Pakkausseloste

VECTAVIR kräm 1 %

Tilläggsinformation

Vectavir 1 % kräm

(penciklovir)

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fyra dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Vectavir kräm är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Vectavir kräm
 3. Hur du använder Vectavir kräm
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Vectavir kräm ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Vectavir kräm används vid behandling av munsår (herpes labialis), som är en infektion förorsakad av herpes simplex virus. Viruset kan länge finnas inaktivt i kroppen. Någon utlösande faktor får viruset att föröka sig och då utvecklas munsåret, t.ex. om du är trött, vid förkylning eller influensa eller när du utsätts för starkt solljus. Viruset orsakar munsår med smärtsamma blåsor på läpparna.

Vectavir kräm innehåller penciklovir, som är en virusmedicin som hämmar herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Med Vectavir kräm läker munsåret snabbare och tiden för smärta blir kortare. Även den smittsamma perioden blir kortare, men Vectavir kräm förhindrar inte viruset att smitta andra.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fyra dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Vectavir kräm

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vectavir kräm.

Vectavir kräm ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen. Krämen ska inte användas på slemhinnor (t.ex. i munnen eller näsan eller på könsorganen). Använd inte krämen i eller i närheten av ögonen.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Vectavir kräm:

 • om du är osäker på orsaken till ditt munsår
 • om du har någon sjukdom som nedsätter immunförsvaret eller får någon behandling som nedsätter immunsystemet (som nedsätter din kropps resistens mot infektioner), t.ex. om du har en HIV-infektion eller har fått ett benmärgtransplantat eller får cancerbehandling.

Barn

Vectavir kräm recommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Vectavir kräm

Man känner inte till samverkningar mellan penciklovir och andra läkemedel.

Men tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns inga data om fertilitet tillgängliga.

Körförmåga och användning av maskiner

Negativa effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har inte observerats.

Vectavir kräm innehåller cetostearylalkohol och propylenglykol

Vectavir kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och 416 mg propylenglykol per gram kräm. Propylenglykol kan ge hudirritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen infektion (t.ex. klåda och stickande känsla). Vectavir kräm har effekt även om den stryks först när knottror/blåsor har börjat bildas. Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på. Kläm ut lite kräm en fingertopp och stryk ut krämen det behandlade området. Om förpackningen innehåller applikatorer för engångsbruk kan du använda dessa, om du önskar. Krämen smörjs varannan timme under dagtid i 4 dagar (d.v.s. cirka åtta gånger per dygn).

Kontakta läkare om symtomen inte avtar eller om symtomen försämras eller inte förbättras efter fyra dagars behandling.

Barn

Vectavir kräm rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har använt för stor mängd av Vectavir kräm

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. En viss hudirritation kan dock uppstå.

Om du har glömt att använda Vectavir kräm

Om du glömmer att använda Vectavir kräm, stryk ut krämen på det behandlade området genast när du upptäcker glömskan. Fortsätt sedan normalt.

Om du av misstag sväljer Vectavir kräm

Krämen är inte farligt att svälja även om en viss irritation i munnen kan uppkomma. Ingen särskild behandling är nödvändig. För ytterligare information, kontakta läkare eller apotek.

Vilka allmänna försiktighetsåtgärder ska iakttas i samband med munsår orsakat av herpes

Glöm inte att munsår orsakat av herpes kan smitta andra.

För att undvika att viruset spridas till andra ställen på kroppen och att smitta andra, är det viktigt att du under infektionen:

 • undgår att kyssa andra, speciellt barn
 • undgår oral sex
 • använder din egen bad- och handduk och undgår dela bestick, koppar och dricksglas med andra
 • låter blåsorna vara i fred och undgår att blåsorna går sönder, då det kan ta längre tid för såret att läka
 • undgår att röra vid ögonen, då viruset kan spridas till ögonen och orsaka en allvarlig ögonsjukdom.

Ge krämen inte till andra även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar orsakats av Vectavir kräm är normalt lindriga.

En del biverkningar är vanliga (kan förekomma högst hos en användare av 10): brännande och stickande känsla eller känsellöshet på det behandlade hudområdet efter appliceringen. Dessa biverkningar är oftast av övergående natur.

Några användare har rapporterat allergiliknande reaktioner, såsom kontakteksem, utslag, nässelutslag, klåda och svullnad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är penciklovir. En gram Vectavir kräm innehåller 10 mg penciklovir.
 • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000 och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vectavir kräm är en jämnvit kräm. Krämen finns att få i aluminiumtub på 2 g eller i 2 g pump behållare av plast. Tuben kan medfölja 20 applikatorer för engångsbruk. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Perrigo Sverige AB
Box 7009
SE-164 07 Kista Sverige

Tillverkare

Omega Pharma International NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth, Belgium

Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem, Belgium

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Irland

Vectavir cold sore cream

Belgien

Vectavir 1%, crème

Finland

Vectavir 1% emulsiovoide

Grekland

Fenivir

Luxemburg

Vectavir 1%, crème

Portugal

Fenivir, 10 mg/g, Creme

Spanien

Fenivir 10 mg/g crema

 

Denna bipacksedel ändrades senast 11.03.2022

Texten ändrad

11.03.2022