Pakkausseloste

RABEPRAZOL KRKA enterotablett 10 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletter

rabeprazolnatrium

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till apotekspersonal.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Rabeprazol Krka är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Rabeprazol Krka
 3. Hur du tar Rabeprazol Krka
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Rabeprazol Krka ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Rabeprazol Krka innehåller den aktiva substansen rabeprazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för protonpumpshämmare. Dessa verkar genom att minska mängden syra som produceras i magen.

Detta läkemedel används för korttidsbehandling av refluxsymtom (t.ex. halsbränna och sura uppstötningar) hos vuxna.

Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och göra ont. Detta kan leda till att du får symtom som en smärtande, brännande känsla i bröstet som stiger upp i halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Rabeprazol Krka

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rabeprazol Krka:

 • om du är 55 år eller äldre och får nya symtom eller symtom som ändrar karaktär
 • om du har gått ner i vikt utan att försöka, har fått höra att du är anemisk (lider av blodbrist), har haft blödningar i magen eller har svart avföring
 • om du har svårigheter att svälja eller att det gör ont att svälja
 • om du kräks mycket eller om dina kräkningar innehåller blod
 • om du har lagt märke till en knöl i magen
 • om du tidigare har haft magsår eller opererats för magsår
 • om du har gulfärgad hud (gulsot) eller någon annan allvarlig sjukdom
 • om du har tagit läkemedel mot halsbränna eller matsmältningsbesvär dagligen i 4 veckor eller längre
 • om du är allergisk mot andra protonpumpshämmare
 • om du någon gång har haft leverproblem
 • om du ska genomgå en endoskopi
 • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan rabeprazolnatrium leda till minskad absorption av vitamin B12.
 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)
 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Rabeprazol Krka som minskar magsyran

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Rabeprazol Krka. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rabeprazol Krka om du inte är säker på om någon av punkterna ovan gäller dig.

Du kan få inflammation i njuren när du tar rabeprazol. Tecken och symtom kan inkludera minskad mängd urin eller blod i urinen och/eller överkänslighetsreaktioner som feber, hudutslag och ledstelhet. Du ska rapportera sådana tecken till den behandlande läkaren.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon erfarenhet av detta läkemedel i den åldersgruppen.

Andra läkemedel och Rabeprazol Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta omfattar även receptfria läkemedel, inklusive örtmediciner.

I synnerhet måste du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Ketokonazol eller itrakonazol, som används för att behandla infektioner som orsakats av svamp. Rabeprazol Krka kan minska mängden av denna typ av läkemedel i blodet. Läkaren måste eventuellt justera dosen.
 • Atazanavir, som används för att behandla HIV-infektioner. Rabeprazol Krka kan minska mängden av denna typ av läkemedel i blodet och de bör inte användas tillsammans.

Ta inte detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel som begränsar den mängd syra som produceras i magsäcken (t.ex. andra protonpumpshämmare eller en H2-antagonist).

Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Rabeprazol Krka.

Tala med läkare innan du använder Rabeprazol Krka om du är osäker på om någon av punkterna ovan gäller dig.

Undvik att använda Rabeprazol Krka om du ska genomgå ett urea-utandningstest.

Graviditet och amning

 • Använd inte Rabeprazol Krka om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.
 • Använd inte Rabeprazol Krka om du ammar eller planerar att amma.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Rabeprazol Krka med mat och dryck

Att ta tabletterna med eller utan mat påverkar inte effekten av Rabeprazol Krka.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Rabeprazol Krka påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Du kan dock känna dig sömnig när du tar Rabeprazol Krka. Om detta händer, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rabeprazol Krka innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

RABEPRAZOL KRKA -TABLETTEN SKA SVÄLJAS HEL.

TABLETTEN FÅR INTE KROSSAS ELLER TUGGAS.

Hur mycket du ska ta

 • Dosering är en tablett per dag.
 • Ta inte mer än denna rekommenderade dos på en tablett (10 mg) per dag, även om du inte känner någon förbättring omedelbart.
 • Rabeprazol Krka är inte avsett att ge omedelbar lindring. Du kan behöva ta tabletterna 2 eller 3 dagar i rad innan dina refluxsymtom (till exempel halsbränna och sura uppstötningar) blir bättre.
 • Behandlingstiden är upp till 14 dagar.
 • Sluta att ta detta läkemedel när dina refluxsymtom har försvunnit helt.
 • Om du inte upplever någon symtomlindring efter att du tagit läkemedlet 14 dagar i rad ska du kontakta läkare.

Om du har ihållande eller långvariga, ofta återkommande symtom även efter behandling med detta läkemedel ska du kontakta din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Rabeprazol Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Rabeprazol Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den genast när du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och fortsätta som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är vanligtvis lindriga och blir bättre utan att du måste sluta ta läkemedlet.

Sluta ta Rabeprazol Krka och kontakta omedelbart en läkare om du upptäcker några av följande biverkningar – du kan behöva akut vård:

 • Allergiska reaktioner – tecknen kan innefatta: plötslig svullnad i ansiktet, svårigheter att andas eller lågt blodtryck, som kan orsaka svimning eller kollaps
 • Täta infektioner, såsom halsont eller hög feber, eller sår i mun eller svalg
 • Lätt att få blåmärken eller att börja blöda.

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Allvarlig blåsbildning på huden, eller ömhet eller sår i mun och svalg.

Dessa biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • infektion
 • sömnlöshet (sömnsvårigheter)
 • huvudvärk, yrsel
 • hosta, inflammation i svalget (halsont), rinnsnuva
 • diarré, kräkningar, illamående, buksmärta, förstoppning, väderspänning, godartade polyper i magsäcken
 • smärta utan känd orsak, ryggsmärta
 • kraftlöshet, influensaliknande symtom

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • nervositet eller dåsighet
 • luftrörskatarr, bihåleinflammation
 • matsmältningsbesvär, muntorrhet, rapningar
 • hudutslag, hudrodnad
 • muskel- eller ledvärk, benkramper
 • urinvägsinfektion
 • bröstsmärta
 • frossa, feber
 • förändringar i leverfunktionsvärden

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • förlorad aptit (anorexia)
 • depression
 • överkänslighet (innefattar allergiska reaktioner)
 • synrubbningar
 • inflammation i magsäcken (orolig mage eller magsmärtor), inflammation i munnen (ömhet i munnen), smakstörningar
 • leverproblem såsom inflammation i levern, gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitorna), leverencefalopati (hjärnskador på grund av leversjukdom)
 • klåda, svettning, hudblåsor (dessa reaktioner har vanligtvis försvunnit efter avslut av behandlingen)
 • svettning
 • njurproblem såsom interstitiell njurinflammation (störning i njurens bindväv)
 • viktuppgång
 • förändringar i vita blodkroppar (visas i blodprov) som kan leda till ofta förekommande infektion
 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni) som leder till blödningar eller blåmärken lättare än normalt

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • förvirring
 • svullnad av fötter eller anklar
 • svullna bröst hos män
 • låga nivåer av natrium i blodet med symtom som illamående och olustkänsla, muskelsvaghet eller förvirring
 • hudutslag, eventuellt med smärta i lederna
 • inflammation i tarmen (som leder till diarré)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är rabeprazolnatrium.
  En 10 mg enterotablett innehåller 10 mg rabeprazolnatrium, motsvarande 9,42 mg rabeprazol.
 • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), lätt magnesiumoxid (E530), hydroxipropylcellulosa (E463), lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa (E463) och magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan och etylcellulosa (E462), lätt magnesiumoxid (E530), hypromellosftalat, diacetylerade monoglycerider (E472a), talk (E553b), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172) i drageringen. Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Rabeprazol Krka innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg enterotabletter är orange-rosa, bikonvexa, runda tabletter med fasade kanter, cirka 5,7 mm i diameter.

Kartonger med 7 och 14 enterotabletter i blister finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta, 68501 Novo mesto, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast 13.9.2022

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas (www.fimea.fi) webbplats.

Texten ändrad

13.09.2022