Package information leaflet

ASPIRIN tablett 500 mg

Tilläggsinformation

ASPIRIN® 500 mg tabletter

Acetylsalicylsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 3. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
 4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Aspirin 500 mg tabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aspirin 500 mg tabletter

3. Hur du använder Aspirin 500 mg tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aspirin 500 mg tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Det verksamma ämnet i Aspirin 500 mg tabletter är acetylsalicylsyra. Medicinen används vid värk och feber. Vid förkylning används Aspirin 500 mg tabletter för att lindra huvudvärk och feber. Läkemedlet lämpar sig också för behandling av menstruationssmärtor och reumatiska sjukdomar. I mindre doser påverkar medicinen blodets koagulationsförmåga.

När tabletten har sönderfallit i magsäcken, absorberas det verksamma ämnet snabbt. Den smärtstillande effekten startar som snabbast inom 20 minuter, men vanligen långsammare.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Aspirin 500 mg tabletter

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) eller andra likartade smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel (salicylater).
 • om du fått astmaanfall då du använd salicylat eller andra antiinflammatoriska läkemedel
 • om du har ökad blödningsbenägenhet (t.ex. lågt antal blodplättar (trombocyter) i blodet eller blödarsjuka, dvs. hemofili)
 • on du har / har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen.
 • om du har svår njur-, lever- eller hjärtsvikt.
 • om du använder 15 mg eller mer metotrexat per vecka.
 • under de tre sista graviditetsmånaderna.

Varningar och försiktighet

- om du samtidigt använder läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin, andra kumarinderivat eller heparin); effekterna av dessa läkemedel kan förstärkas.

 • om du har konstaterats lida av någon njur- eller leversjukdom eller cirkulationsrubbningar (såsom sjukdom i njurens blodkärl, obstruktiv hjärtsvikt, vätskebrist, större operation, blodförgiftning eller allvarlig blödning), eftersom acetylsalicylsyra kan öka risken för rubbningar i njurfunktionen eller akut njursvikt. Liksom andra anti-inflammatoriska läkemedel, kan detta läkemedel öka benägenheten för svullnader hos patienter med hjärt- eller njursvikt.

om du har haft långvariga eller ofta återkommande sjukdomar i matsmältningskanalen.

 • om du har fått allergiska symtom (t.ex. astmaanfall, eksem, snuva) av andra antiinflammatoriska eller antireumatiska läkemedel.

om du har / har haft astma eller långvariga luftvägssjukdomar.

 • om du har någotdera av de sällsynta tillstånden glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.

om du försöker bli gravid. Preparatet hör till gruppen icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Verkan går om, då användningen av läkemedlet avslutas.

 • om du är gravid eller ammar. Under graviditetens två första tredjedelar ska läkemedlet användas med försiktighet och under graviditetens sista trimester är användning av läkemedlet förbjudet (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” senare).

Användning av medicinen måste kanske avbrytas flera dagar före planerad operation.

I låga doser kan acetylsalicylsyra utlösa giktanfall, om du har benägenhet för gikt.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aspirin 500 mg tabletter.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar rekommenderas inte att ta preparat som innehåller acetylsalicylsyra utan läkarordination vid behandling av virusinfektioner med eller utan feber, eftersom dessa läkemedel kan öka risken för Reyes syndrom (som är ett allvarligt tillstånd) speciellt i samband med influensa A, influensa B och vattkoppor. Tidiga symtom på detta syndrom är bl.a. långvariga kräkningar.

Andra läkemedel och Aspirin 500 mg tabletter

Verkningen eller effekten av andra mediciner kan påverkas av samtidigt intag av Aspirin tabletter. Fråga din läkare innan du tar Aspirin 500 mg tabletter tillsammans med:

-läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin och andra kumarinderivat eller heparin)
-kortisonpreparat som tas genom munnen eller ges som injektion. Samtidig användning av Aspirin tabletter och kortison kan öka risken för blödning i matsmältningskanalen.
-andra liknande antiinflammatoriska läkemedel
   
serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI) som används t.ex. mot depression
-vissa diabetesmedel (t.ex. insulin, glibenklamid, glipizid)
-metotrexat (används bl.a. vid ledgångsreumatism och vissa tumörsjukdomar)
-antibiotika som innehåller sulfonamider (sulfa)
-digoxin (hjärtmedicin)
-barbiturater (t.ex. fenobarbital som används mot epilepsi)
-läkemedel som innehåller litium (används bl.a. vid lynnesstörningar)
-natriumvalproat (mot epilepsi)
-urindrivande medel (t.ex. spironolakton, furosemid)
-giktmediciner som ökar utsöndringen av urinsyra (probenecid)
-en del blodtrycksmediciner (ACE- och AT II-hämmare).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Aspirin 500 mg tabletter med mat, dryck ock alkohol

 • Aspirin tabletter i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i matsmältningskanalen.
 • Tabletterna ska sväljas med en riklig mängd vatten, helst i samband med måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet – sista trimestern

Aspirin 500 mg tabletter får inte används under de sista tre graviditetsmånaderna eftersom det kan skada ditt barn eller orsaka problem vid förlossningen. Det kan orsaka hjärt- och njurskador på fostret. Det kan orsaka ökad blödningsbenägenhet hos både moder och barn och fördröja eller förlänga förlossningen. 

Graviditet – första och andra trimestern

Behandling under graviditetens första 6 månader ska endast ske efter läkares ordination om det är absolut nödvändigt. Om du behöver behandling under den här perioden eller medan du försöker att bli gravid, ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt. Från och med 20:e graviditetsveckan kan Aspirin 500 mg tabletter orsaka njurproblem hos ditt ofödda barn, om du tar dem under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer fostervatten (oligohydramnios) eller till att ett blodkärl (ductus arteriosus) i barnets hjärta blir smalare. Om du behöver längre behandling än några dagar, kan din läkare rekommendera ytterligare fosterövervakning.

Acetylsalicylsyra utsöndras i små mängder i modersmjölken. Trots att små doser som intagits tillfälligt inte visat sig medföra några biverkningar på barnet, ska du rådgöra med läkare om du tänker använda medicinen under amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Aspirin 500 mg tabletter har inte konstaterats påverka skadligt körförmågan eller användningen av maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dosering

Läkemedlet får inte användas längre än 3 - 5 dygn i streck utan läkarordination. Då behandlingen påbörjas och övervakas av en läkare, ordinerar läkaren behandlingstiden.

Vuxna och barn över 16 år: 1-2 tablettersom en enkeldos med vatten; dosen kan upprepas vid behov efter ett intervall på minst 4 timmar, högst 3 gånger per dygn.

Den maximala dosen är 4000 mg (8 tabletter) per dygn och denna dos får inte överskrivas.

12-15 -åringar: 1 tablett som en enkeldos med vatten; dosen kan upprepas vid behov efter ett intervall på minst 4 timmar, högst 3 gånger per dygn.

För barn under 12 år rekommenderas acetylsalicylsyra enbart på läkarens ordination. Rekommenderas inte i första hand för behandling av feber hos barn.

För långtidsbruk endast enligt läkarens ordination.

Administrationssätt

Tabletterna skall sväljas med en riklig mängd vatten, helst i samband med måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Aspirin 500 mg tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoseringssymtomen kan bestå förutom av de biverkningar som presenteras i avsnitt Eventuella biverkningar av yrsel och öronsus eller öronringningar, särskilt hos barn och åldringar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eftersom acetylsalicylsyra påverkar blodets koagulationsförmåga (levring) kan sår blöda längre än vanligt. Blödning kan orsaka blodbrist (järnbristanemi).

Sällsynta biverkningar (hos 1-10 patienter av tusen):

 • Inflammation och sår i matsmältningskanalen.
 • I sällsynta eller mycket sällsynta fall förekommer livshotande blödningar i matsmältningskanalen.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):

 • Blödning och perforation i matsmältningskanalen.
 • Svåra överkänslighets- och hudreaktioner.
 • Förhöjda leverfunktionsvärden.
 • Sänkt blodsocker.
 • Minskat antal blodplättar.
 • Nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys) hos patienter med allvarlig glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist).
 • Njurfunktionsstörningar och akut njursvikt.

Ingen känd frekvens (förekomsten kan inte bedömas på basis av tillgänglig information):

 • Symtom i matsmältningskanalen, bl.a. dyspepsibesvär, magsmärtor, illamående, diarré och kräkningar. Tarmsträngningarna (särskilt i samband med långvarig behandling).
 • Allergiska symtom, t.ex. hudutslag, snuva eller andningssjukdomar som förvärras av acetylsalicylsyra.
 • Ökad svullnad vid hjärtsvikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapporter biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om det synbart förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 1. Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra.
 2. Övriga innehållsämnen är cellulosapulver och majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda tabletter. Tabletterna är märkta med ‘ASPIRIN 0.5’ och Bayerkors.

Förpackningar: 20, 50 och 100 tabletter i en tryckförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning 

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo.

Tillverkare

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Tyskland.

Marknadsförare – ytterligare information lämnas av

Bayer Oy, Consumer Health, PB 73, 02151 Esbo. Telefon 020 78521.

Denna bipacksedel ändrades senast 10.11.2023

Texten ändrad

10.11.2023