Package information leaflet

NIZORAL schampo 20 mg/ml

Tilläggsinformation

Nizoral 20 mg/ml schampo

ketokonazol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel är receptfritt. Nizoral-schampo måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

 1. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Nizoral-schampo är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Nizoral-schampo

3. Hur du använder Nizoral-schampo

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nizoral-schampo ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nizoral-schampo innehåller ketokonazol som är ett läkemedel avsett för behandling och förebyggande av jäst- och andra svampinfektioner hos vuxna och ungdomar. Med schampot kan man vårda både hårbotten och större hudområden t.ex i ansiktet eller på bröstet. Nizoral-schampo rekommenderas inte för användning hos barn under 12 år.

Användningsområden:

Nizoral-schampo används mot hudinfektioner förorsakade av jäst- och andra svamporganismer med följande symtom:

• mjällbildning i hårbotten

• rodnande, bruna fläckar med mjällbildning vanligtvis på huden i ansiktet och på bröstet (seborroiskt eksem)

• små, bruna eller ljusa, oregelbundna fläckar på huden på bröstet och ryggen. Fläckarna fjällar något om man skrapar. Vid solljus blir fläckarna inte solbrända (ringorm).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nizoral-schampo

Om du är allergisk mot ketokonazol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar). Överkänslighetsreaktioner är rodnad och klåda på huden.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nizoral-schampo.

Man borde se till att Nizoral-schampo inte hamnar i ögonen. Om detta händer, bör ögonen sköljas med vatten.

I samband med seborroiskt eksem och mjällbildning i hårbotten, mot vilka Nizoral oftast används, förekommer håravfall också under behandlingen.

Andra läkemedel och Nizoral-schampo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om samma hudområde behandlats länge med kortikosteroider och behandlingen vill avbrytas, rekommenderas det att lokalbehandling med kortikosteroider avbryts gradvis inom 2–3 veckor för att hudsymtom inte försämras. Nizoral-schampot kan redan användas under denna tid.

Användning under graviditet och amning

Nizoral-schampot kan användas också under graviditet och amning. Inga kända risker vid användning under graviditet.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar

Tvätta de infekterade hudområdena och håret med Nizoral-schampo och låt schampot verka 3–5 minuter före sköljningen.

Förutom håret bör man noggrant tvätta även de infekterade hudområdena eller hårbottnet. I allmänhet räcker en handfull schampo för en tvätt.

Antalet behandlingar med Nizoral-schampo beror på infektionens art och om det är fråga om vård av en infektion eller förebyggande behandling:

 • Mjällbildning i hårbotten och rodnande, bruna fläckar med mjällbildning på huden i ansiktet och på bröstet (seborroiskt eksem): tvätta med Nizoral-schampo två gånger per vecka i 2–4 veckor. Om man vill förebygga att infektionen förnyar sig, kan man använda Nizoral-schampo en gång i veckan eller varannan vecka.
 • Små, bruna eller ljusa, oregelbundna fläckar på huden på bröstet och ryggen (ringorm): Tvätta med Nizoral en gång under 1 dag.

Om du har använt för stor mängd av Nizoral-schampo

Man skulle inte svälja Nizoral-schampo. Om man i misstag sväljer Nizoral-schampo, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 patienter) som har rapporterats är:

 • överkänslighetsreaktioner (allergi)
 • förändringar i smaksinnet
 • inflammation i hårsäckarna
 • irritation i ögonen, ökad tårutsöndring
 • akne, torr hud
 • håravfall, förändringar i hårets struktur
 • brännande känsla i huden, eksem, hudutslag, kontaktdermatit
 • lokala hudreaktioner, rodnad, irritation, klåda, överkänslighetsreaktioner eller lokala blåsor.

Biverkningar med okänd frekvens som rapporterats efter godkännande för försäljning är:

 • urtikari
 • förändringar i hårets färg

plötslig svullnad av hud eller slemhinnor; speciellt runt ögonen, ansikte eller läpparna.

Avbryt användningen av schampot om det orsakar biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut flaskan väl.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och förpackningen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 1. Den aktiva substansen är ketokonazol
 2. Övriga innehållsämnen är natriumlauriletersulfat, dinatriummonolauriletersulfosuccinat, kokosfettsyredietanolamid, hydrolyserad animaliskt kollagen, klorvätesyra, makrogol 120 metylglukosdioleat, natriumklorid, imidurea, natriumhydroxid, natriumerytrosin (E127) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Trögflytande, rosa vätska.

Förpackningsstorlekar: 60 ml ja 100 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

Belgien

Lokal företrädare

STADA Nordic Aps, filial i Finland

PB 1310

00101 Helsingfors

Denna bipacksedel ändrades senast 20.6.2019

Texten ändrad

20.06.2019