Package information leaflet

KYYPAKKAUS tablett 50 mg

Tilläggsinformation

Kyypakkaus 50 mg tablett

hydrokortison

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Kyypakkaus är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Kyypakkaus
 3. Hur du tar Kyypakkaus
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Kyypakkaus ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Kyypakkaus är hydrokortison, varav det finns 50 mg i en tablett.

Kyypakkaus används som första hjälp vid reaktioner orsakade av ormbett eller bi- eller getingsting.

Hydrokortison dämpar kroppens reaktioner vid ormbett eller vid insektssting.

Ett huggormsbett är sällan livsfarligt men läkarvård ska alltid uppsökas. Kyypakkaus används endast som första hjälp och har som uppgift att ge patienten lindring. Också efter bi- eller getingsting behövs läkarvård om stinget förorsakar en kraftig reaktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte KyypakkausVarningar och försiktighet

Tala med apotekspersonal innan du tar Kyypakkaus tabletterna. Illamående och kräkningar kan förekomma i samband med ormbett. Därför skall endast en liten vätskemängd ges i samband med att tabletterna tas och därefter skall man undvika att ge annan vätska under en halv timme. Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar. Tala med läkare innan du tar Kyypakkaus tabletterna, om det finns misstanke att du har eller har diagnostiserats med feokromocytom (en sällsynt tumör i binjuren).

Tabletter får inte ges till en medvetslös patient.

Om hydrokortison ges till ett spädbarn som är för tidigt fött kan hjärtats funktion och struktur behöva övervakas.

Om huggormsbettet är i en extremitet, ska man undvika att röra på extremiteten. Om möjligt ska extremiteten spjälas. Om patienten är tvungen att röra på sig ska detta ske långsamt eftersom rörelse påskyndar giftets upptagning i blodet från platsen för bettet.

Tabletterna i Kyypakkaus är avsedda att tas som en engångsdos för behandling av reaktioner som förorsakas av ormbett, bi- eller getingsting. Tabletterna får inte användas för annat ändamål, t. ex. kontinuerlig behandling av allergisymtom.

Obs! Första hjälp vid en livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk chock) är adrenalin. Behandlingen kan kompletteras med kortisontabletter. Om situationen verkar hotande ska man ringa 112.

Andra läkemedel och Kyypakkaus

Hydrokortison, som ingår i preparatet, kan förorsaka muskelsvaghet i kombination med sk. antikolinesteraser (läkemedel som används vid behandling av myasthenia gravis dvs. muskelsvaghetssjukdom).

Andra skadliga samverkningar med andra läkemedel är inte kända.

Graviditet och amning

En engångsdos av tabletterna i Kyypakkaus kan användas enligt anvisningarna under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

En engångsdos av Kyypakkaus påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Ett huggormsbett eller getingsting kan förorsaka svindel, svaghetskänsla och illamående, vilka kan påverka körförmågan. Därför ska patienten undvika bilkörning.

Kyypakkaus innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller 190 mg laktos (i form av monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Vid huggormsbett

Tabletterna tas så snabbt som möjligt efter att man blivit biten med en liten mängd vätska enligt följande dosering:

0–5-åringar 1 tablett

5–15-åringar 2 tabletter

över 15-åringar 3 tabletter.

Intag av rikliga mängder vätska ska undvikas för att personen som blivit biten kan bli illamående och få kräkningar. Intag av vätska ska undvikas under den följande halvtimmen.

Varje patient som blivit biten av en huggorm ska vårdas av läkare. Kontakta omedelbart närmaste läkare som tar hand om den fortsatta behandlingen.

Vid bisting eller getingsting

Patienten ges tabletter som finns i Kyypakkaus så snabbt som möjligt efter stinget ifall reaktionen är kraftig eller tidigare sting har orsakat kraftiga reaktioner. Tabletterna tas med en liten mängd vätska enligt följande dosering:

0–5-åringar 1 tablett

5–15-åringar 2 tabletter

över 15-åringar 3 tabletter.

Om ett bisting eller ett getingsting förorsakar stark kraftlöshet, svindel, illamående, svullnad i läpparna och munnens slemhinna eller förträngning av luftrören, ska man omedelbart kontakta närmaste läkare eller hälsovårdare, som tar hand om fortsatt behandling.

Om patienten har svårigheter att andas, ska transporten helst ske i halvsittande ställning.

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av Kyypakkaus

Ifall den rekommenderade doseringsanvisningen följs är preparatet tryggt att använda.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Eventuella biverkningar

Då man följer den rekommenderade doseringen orsakar preparatet vanligen inga biverkningar.

Dock vid långvarig, inkorrekt användning kan det uppstå samma biverkningar som med andra glukokortikoider, såsom ett tillstånd som liknar Cushings syndrom, atrofi av binjurebarken och kortikosteroid-utsättningssyndrom, dimsyn, förtjockning av hjärtmuskeln (hypertrofisk kardiomyopati hos för tidigt födda spädbarn) och viktökning.

Hydrokortison kan orsaka överkänslighetsreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är hydrokortison, varav det finns 50 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, potatisstärkelse, gelatin, natriumstärkelseglykolat (typ C), kolloidal kiseldioxid (vattenfri), talk och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vit eller nästan vit, jämn tablett med fasade kanter och brytskåra, Ø ca 13 mm.

3 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 01.02.2021

Texten ändrad

01.02.2021