Package information leaflet

LIVOSTIN nenäsumute, suspensio 0,5 mg/ml

Livostin 0,5 mg/ml nenäsumute, suspensio

levokabastiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.       Mitä Livostin on ja mihin sitä käytetään

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Livostin-valmistetta

3.       Miten Livostin-valmistetta käytetään

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

5.       Livostin-valmisteen säilyttäminen

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Histamiini on aine, joka aiheuttaa allergikoille mm. nuhaa, aivastusta tai nenän kutinaa. Livostin estää histamiinin vaikutuksia. Oireet lievittyvät nopeasti ja vaikutus kestää pitkään.

Heinien, siitepölyn, pölyn tai muiden aineiden aiheuttaman allergisen nuhan paikallishoitoon aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Livostin-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Jos kärsit munuaisten toimintahäiriöstä, käytä Livostin-valmistetta ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Lapset ja nuoret
Livostin-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 4-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.


Muut lääkevalmisteet ja Livostin

Suositellut annokset ovat niin pieniä, ettei niillä ole merkitystä muiden lääkkeiden tai alkoholin käytön kannalta, eivätkä varotoimenpiteet siksi ole tarpeellisia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Livostin-valmisteen käyttöä raskauden aikana ei suositella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Livostin ei yleensä vaikuta valppauteen tai keskittymiskykyyn. Jos tunnet väsymystä, noudata varovaisuutta ajaessasi autolla tai käyttäessäsi tarkkuutta vaativia koneita.

Livostin sisältää

 • noin 5 mg propyleeniglykolia per suihke, mikä vastaa 50 mg/ml.
 • noin 15 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia per suihke, mikä vastaa 0,15 mg/ml. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ravista pulloa hyvin ennen jokaista käyttökertaa. Aikuisten ja lasten annostus on tavallisesti 2 suihketta kumpaankin sieraimeen 2 kertaa vuorokaudessa. Jos Livostin tuntuu tehoavan, mutta oireiden voimakkuuden takia vaikutus ei riitä, voit ottaa kaksi suihketta kumpaankin sieraimeen 3–4 kertaa vuorokaudessa. Alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Hoitoa jatketaan koko siitepölykauden ajan.

Käyttöohje

 1. Ravista pulloa hyvin ennen avaamista.
 2. Kun käytät sumutepulloa ensimmäistä kertaa, täytä pumppusäiliö muutamalla koepainalluksella.
 3. Niistä nenä tyhjäksi ennen sumutteen käyttöä.
 4. Pidä pulloa kuvan osoittamalla tavalla. Kallista päätä hieman eteenpäin. Sulje sormella toinen sierain ja aseta sumutin toiseen sieraimeen.
 5. Paina sieraimeen kaksi suihketta hengittäen samalla syvään sisään saman sieraimen kautta.
 6. Toista kohdat neljä (4) ja viisi (5) myös toiseen sieraimeen.

Antotapa

Jos käytät enemmän Livostin-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos pullon sisältö on vahingossa nielty, siitä voi aiheutua väsymystä. Tässä tapauksessa ota yhteys lääkäriin. Paras hoito on nauttia runsaasti vettä. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Livostin-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Livostin-nenäsumutteen käytön yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat:

 • tietyn tyyppinen allerginen reaktio, johon liittyy huulten, kielen ja silmäluomien turvotusta, nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia. Näiden oireiden ilmaantuessa, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • epätavallisen nopea sydämensyke tai sydämentykytys
 • hengitysvaikeudet, hengitysteiden ahtauma
 • yliherkkyys
 • pahoinvointi, väsymys, kipu
 • ärsytys, epämiellyttävä tunne, kipu, polttelu tai kuivuus annostelupaikassa
 • yleinen huonovointisuus
 • sivuontelotulehdus
 • päänsärky, uneliaisuus, huimaus
 • kurkkukipu, nenäverenvuoto, yskä, nenän tukkoisuus, epämiellyttävä tunne nenässä
 • silmäluomien turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (+15+25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Livostin sisältää

 • Vaikuttava aine on levokabastiinihydrokloridi vastaten 0,5 mg/ml levokabastiinia.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli, vedetön dinatriumfosfaatti, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, hypromelloosi, polysorbaatti 80, bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen mikrosuspensio annospumppu- ja sumutinmekanismilla varustetussa HDPE-pullossa.

Pakkauskoot: Pullo, jossa on 10 ml tai 15 ml suspensiota, mikä vastaa noin 100 tai 150 suihkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.10.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

03.10.2022