Package information leaflet

DISPERIN tablett 500 mg

Tilläggsinformation

Disperin 500 mg tabletter

acetylsalicylsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Disperin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Disperin
 3. Hur du tar Disperin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Disperin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Disperin är acetylsalicylsyra som nedsätter feber samt lindrar smärta och inflammation.

Disperin används vid värk av olika orsaker och vid behandling av feber- och reumatiska sjukdomar (huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, led- och muskelvärk, förkylningssjukdomar).

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Disperin

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) eller andra värkmediciner
 • om du har färskt sår i magsmältningskanalen
 • om du har blödningsbenägenhet (t ex har blödarsjuka eller brist på trombocyter)
 • om du har starkt nedsatt njurfunktion.

Under tredje trimestern av graviditeten skall inte doser över 100 mg per dygn användas.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Disperin om

 • du är barn eller ungdom under 16 år. Acetylsalicylsyra ökar risken för Reyes syndrom i samband med virussjukdomar. Till dess symtom hör nedsatt medvetenhetsnivå och rubbningar i leverfunktion.
 • du har tidigare haft magsåret
 • du har astma, långvarig nässelutslag eller näspolyp
 • du har nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Acetylsalicylsyra ökar risken för blödningar, vilket ska tas i beaktande vid kirurgiska åtgärder.

Beslut om fortsättning eller avslutning av användning av acetylsalicylsyra måste basera sig på en noggrann värdering av riskerna för patienten med beaktande av riskerna både för blodpropp och blödningar.

Andra läkemedel och Disperin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Disperin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • vissa läkemedel som hindrar blodets koagulation (t.ex. warfarin, heparin)
 • läkemedel mot avstötning av organ efter transplantation (t.ex. ciklosporin och takrolimus)
 • andra läkemedel mot smärta och inflammation (t.ex. kortisonläkemedel och antiinflammatoriska läkemedel)
 • vissa läkemedel mot cancer och reumatism (t.ex. metotrexat)
 • diuretika och andra blodtrycksmediciner (t.ex. ACE-hämmare, angiotensin II -receptorblockerare)
 • vissa antidepressiva läkemedel (SSRI-läkemedel)
 • vissa diabetesmediciner (sulfonylurea)
 • vissa epilepsimediciner (fenytoin, valproat)
 • vissa giktmediciner (probenecid)
 • vissa glaucommediciner (acetazolamid).

Kom ihåg att tala om att du använder Disperin i samband med följande läkarbesök.

Disperin med mat, dryck och alkohol

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tabletten. Tabletten skall tas helst i samband med måltid.

Alkohol kan förstärka Disperins retande verkan på magen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Produkten hör till en grupp av läkemedel (inflammationshämmande värkmediciner), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, d.v.s. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Under tredje trimestern av graviditeten skall inte doser över 100 mg per dygn användas.

Acetylsalicylsyra utsöndras i bröstmjölk. Om doseringen följer bruksanvisningarna, har medlet ingen skadlig verkan på barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Disperin påverkar varken förmågan att köra eller förmågan att använda maskiner.

Innehålsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna skall tas med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten) och helst i samband med måltid.

Dosering vid nedsatt njur- och leverfunktion:

Acetylsalicylsyra måste användas med försiktighet till patienter som har nedsatt njur- eller

leverfunktion. Användning av acetylsalicylsyra bör om möjligt undvikas hos patienter med gravt

nedsatt njur- eller leverfunktion.

Vuxna

Vid värk- och febertillstånd av olika orsaker 500–1 000 mg högst 2–3 gånger per dag.

Vid reumatiska inflammationssjukdomar är doseringen individuell, oftast 3 000–5 000 mg per dygn fördelat i 3–4 doser.

Fortsatt användning endast enligt läkarordination.

Användning för barn

Vid reumatiska inflammationssjukdomar är doseringen individuell. Som värkmedel för barn:

2–3 år

12–16 kg

100–150 mg

1–3 ggr/dygn

4–6 år

17–23 kg

200 mg

1–3 ggr/dygn

7–14 år

24–50 kg

250–500 mg

1–3 ggr/dygn

Fortsatt användning och för barn under 2 år endast enligt läkarordination. Rekommenderas inte i första hand som febernedsättande medicin för barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd av Disperin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid överdosering kan medicinskt kol ges som första hjälp till en patient vid medvetande.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • övre magsmärtor, illamående, kräkning, sår i matsmältningskanalen förknippad med blödning
 • förlängning av blödningstiden, minskad sammanklumpning av blodplättar
 • överkänslighetssymtom (t.ex. svullnad orsakad av nässelutslag; bronkospasmer; snuva).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • diarré
 • allergiskt eksem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • anemi, brist på trombocyter och granulocyter
 • förträngning i matsmältningskanalen
 • leverskada, förhöjda leverenzymvärden, Reyes syndrom
 • hudreaktioner (t.ex. rodnad på huden, Stevens-Johnsons eller Lyells syndrom)
 • störningar i njurfunktion, vätskeansamling i kroppen
 • anafylaktisk chock.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras under 25 °C, i väl tillsluten (burkförpackning) originalförpackning skyddad mot fukt.

I burken finns en torkmedelkapsel av silikagel som skyddar tabletterna mot fukt. Ta inte bort den. Torkmedelkapsel får inte sväljas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra.
 • Övriga innehållsämnen är dihydroxialuminiumaminoacetat, magnesiumoxid, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, natriumlaurylsulfat, talk, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid och mättad växtolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Disperin 500 mg är vita eller nästan vita, runda, plana, odragerade tabletter med fasade kanter och utan brytskåra. Kod DISPERIN, diameter 13 mm.

Förpackningsstorlekar

100 tabletter; HDPE-burk med en torkmedelkapsel, HDPE-skruvlock.

20 och 50 tabletter; aluminium (OPA/Aluminium/PVC)/aluminium-blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedeln ändrades senast 30.11.2020.

Texten ändrad

30.11.2020