Package information leaflet

NASMENT nässpray, lösning 1 mg/ml

Tilläggsinformation

Nasment 1 mg/ml nässpray, lösning

xylometazolinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Nasment måste trots det används med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Nasment är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Nasment

3. Hur du använder Nasment

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nasment ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nasment används för symptomatisk behandling av nästäppa vid snuva eller bihåleinflammation. Preparatet kan även användas som premedicinering vid undersökning av de inre delarna av näsan.

Den aktiva substansen i Nasment, xylometazolinhydroklorid, sammandrar blodkärlen i näsans slemhinna, varvid andningen genom näsan underlättas.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nasment

 • om du är allergisk (överkänslig) mot xylometazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har fått hypofysen bortopererad via näsan
 • om du nyligen har genomgått en operation som utförts via näsan eller munnen, där hjärnhinnan kan ha skadats
 • om du har konstaterats ha förhöjt ögontryck (glaukom med sluten kammarvinkel).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasment om du har

 • benägenhet att lätt reagera på läkemedel som liknar adrenalin; läkemedlet kan orsaka sömnlöshet, yrsel, darrningar, rytmstörningar eller förhöjning av blodtrycket
 • hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom) eller högt blodtryck
 • diabetes
 • hypertyreos (överaktiv sköldkörtel).

Behandlingstiden bör inte överskrida rekommenderade 10 dagar. Långvarig eller frekvent användning kan leda till beroende och orsaka upprepad svullnad/nästäppa med kronisk rinit, hyperaktivitet i nässlemhinnan, vanebildning och histologiska förändringar i nässlemhinnan.

Andra läkemedel och Nasment

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om Nasment används samtidigt med vissa antidepressiva mediciner, såsom tri- eller tetracykliska antidepressiva (såsom amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin och trimipramin) eller med så kallade MAO-hämmare (såsom isokarboxazid och moklobemid) kan risken för systemiska biverkningar (t.ex. illamående, kräkningar, huvudvärk och hjärtklappning) öka.

Nasment med mat och dryck

Nasment kan användas oberoende av intag av dryck och mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Nasment ska inte användas under graviditet. Gravida kvinnor rekommenderas att kontakta läkare före användning.

Nasment kan användas med försiktighet under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Nasment påverkar inte varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Nasment innehåller ricinolja.

Detta läkemedel innehåller ricinolja som kan ge hudreaktioner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

För vuxna och barn minst 12 år:

1 spraydos i vardera näsborren 2–3 gånger per dygn.

Behandlingen kan fortsättas innan symtomen har försvunnit. Behandlingstiden är högst 10 dygn.

Nasment bör inte användas för barn under 12 år.

Bruksanvisning:

Alltid snyt näsa före användning.

Avlägsna skyddshuven på applikatorn.

Vid första brukstillfället: spraya flera gånger i luften så att sprayen blir jämn.

 • Håll flaskan upprätt.
 • Bocka ditt huvud något framåt.
 • Stäng den motsatta näsborren med ett finger utsidan av näsan och placera näsapplikatorn i den ena näsborren.
 • Tryck sprayen snabbt och andas samtidigt in genom näsan.
 • Upprepa detta i den andra näsborren.

Effekten börjar snabbt inom 5–10 minuter och varar i 6 till 8 timmar.

Om du har använt för stor mängd av Nasment

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering kan förorsaka (speciellt för barn) snabb eller oregelbunden puls, förhöjt blodtryck och i vissa fall medvetlöshet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): övergående brännande känsla i näsan samt uttorkning och irritation av näsans slemhinna, nysning.

Långvarig och frekvent användning kan leda till beroende och upprepad svullnad/nästäppa med kronisk rinit.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): näsblödning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): illamående, yrsel.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): svåra allergiska reaktioner, huvudvärk, övergående synstörningar, oregelbunden eller för snabb hjärtrytm, sömnlöshet, rastlöshet och trötthet.

Nasment 1 mg/ml kan ge hudreaktioner för innehållsämne ricinolja, som finns i läkemedlet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid.
  1 ml innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid.
  1 spraydos innehåller 140 mikrogram xylometazolinhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, sorbitol, ricinolja (polyoxylhydrerad), levomentol, eukalyptol och renat vatten.

Nasment innehåller inga konserveringsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nasment är klar, färglös lösning.

Nasment föreligger som en 10 ml nässpray med pump.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8

78224 Singen

Tyskland

Curida AS

Solbærvegen 5

NO-2409 Elverum

Norge

Denna bipacksedel ändrades senast 3.8.2021.

Texten ändrad

03.08.2021