Package information leaflet

AXILUR VET tablett 500 mg

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Axilur vet 500 mg tabletter

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:

Aktiv substans: 

Fenbendazol   500 mg 

Vit eller gråvit avlång tablett med brytskåra på båda sidorna och märkningen ”P500” på ena sidan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Maskmedel för behandling av mogna och omogna stadier av spolmask samt Taenia-bandmask hos hund och katt. För behandling av klinisk Giardia infektion hos hund.

För förebyggande samt behandling av spolmask- och hakmaskinfektioner hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutskedet av dräktigheten och början av digivningen.

KONTRAINDIKATIONER

Inga.

BIVERKNINGAR

Hund:

Sällsynta

(1 till 10 av 10 000 behandlade djur):

Gastrointestinala besvär (såsom kräkningar och diarré1)

Mycket sällsynta

(färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

Allergisk reaktion

1 Diarré är vanligtvis mild.

Katt:

Mycket sällsynta

(färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

Gastrointestinala besvär (såsom kräkningar och diarré1)

1 Diarré är vanligtvis mild.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

webbplats: https://www.fimea.fi/web/sv/veterinar

DJURSLAG

Hund och katt.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Hund och katt: 50 mg fenbendazol per 1 kg kroppsvikt = 1 tabl. á 500 mg per 10 kg kroppsvikt i tre på varandra följande dagar. Avmaskning av en vuxen hund/katt bör övervägas med beaktande av djurets livsvanor, symptom och resultatet av ett träckprov. Tätare rutinmässig avmaskning sker enligt veterinärens föreskrift.

Dräktig tik: Då hundtik blir dräktig, sätter sig larverna av spolmask och hakmask i rörelse ca 40 - 42 dagar efter början av dräktigheten och infekterar de ofödda valparna via moderkakan.

Infektionen kan överföras till valparna även via modertikens di.

För förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar ges tiken 1 tabl. á 500 mg per 10 kg kroppsvikt (= 50 mg fenbendazol per 1 kg kroppsvikt) dagligen fr.o.m. dräktighetens 40:de dag till och med 14 dagar efter valpningen.

För en tik som blivit regelbundet avmaskad enda sedan valp kan avmaskningen ske enligt följande: 40de dräktighetsdygnet ges behandling (1 x 500 mg tabl. per 10 kg kroppsvikt dagligen i 3 dagar). Därefter avmaska tiken samt valparna 3 veckor efter förlossningen (1 x 500 mg tabl. per 10 kg kroppsvikt dagligen i 3 dagar), behandlingen upprepas 6 veckor efter förlossningen.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Axilur ges i samband med måltid.

Tabletten är så gott som smaklös och luktfri och den kan blandas i maten krossad eller uppslammad i en liten mängd vatten.

Händerna bör tvättas efter doseringen.

Underdosering kan resultera i ineffektiv användning och kan gynna resistensutveckling. För att säkerställa att rätt dos ges bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret och kartongen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar:

Onödig användning av antiparasitika eller användning som avviker från instruktionerna i produktresumén kan öka resistensvalstrycket och leda till minskad effekt. Beslutet om att använda produkten bör baseras på bekräftelse av parasitiska arten av börda eller risken för infektion baserat på dess epidemiologiska egenskaper för varje enskilt djur.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Möjligheten att andra djur i samma hushåll kan vara en källa till återinfektion med tarmnematoder bör övervägas, och dessa bör vid behov behandlas med en lämplig produkt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Händerna bör tvättas efter doseringen.

Dräktighet och digivning:

Kan användas för dräktiga och lakterande tikar.

I mycket sällsynta fall kan teratogena effekter hos hundar och katter inte uteslutas helt. Därför bör behandlingen under de två första trimestrarna av dräktigheten baseras på nytta-riskbedömning av behandlande veterinär.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Inga kända.

Överdosering:

Benzimidazoler har en hög säkerhetsmarginal. Inga specifika symtom på överdosering är kända. Inga specifika åtgärder krävs.

Viktiga blandbarhetsproblem:

Inga kända.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

 

Detta läkemedel bör inte släppas ut i vattendrag på grund av att fenbendazol kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

 

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

31.7.2023

 

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederländerna 

 

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 107

1210 Wien

Österrike

 

Lokal företrädare och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren av godkännandet för försäljning:

MSD Animal Health Oy, Esbo, info_ah_finland@merck.com, tel: 010 2310 750