Package information leaflet

DISPERIN tablett 500 mg

Tilläggsinformation

Disperin 500 mg tabletter

acetylsalicylsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Disperin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Disperin
 3. Hur du tar Disperin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Disperin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Disperin är acetylsalicylsyra som nedsätter feber samt lindrar smärta och inflammation.

Disperin används vid värk av olika orsaker och vid behandling av feber- och reumatiska sjukdomar (huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, nervsmärtor, led- och muskelvärk, förkylningssjukdomar).

Disperin kan användas som första hjälp vid akut hjärtinfarkt.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Disperin

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) eller mot andra likartade inflammationshämmande värkmediciner (salicylater)
 • om du fått astmaanfall av salicylater eller andra inflammationshämmande värkmediciner
 • om du har eller har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen
 • om du har blödningsbenägenhet (t.ex. har blödarsjuka eller brist på trombocyter)
 • om du har svår njur-, lever- eller hjärtsvikt
 • om du använder 15 mg eller mera metotrexat per vecka.

Under tredje trimestern av graviditeten skall inte doser över 100 mg per dygn användas.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Disperin

 • om du samtidigt använder läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin, andra kumarinderivat eller heparin); effekterna av dessa läkemedel kan förstärkas
 • om du har konstaterats ha någon lever- eller njursjukdom eller cirkulationsrubbningar (såsom sjukdom i njurens blodkärl, obstruktiv hjärtsvikt, vätskebrist, större operation, blodförgiftning eller allvarlig blödning), eftersom acetylsalicylsyra kan öka risken för rubbningar i njurfunktionen eller akut njursvikt. Liksom andra inflammationshämmande värkmediciner kan detta läkemedel öka benägenheten för svullnader hos patienter med hjärt- eller njursvikt.
 • om du har långvariga eller ofta återkommande sjukdomar i matsmältningskanalen
 • om du har fått allergiska symtom (t.ex. astmaanfall, utslag, snuva) av andra inflammationshämmande värkmediciner eller antireumatiska läkemedel
 • om du har eller har haft astma eller långvariga luftvägssjukdomar
 • om du har det sällsynta tillståndet glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist
 • om du försöker bli gravid. Läkemedlet hör till gruppen inflammationshämmande värkmediciner, som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.
 • om du är gravid eller ammar. Under graviditetens två första trimestrar ska läkemedlet användas med försiktighet, och under graviditetens sista trimester är användning av läkemedlet förbjudet (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”).

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

I låga doser kan acetylsalicylsyra utlösa giktanfall, om du har benägenhet för gikt.

Acetylsalicylsyra ökar risken för blödningar, vilket ska tas i beaktande vid kirurgiska åtgärder. Beslut om fortsättning eller avslutning av användning av acetylsalicylsyra måste basera sig på en noggrann värdering av riskerna för patienten med beaktande av riskerna både för blodpropp och blödningar.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar rekommenderas inte att ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra utan läkarordination vid behandling av virusinfektioner med eller utan feber, eftersom dessa läkemedel kan öka risken för Reyes syndrom (som är ett allvarligt tillstånd) speciellt i samband med influensa A, influensa B och vattkoppor. Tidiga symtom på detta syndrom är bl.a. långvariga kräkningar.

Andra läkemedel och Disperin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Disperin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör t.ex.:

 • vissa läkemedel som hindrar blodets koagulation (t.ex. warfarin och andra kumarinderivat eller heparin)
 • läkemedel mot avstötning av organ efter transplantation (t.ex. ciklosporin och takrolimus)
 • andra läkemedel mot smärta och inflammation (t.ex. kortisonläkemedel och antiinflammatoriska läkemedel)
 • vissa läkemedel mot cancer och reumatism (t.ex. metotrexat)
 • diuretika och andra blodtrycksmediciner (t.ex. ACE-hämmare, angiotensin II‑receptorblockerare)
 • vissa antidepressiva läkemedel (SSRI-läkemedel)
 • vissa diabetesmediciner (sulfonylurea, insulin)
 • vissa epilepsimediciner (fenytoin, valproat, fenobarbital, natriumvalproat)
 • vissa giktmediciner (probenecid)
 • vissa glaucommediciner (acetazolamid)
 • vissa hjärtmediciner (digoxin)
 • vissa mediciner som används vid behandling av problem med sinnesstämningen (litium).

Kom ihåg att tala om att du använder Disperin i samband med följande läkarbesök.

Disperin med mat, dryck och alkohol

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tabletten. Tabletten ska tas helst i samband med måltid.

Alkohol i kombination med acetylsalicylsyra kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet – sista trimestern

Disperin får inte används under de sista tre graviditetsmånaderna, eftersom det kan skada ditt barn eller orsaka problem vid förlossningen. Det kan orsaka hjärt- och njurskador på fostret. Det kan orsaka ökad blödningsbenägenhet hos både moder och barn och fördröja eller förlänga förlossningen.

Graviditet – första och andra trimestern

Du ska inte ta Disperin under graviditetens 6 första månader om det inte är absolut nödvändigt och sker på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under den här perioden eller medan du försöker att bli gravid, ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt. Från och med 20:e graviditetsveckan kan Disperin orsaka njurproblem hos ditt ofödda barn, om du tar dem under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer fostervatten (oligohydramnios) eller slutning av ett blodkärl (ductus arteriosus) i barnets hjärta. Om du behöver längre behandling än några dagar, kan din läkare rekommendera ytterligare fosterövervakning.

Amning

Acetylsalicylsyra utsöndras i bröstmjölken i små mängder. Fastän tillfälligt intag av små doser inte har visats medföra biverkningar på barnet, bör läkare alltid rådfrågas om användning av läkemedlet under amning.

Fertilitet

Produkten hör till en grupp av läkemedel (inflammationshämmande värkmediciner), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, d.v.s. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Disperin har inte konstaterats påverka skadligt förmågan att köra eller förmågan att använda maskiner.

Innehålsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna ska tas med en riklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten) och helst i samband med måltid.

Vuxna

Vid värk- och febertillstånd av olika orsaker 500–1 000 mg högst 2–3 gånger per dag.

Vid reumatiska inflammationssjukdomar är doseringen individuell, oftast 3 000–5 000 mg per dygn fördelat i 3–4 doser.

Akut hjärtinfarkt: startdosen 250–500 mg ska tas så snart hjärtinfarkt misstänks. Underhållsdosen är 100 mg/dygn, och behandlingens längd ska utvärderas enligt behov för förebyggande behandling mot återfall av hjärtinfarkt.

Vid akut hjärtinfarkt ska den första tabletten tuggas sönder före den sväljs, vilket påskyndar absorptionen av acetylsalicylsyra.

Fortsatt användning endast enligt läkarordination.

Användning för barn

Vid reumatiska inflammationssjukdomar är doseringen individuell. Som värkmedel för barn:

2–3 år

12–16 kg

100–150 mg

1–3 ggr/dygn

4–6 år

17–23 kg

200 mg

1–3 ggr/dygn

7–14 år

24–50 kg

250–500 mg

1–3 ggr/dygn

Fortsatt användning och för barn under 2 år endast enligt läkarordination. Rekommenderas inte i första hand som febernedsättande medicin för barn och ungdomar.

Leversvikt och njursvikt

Acetylsalicylsyra ska inte användas till patienter som har svår lever- eller njursvikt. Acetylsalicylsyra ska användas med särskild försiktighet hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Om du har tagit för stor mängd av Disperin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid överdosering kan medicinskt kol ges som första hjälp till en patient vid medvetande.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Överdoseringssymtom som kan förekomma förutom de biverkningar som presenteras i avsnitt Eventuella biverkningar är yrsel och öronsusning, särskilt hos barn och äldre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • inflammation och sår i matsmältningskanalen
 • i sällsynta eller mycket sällsynta fall förekommer livshotande blödningar i matsmältningskanalen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • minskat antal blodplättar (trombocyter)
 • nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys) hos patienter med allvarlig glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist)
 • blödning och hål (perforation) i matsmältningskanalen
 • sänkt blodsocker
 • förhöjda leverfunktionsvärden (transaminaser) i blodprov
 • njurfunktionsstörningar och akut njursvikt
 • svåra överkänslighets- och hudreaktioner.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • symtom i matsmältningskanalen, bl.a. matsmältningsbesvär och magsmärtor, illamående, diarré och kräkningar. Tarmsträngningar (särskilt i samband med långvarig behandling).
 • ökad svullnad vid hjärtsvikt
 • allergiska symtom, t.ex. hudutslag, snuva eller andningssjukdom som förvärras av acetylsalicylsyra.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras under 25 °C, i väl tillsluten (burkförpackning) originalförpackning skyddad mot fukt.

I burken finns en torkmedelkapsel av silikagel som skyddar tabletterna mot fukt. Ta inte bort den. Torkmedelkapsel får inte sväljas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra.
 • Övriga innehållsämnen är dihydroxialuminiumaminoacetat, magnesiumoxid, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, natriumlaurylsulfat, talk, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid och mättad växtolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Disperin 500 mg är vita eller nästan vita, runda, plana, odragerade tabletter med fasade kanter och utan brytskåra. Kod DISPERIN, diameter 13 mm.

Förpackningsstorlekar

100 tabletter; HDPE-burk med en torkmedelkapsel, HDPE-skruvlock.

20 och 50 tabletter; aluminium (OPA/Aluminium/PVC)/aluminium-blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 2.5.2024.

Texten ändrad

02.05.2024