Package information leaflet

PANADOL filmdragerad tablett 500 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Panadol 500 mg filmdragerad tablett

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Panadol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panadol

3. Hur du använder Panadol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panadol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.

Panadol tabletter används som febernedsättande och smärtstillande medel.

Panadol används tillfälligt för behandling av bl.a. nerv- och muskelvärk, huvudvärk, förkylning, influensa, tandvärk och menstruationssmärtor.

Enligt läkares föreskrift kan preparatet användas även för behandling av andra smärttillstånd.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol

 • Om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om du har hjärtsvikt, en lever- och njursjukdom eller alkoholproblem ska du inte använda Panadol-preparat utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panadol.

 • Panadol tabletter är avsedda för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Ta inte detta läkemedel om du tar några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symtom på förkylning eller influensa.
 • Om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar, aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.
 • Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.

Rådfråga alltid läkare innan användning av Panadol preparat om du

 • har lever- eller njurproblem
 • är under normalvikt eller undernärd
 • regelbundet dricker alkohol.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du tar.

Andra läkemedel och Panadol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkemedlets effekt kan ibland förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Om du använder metoklopramid, kolestyramin, kloramfenikol, domperidon eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panadol användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Du kan använda detta läkemedel vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

För vuxna 1 – 2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.

Den högsta rekommenderade dygnsdosen av paracetamol för vuxna är 3 g (= 3000 mg).

Användning för barn och ungdomar

Paracetamol dosen till barn är 15 mg per kilo kroppsvikt högst 3 gånger i dygnet.

Vikt (kg)

Doseringsinstruktion

17 - 25

½ tablett högst 3 gånger i dygnet.

26 - 33

½-1 tablett högst 3 gånger i dygnet.

34 - 49

1 tablett högst 3 gånger i dygnet.

över 50

Dos för vuxna: 1-2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.

Rekommenderas inte till barn under 17 kg eller under 6 år. Andra styrkor och läkemedelsform av paracetamol rekommenderas för barn som väger mindre än 17 kg eller som är under 6 år.

Alla patientgrupper

Skåran är endast för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Tabletten kan delas i lika stora delar.

Ta inte en tablett oftare än med 4 timmars mellanrum. Överskrid inte doseringsanvisningen. Använd alltid lägsta effektiva dos och använd den under kortast möjliga tid för att lindra dina symtom.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar. För kontinuerlig användning i mer än tre dagar endast enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Panadol

Överdosering av paracetamol kan leda till livshotande leverskada.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Panadol tablett

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att ta denna medicin och kontakta omedelbart läkare:

 • om du upplever allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga, hals eller ansikte.
 • om du upplever hudflagor eller hudutslag eller blåsor.
 • om du upplever sår i munnen.
 • om du har upplevt tidigare andningsproblem vid användning av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner och du upplever liknande reaktion vid användning av denna produkt.
 • om du har förändringar i blodet, inklusive oväntad blödning eller blåmärken.

Ovannämnda biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10.000 personer).

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamol preparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om förpackningens folie är trasig vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 500 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse, kalciumkarbonat, alginsyra, krospovidon, povidon (K-25), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.
 • Dragering (Opadry White) innehåller titandioxid (E 171), hypromellos, makrogol 400, polysorbat 80, karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol är en vit eller naturvit, kapselformad, filmdragerad tablett. På tablettens ena sida finns en brytskåra med en ”-”-markering på var sida av skåran, och på tablettens andra sida en “P”-markering i en cirkel.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

10, 12, 20 och 30 tabletter i genomtrycksförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irland

eller

Haleon Italy Manufacturing S.r.l.,

Via Nettunense, 90, Aprilia (LT), 04011

Italien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com 

Denna bipacksedel ändrades senast 14.04.2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

Texten ändrad

14.04.2023