

 1. Skaka flaskan väl innan du öppnar den.
 2. Då du använder sprayflaskan första gången, fyll pumpbehållaren genom att trycka ett par gånger.
 3. Snyt dig ordentligt innan du använder sprayen.
 4. Håll flaskan på det sätt som bilden visar. Böj huvudet lite framåt. Tillslut med fingret den ena näsborren och placera sprayflaskans spets i den andra näsborren.
 5. Tryck på sprayflaskan två gånger och andas samtidigt in djupt via samma näsborre.
 6. Upprepa punkterna 4 och 5 även i den andra näsborren.

Om du har använt för stor mängd av Livostin

Om flaskans innehåll av misstag sväljs kan det förorsaka trötthet. Kontakta i så fall läkare. Däremellan är det bäst att dricka så mycket vatten som möjligt. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Livostin

Tag inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar som rapporterats under användningen av Livostin nässpray:

 • en viss typ av allergisk reaktion förknippad med svullnad av bl.a. läppar, tunga och ögonlock, nässelutslag och andnöd. Om dessa symptom förekommer, kontakta omedelbart läkare.
 • ovanligt snabb hjärtfrekvens eller hjärtklappning
 • andningssvårigheter, förträngning av luftvägarna
 • överkänslighet
 • illamående, trötthet, smärta
 • irritation, obehag, smärta, brännande känsla eller torrhet vid administreringsstället
 • allmän sjukdomskänsla
 • bihåleinflammation
 • huvudvärk, sömnighet, svindel
 • halsont, näsblödning, hosta, nästäppa, obehag i näsan
 • svullna ögonlock.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret

PB 55, FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (+15+25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är levokabastinhydroklorid motsvarande 0,5 mg/ml levokabastin.
 • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, vattenfri dinatriumfosfat, natriumdivätefosfatmonohydrat, hypromellos, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vit mikrosuspension i en HDPE-flaska med dospump- och spraymekanism.

Förpackningsstorlekar: En flaska med 10 ml eller 15 ml suspension motsvarande ca 100 eller 150 spraydoser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Tillverkare
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast den 3.10.2022

Texten ändrad

03.10.2022