Package information leaflet

NATR. CHLORID. nenätipat, liuos 9 mg/ml

Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos

natriumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Natr. chlorid. -nenätipat ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natr. chlorid. -nenätippoja

3. Miten Natr. chlorid. -nenätippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Natr. chlorid. -nenätippojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Natr. chlorid. -nenätipat liuottavat kuivunutta nenäeritettä, jolloin nenäeritteen poistuminen helpottuu.

Natr. chlorid. -nenätippoja käytetään kuivuneesta ja karstaisesta nenäeritteestä johtuvan nenän tukkoisuuden helpottamiseen. Valmiste on tarkoitettu erityisesti pienille lapsille, joilla kuivunut nenäerite voi aiheuttaa nenän tukkoisuutta.

Nenätippoja voidaan käyttää ilman lääkärin määräystä.

Natriumkloridia, jota Natr. chlorid. -nenätipat sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Natr. chlorid. -nenätippoja

Muut lääkevalmisteet ja Natr. chlorid. -nenätipat

Haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Natr. chlorid. -nenätippoja voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Natr. chlorid. -nenätipat eivät vaikuta ajokykyyn eivätkä koneidenkäyttökykyyn.

Natr. chlorid. -nenätipat sisältää betsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0,1 mg/ml. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Valmisteen joutumista silmiin pitää välttää.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Poista korkin kaulusrengas pullosta ennen käyttöä.

3–5 tippaa tiputetaan tukkoiseen sieraimeen tarvittaessa. Annos voidaan uusia useita kertoja vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Imeväisikäisten nuhassa kumpaankin sieraimeen 1–2 tunnin välein.

Infektiot saattavat levitä, jos sama pullo on usean henkilön käytössä.

Jos käytät enemmän Natr. chlorid. -nenätippoja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Noudatettaessa suositeltua annostelua nenätippojen käyttö on turvallista.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Noudatettaessa suositeltua annostelua haittavaikutuksia on esiintynyt hyvin vähän. Paikalliseen annosteluun voi liittyä hetkellistä nenän kutinaa ja aivastelua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Natr. chlorid. -nenätipat sisältävät

  • Vaikuttava aine on natriumkloridi, jota on 9 mg yhdessä millilitrassa liuosta.
  • Muut aineet ovat puhdistettu vesi ja dinatriumedetaatti, happamuudensäätöaineet kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi sekä säilytysaine bentsalkoniumkloridi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Kirkas liuos.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.12.2020.

Tekstin muuttamispäivämäärä

07.12.2020