Package information leaflet

NICORETTE FRESHMINT munhålespray, lösning 1 mg/dos

Tilläggsinformation

Nicorette Freshmint 1 mg/dos, munhålespray, lösning

nikotin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte har lyckats med att sluta röka efter 6 månaders behandling med Nicorette Freshmint.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nicorette Freshmint är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Nicorette munspray
 3. Hur du använder Nicorette munspray
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nicorette munspray skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nicorette munspray är avsedd för att hjälpa dig att sluta röka eller minska rökningen före totalt rökstopp. Behandling av denna typ kallas nikotinersättningsterapi.

Nicorette lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka. När din kropp plötsligt inte mera får nikotin via tobak, drabbas du av abstinensbesvär. Med hjälp av Nicorette kan du förhindra eller åtminstone lindra sådana obehag och rökbegär genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en kort tidsperiod. Nicorette innehåller inte tjära, kolmonoxid eller andra toxiner som finns i cigarettrök.

Råd och stöd ökar chansen att lyckas.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nicorette munspray om du

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nicorette munspray om du har

 • nyligen (inom 3 månader) haft hjärtinfarkt eller stroke
 • bröstsmärta (instabil angina) eller bröstsmärta i vila
 • hjärtsjukdom som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen
 • obehandlad högt blodtryck
 • någon gång haft allergiska reaktioner i form av svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem) eller kliande hudutslag (nässelutslag). Nikotinersättningsterapi kan ibland utlösa denna typ av reaktion.
 • svår eller måttlig leversjukdom
 • svår njursjukdom
 • diabetes
 • överaktiv sköldkörtel
 • tumör i binjuren (feokromocytom)
 • mag- eller tolvfingertarmssår
 • inflammation i matstrupen
 • tidigare haft epilepsi eller krampanfall.

Nicorette munspray skall inte användas av icke-rökare.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Nicorette

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar läkemedel som innehåller:

 • teofyllin för att behandla astma
 • takrin för Alzheimers sjukdom
 • klozapin för schizofreni
 • ropinirol för att behandla Parkinsons sjukdom.

Nicorette med mat och dryck

Du skall inte äta eller dricka när du tar munhålesprayen.

Graviditet, amning och fertilitet

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan försämra fostrets tillväxt. Rökning kan också leda till förtidig födsel eller till och med dödfödsel. Bäst är att sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, skall du rådfråga hälsovårdspersonal innan du använder Nicorette.

Nicorette skall undvikas under amning eftersom nikotin överförs i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om du ammar och läkaren har rekommenderat dig att använda Nicorette munspray, skall du ta munsprayen genast efter amning, inte inom två timmar före amning.

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är okända.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Nicorette Freshmint innehåller

 • cirka 7 mg alkohol (etanol) per spraydos motsvarande 97 mg/ml. Mängden i spraydos av detta läkemedel motsvarar mindre än 2 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.
 • 11 mg propylenglykol per spraydos
 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per spraydos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”
 • butylhydroxitoluen så den kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Hur produkten används

 halverat Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nicorette munspray skall inte användas av personer under 18 år.

Rådfråga hälsovårdspersonal om du inte kan minska antalet doser eller cigaretter efter 6 veckor eller om du behöver ta läkemedlet i mer än 6 månader. I normala fall bör du ta Nicorette munspray i 3 månader. Tag inte Nicorette munspray mer än 6 månader.

Hur du använder läkemedlet beror på om du skall

 • sluta röka genast
 • sluta röka gradvis.

Sluta röka genast

Syftet är att sluta röka genast och använda munspray för att lindra rökbegär.

Tag inte mera än 2 doser per gång eller 4 doser per timme under en period av 16 timmar. Maximala dygnsdosen under vilken som helst 16 timmars period är 64.

Steg 1: Vecka 1–6
Tag 1 eller 2 doser när du i vanliga fall skulle röka en cigarett eller får rökbegär. Tag först en dos och om dina rökbegär inte försvinner inom några minuter tag en andra dos. Om 2 doser behövs, fortsätt att ta 2 doser vid varje tillfälle. För de flesta rökare innebär det 1–2 doser med 30–60 minuters mellanrum.

Om du t.ex. röker i genomsnitt 15 cigaretter per dag, bör du ta 1–2 doser minst 15 gånger per dag.

Steg 2: Vecka 7–9
Minska antalet doser per dag. I slutet av vecka 9 bör du ha HALVERAT ditt genomsnittliga antal doser per dag jämfört med i Steg 1.

Steg 3: Vecka 10–12
Fortsätt att minska antalet doser per dag så att du inte tar fler än 4 doser per dag under vecka 12. När du har minskat antalet till 2–4 doser per dag sluta använda munsprayen.


Sluta rökning gradvis

Syftet är att börja med att ersätta några cigarretter med munspray. Därefter skall man sluta röka helt under behandlingen. Till slut skall man sluta använda munsprayen.

När du får starkt röksug, tag 1–2 doser i stället för en cigarett. Sprayen skall ersätta cigaretten, rök inte kort därefter att du använt sprayen. Användning av munsprayen utan att minska antalet cigaretter orsakar att du mår illa (se avsnitt Om du har använt för stor mängd av Nicorette munspray). Minska dagliga antalet cigaretter med så många som möjligt och ersätt dem med munspray. Kontakta hälsovårdspersonal om du inte har kunnat minska rökningen efter 6 veckors behandling.

Sluta röka helt så snart du känner dig beredd men senast 12 veckor efter behandlingens början. Minska antalet doser per dag efter att du har slutat att röka. Sluta använda munsprayen när du har minskat antalet till 2–4 doser per dag.

Tag inte mera än 2 doser per gång eller 4 doser per timme under en period av 16 timmar. Maximala dygnsdosen under vilken som helst 16 timmars period är 64.

Spara överbliven spray, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma igen efter behandlingen. Tag då en dos eller två om den första inte hjälper inom några minuter.

Läs dessa bruksanvisningar noggrant och följ bildernas instruktioner

Hur du öppnar sprayen

1. Använd tummen för att föra ned knappen (a) tills den går lätt att trycka inåt (b). Tryck inte för hårt.

2. Medan du trycker in knappen, för tummen uppåt (c) för att låsa upp sprayens övre del. Frigör sedan knappen.

Hur du laddar sprayen

När du använder sprayen första gången måste du först ladda spraypumpen. Rikta sprayöppningen bort från dig själv och andra i närheten. Tryck ned sprayens övre del 3 gånger med pekfingret tills du får en fin spray. Om du inte använder sprayen på 2 dagar behöver du ladda den på nytt.

Hur du använder sprayen

3. Rikta sprayöppningen mot din öppna mun och håll den så nära munnen som möjligt.

4. Tryck ned sprayens övre del hårt för att spraya in i munhålan. Undvik läpparna. Andas inte in medan du sprayar för att undvika att få spray i halsen. Svälj inte under några sekunder efter sprayningen.

Hur du stänger sprayen

5. För ned knappen (d) tills den går att tryckas inåt (e).

6. Medan du trycker in, för sprayens övre del neråt (f). Frigör knappen. Sprayen är nu stängd.

Upprepa ovanstående steg för att ta en ny dos.

Stäng sprayen efter varje användning för att undvika att barn använder sprayen eller att doser frigörs av misstag. Om du får spray i ögonen, skölj noggrant med vatten.

Om du har använt för stor mängd av Nicorette munspray

Överdosering med nikotin kan förekomma om du röker samtidigt som du använder Nicorette. Om ett barn har tagit Nicorette eller om du har tagit en för stor mängd av munspray kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. En normal dos för vuxna kan hos barn orsaka en allvarlig förgiftning och även leda till dödsfall.

Symptom på överdosering är illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändringar och stark svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessutom förekomma sänkning av blodtryck, försvagad och oregelbunden puls, andningssvårigheter, svår utmattning, cirkulatorisk kollaps och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonalen.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Nicorette munspray kan orsaka samma biverkningar som andra former av nikotin. Biverkningarna är i regel dosberoende.

Biverkningar som beror på rökstopp (abstinensbesvär)

Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvär, som uppkommer på grund av minskat nikotinintag:

 • irritation, aggression, otålighet, frustration
 • ångest, rastlöshet, nedsatt koncentrationsförmåga
 • uppvaknande på nätterna, sömnsvårigheter
 • ökad aptit, viktökning
 • nedstämdhet
 • röksug (nikotinbegär)
 • sänkt hjärtfrekvens
 • blödningar i tandköttet eller sår i munnen
 • yrsel, svaghetskänsla
 • hosta, halsont, nästäppa, rinnande näsa
 • förstoppning.

Biverkningar

Sluta använda Nicorette munspray och kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga sällsynta biverkningar förekommer (symptom på angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja
 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Mycket vanliga (hos fler än 1 användare av 10):

 • hicka (särskilt vanligt)
 • huvudvärk, illamående
 • irritation i halsen.

Vanliga (hos färre än 1 användare av 10):

 • lokala effekter såsom brännande känsla, inflammation i munnen, förändrad smakupplevelse
 • muntorrhet, ökad salivutsöndring
 • matsmältningsbesvär
 • smärta eller obehag i magen
 • kräkningar, väderspänning, diarré
 • trötthet
 • överkänslighet (allergi)
 • stickning
 • hosta.

Mindre vanliga (hos färre än 1 användare av 100):

 • näsbesvär såsom nästäppa, nysning
 • pipande andning (bronkospasm), andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen
 • rodnad, ökad svettning
 • besvär i munnen såsom stickning i munnen, inflammation av tunga, sår i munnen,  skador av slemhinnorna i munnen, förändrad röst, smärta i munnen eller halsen, rapning, blödande tandkött
 • hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), snabb puls, högt blodtryck
 • hudutslag och/eller klåda (pruritus, nässelutslag)
 • onormala drömmar
 • smärta eller obehag i bröstet
 • matthet, sjukdomskänsla
 • rinnande näsa.

Sällsynta (hos färre än 1 användare av 1 000):

 • svårt att svälja, nedsatt känsel i munnen
 • kväljning.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • dimsyn, ökad tårproduktion (lakrimation)
 • svalgtorrhet, besvär i magtarmkanalen, smärta på läpparna
 • rodnad i huden
 • allergisk reaktion inklusive svullnad i ansikte och mun (angioödem och allergisk chock)
 • onormal hjärtrytm
 • krampanfall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på sprayen och på ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nikotin. En dos innehåller 1 mg nikotin.
 • Övriga innehållsämnen är propylenglykol (E1520), vattenfri etanol, trometamol, poloxamer 407, glycerol (E422), natriumvätekarbonat, levomentol, mintarom, kylande smakämne, sukralos, acesulfamkalium, butylhydroxitoluen (E321), saltsyra (för att reglera pH) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nicorette munsprayförpackningen består av en spray som innehåller en mekanisk spraypump och en plastflaska med lösning. Sprayen är barnsäker.

Varje flaska innehåller 13,2 ml lösning vilket ger 150 doser.

Nicorette munspray finns i förpackningar med 1 eller 2 sprayer.

Nicorette munspray finns också i förpackningar med 1 eller 2 sprayer med närfältskommunikation (NFC) chip under baketiketten, vilket möjliggör användning med mobilapp.

Dessa sprayer har denna ikon:

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PB 90, 02601 Esbo

Tillverkare

McNeil AB, PB 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sverige.

Denna bipacksedel ändrades senast 28.6.2023

Texten ändrad

28.06.2023