Package information leaflet

NATR. CHLORID. näsdroppar, lösning 9 mg/ml

Tilläggsinformation

Natr. chlorid. 9 mg/ml näsdroppar, lösning

natriumklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Natr. chlorid. näsdroppar är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Natr. chlorid. näsdroppar

3. Hur du använder Natr. chlorid. näsdroppar

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natr. chlorid. näsdroppar ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Natr. chlorid. näsdroppar upplöser torrt nässekret, varvid avlägsnandet av sekretet från näsan underlättas.

Natr. chlorid. näsdroppar används för att lindra nästäppa, som beror på torrt nässekret. Preparatet är speciellt avsett för små barn, hos vilka det torra sekretet kan leda till att näsan täpps till.

Näsdroppar kan användas utan läkarordination.

Natriumklorid som finns i Natr. chlorid. näsdroppar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Natr. chlorid. näsdroppar

Andra läkemedel och Natr. chlorid. näsdroppar

Man känner inte till att samtidig användning av andra läkemedel skulle förorsaka några skadliga samverkningar.

Graviditet och amning

Natr. chlorid. näsdropparna kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Natr. chlorid. näsdropparna påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Natr. chlorid. näsdroppar innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet. Man ska undvika att få preparatet i ögonen.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Avlägsna ringen kring flaskkapsylen före användning.

Vid behov droppas 3–5 droppar i en täpp näsborre. Doseringen kan upprepas flera gånger dagligen.

Användning för barn

Vid snuva hos spädbarn droppar man med 1–2 timmars mellanrum i båda näsborrarna.

Risken för att infektioner sprider sig kan öka om flera personer använder samma flaska.

Om du har tagit för stor mängd av Natr. chlorid. näsdroppar

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Man kan tryggt använda näsdropparna då man följer den rekommenderade doseringen.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Då den rekommenderade doseringen följts har mycket få biverkningar förekommit. Tillfällig klåda i näsan och nysningar kan sammanhänga med den lokala doseringen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 ºC).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumklorid, varav finns 9 mg i en milliliter av lösning.
  • Övriga innehållsämnen är renat vatten och dinatriumedetat, surhetsreglerande ämnen är klorvätesyra och natriumhydroxid samt konserveringsmedel är bensalkoniumklorid.

Läkemedlets utseende

Klar lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 07.12.2020.

Texten ändrad

07.12.2020