Package information leaflet

DAKTARIN puder 2 %

Tilläggsinformation

Daktarin 2 % puder

mikonazolnitrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Daktarin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Daktarin
 3. Hur du använder Daktarin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Daktarin skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

Vad produkten är och vad den används för

Daktarin används för att behandla olika jäst- och svampinfektioner i huden, i hårbotten, i ansiktet, på kroppen samt på händer och fötter (fotsvamp). De används också för att behandla sekundära bakterieinfektioner på de områden där svamputslag förekommer.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Daktarin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Daktarin.

Daktarin kan förorsaka allvarliga allergiska reaktioner. Observera tecken på allergisk reaktion när du använder Daktarin. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

Tvätt händerna noggrant efter användningen av Daktarin, om det inte gäller behandling av huden på händerna. För att hindra att svampinfektionen sprider sig, använd alltid en egen handduk och byt ofta kläder som kommer i kontakt med de infekterade hudområdena. Undvik kontakt med ögonen.

Andra läkemedel och Daktarin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel såsom

 • läkemedel som påverkar blodets koagulering, t.ex. warfarin
 • diabetesmedicin som tas via munnen
 • fenytoin för epilepsi.

Graviditet och amning 

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Daktarin applicerad på huden absorberas minimalt i kroppen. Det finns ingen information om läkemedlet utsöndras i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har inte konstaterats påverka varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Daktarin innehåller talk

Talk kan förorsaka andningsproblem. Applicera pudret nära huden så att pudret inte andas in. Vid behandling av barn applicera pudret försiktigt på blöjan eller först på handen och sen på det behandlade hudområdet. Förvara läkemedlet oåtkomligt för barn.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn

För att nå ett lyckat behandlingsresultat måste Daktarin användas dagligen. Behandlingen får avslutas tidigast en vecka efter det att alla symptom försvunnit. Behandlingen kan pågå i 2–6 veckor beroende på infektionens typ och omfattning. Ifall utslaget inte tydligt förbättrats inom 2–3 veckor, är det skäl att kontakta läkare.

Tvätta och torka det infekterade hudområdet omsorgsfullt. Applicera Daktarin lätt med fingerspetsarna på det infekterade hudområdet och dess omgivning.

Tvätta händerna omsorgsfullt efter användningen av Daktarin för att hindra att infektionen sprider sig till andra hudområden eller andra människor.

Applicera Daktarin på huden två gånger dagligen. Om du använder Daktarin kräm tillsammans med Daktarin puder, räcker det att du använder kräm en gång per dag och puder en gång per dag, om inte läkaren ordinerat annat.

Om du har använt för stor mängd av Daktarin

Om Daktarin används i större mängder än vad som nämnts i anvisningarna, kan detta leda till rodnad, svullnad eller en hettande känsla på huden. Hoppa över en eller flera behandlingsgånger, börja därefter behandlingen på nytt och följ doseringsanvisningarna.

I allmänhet är det inte farligt om man sväljer en liten mängd Daktarin, men om det inträffar i misstag är det skäl att kontakta en läkare för säkerhets skull.

Daktarin pudret kan förorsaka andningssvårigheter om stora mängder puder i misstag andas in i lungorna. Då skall man omedelbart söka läkarvård.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar är i allmänhet sällsynta. I sällsynta fall kan rodnad, irritation och/eller en svag hettande eller kittlande känsla förekomma på det behandlade hudområdet. I dessa fall räcker det i allmänhet med att man hoppar över en eller några behandlingsgånger.

Sluta använda Daktarin och kontakta omedelbart läkare om följande tecken på allvarlig allergisk reaktion förekommer:

 • svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja eller andningssvårigheter
 • kliande utslag (nässelutslag).

Biverkningar

Mindre vanliga (hos färre än 1 användare av 100):

 • brännande känsla i huden, hudinflammation, minskad pigmentering i huden
 • reaktion vid administreringsstället, såsom irritation, brännande känsla, klåda, värmekänsla.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • anafylaktisk reaktion, överkänslighet
 • angioödem, nässelutslag, kontakteksem, hudutslag, hudrodnad, klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i är mikonazolnitrat varav det finns 20 mg i ett gram puder.
 • Övriga innehållsämnen är talk, zinkoxid och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vitt finfördelat puder.

Förpackningsstorlek: 20 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PB 90, 02601 Esbo

Tillverkare

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica SA, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal.

Denna bipacksedel ändrades senast 3.10.2022

Texten ändrad

03.10.2022