Package information leaflet

NASMENT nenäsumute, liuos 1 mg/ml

Nasment 1 mg/ml nenäsumute, liuos

ksylometatsoliinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Nasment‑nenäsumutetta huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 10 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nasment on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nasment‑nenäsumutetta

3. Miten Nasment‑nenäsumutetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nasment‑nenäsumutteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nasment‑nenäsumutetta käytetään nenän tukkoisuuden oireenmukaiseen hoitoon nuhan tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Valmistetta voidaan käyttää myös esilääkkeenä nenän sisäisen tutkimuksen yhteydessä.

Nasment sisältää vaikuttavana aineena ksylometatsoliinihydrokloridia, joka supistaa nenän limakalvon verisuonia ja siten nenän kautta hengittäminen helpottuu.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nasment‑nenäsumutetta

 • jos olet allerginen (yliherkkä) ksylometatsoliinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulta on poistettu aivolisäke nenän kautta
 • jos olet ollut hiljattain nenän tai suun kautta suoritetussa leikkauksessa, jossa aivokalvo on mahdollisesti voinut vaurioitua
 • jos sinulla on todettu silmänpainetauti (ahdaskulmaglaukooma).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nasment‑nenäsumutetta, jos sinulla on

 • taipumus reagoida herkästi adrenaliinin kaltaisiin valmisteisiin; käyttö saattaa aiheuttaa unettomuutta, huimausta, vapinaa, rytmihäiriöitä tai verenpaineen kohoamista
 • sydän- tai verisuonisairaus (esim. pitkä QT -oireyhtymä) tai korkea verenpaine
 • diabetes
 • kilpirauhasen liikatoiminta (hypertyreoosi).

Hoidon kesto ei saa ylittää suositeltua 10 päivää, koska pitkäaikainen tai säännöllinen käyttö voi aiheuttaa riippuvuuden ja uudelleen palaavan turvotuksen/tukkoisuuden sekä kroonisen nuhan, nenän limakalvon yliaktiivisuuden, tottumisen sekä histologisia muutoksia.

Muut lääkevalmisteet ja Nasment

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jos Nasment‑nenäsumutetta käytetään samanaikaisesti tiettyjen masennuslääkkeiden, kuten tri- tai tetrasyklisten masennuslääkkeiden (kuten amitriptyliini, nortriptyliini, imipramiini, klomipramiini ja trimipramiini) tai ns. MAO:n estäjien (kuten isokarboksatsidi ja moklobemidi) kanssa, systeemisten haittavaikutusten (esim. pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja sydämen tykytys) mahdollisuus kasvaa.

Nasment ruuan ja juoman kanssa

Nasment‑nenäsumutetta voidaan käyttää riippumatta juonti- ja ruokailuajankohdasta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Nasment‑nenäsumutetta ei pidä käyttää raskauden aikana. Raskaana olevia naisia neuvotaan ottamaan yhteys lääkäriin ennen valmisteen käyttöä.

Nasment‑nenäsumutetta voi käyttää varoen imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nasment ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Nasment sisältää risiiniöljyä.

Tämä lääke sisältää risiiniöljyä, joka saattaa aiheuttaa ihoreaktioita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuisille ja vähintään 12‑vuotiaille lapsille:

1 suihke molempiin sieraimiin 2–3 kertaa vuorokaudessa.

Hoitoa voidaan jatkaa, kunnes oireet ovat hävinneet. Hoidon kesto on kuitenkin enintään 10 vuorokautta.

Nasment‑nenäsumutetta ei pidä antaa alle 12‑vuotiaille lapsille.

Käyttöohjeet:

Niistä nenä aina ennen nenäsumutteen käyttöä.

Poista nenäkappaleen suojus.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa: sumuta useita kertoja ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi.

 • Pidä pullo pystyasennossa.
 • Taivuta päätäsi hieman eteenpäin.
 • Sulje vastakkainen sierain painamalla sormella nenän ulkopuolelta ja aseta nenäkappale toiseen sieraimeen.
 • Paina sumutinta nopeasti ja hengitä samanaikaisesti sisään nenän kautta.
 • Toista tämä toiseen sieraimeen.

Vaikutus alkaa 5–10 minuutin kuluessa annostelusta ja kestää 6–8 tuntia.

Jos käytät enemmän Nasment‑nenäsumutetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostusoireita (erityisesti lapsilla) ovat nopea tai epäsäännöllinen syke, kohonnut verenpaine ja joissakin tapauksissa tajuttomuus.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos saat vakavia haittavaikutuksia tai haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä): ohimenevä nenän kuumotus ja nenän limakalvon kuivuminen ja kirvely, aivastelu.

Pitkäaikainen ja säännöllinen käyttö voivat johtaa riippuvuuteen ja uudelleen palaavaan krooniseen nuhaan sekä turvotukseen/tukkoisuuteen.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta): nenäverenvuoto.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta): pahoinvointi, oksentelu.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta): vaikeat allergiset reaktiot, päänsärky, ohimenevät näköhäiriöt, sydämen tiheälyöntisyys tai epäsäännöllinen syke, unettomuus, levottomuus ja uupumus.

Nasment 1 mg/ml voi aiheuttaa ihoreaktioita valmisteen sisältämän apuaineen, risiiniöljyn takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 ºC.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nasment sisältää

 • Vaikuttava aine on ksylometatsoliinihydrokloridi.
  1 ml sisältää 1 mg ksylometatsoliinihydrokloridia.
  1 kerta-annos sisältää 140 mikrogrammaa ksylometatsoliinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat dinatriumedetaatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, sorbitoli, risiiniöljy (polyoksyylihydrattu), levomentoli, eukalyptoli ja puhdistettu vesi.

Nasment on säilöntäaineeton.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nasment on kirkas liuos.

Nasment‑nenäsumutetta on saatavana 10 ml:n nenäsumutteena, jossa on pumppu.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8

78224 Singen

Saksa

Curida AS

Solbærvegen 5

NO-2409 Elverum

Norja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.8.2021.

Tekstin muuttamispäivämäärä

03.08.2021