Package information leaflet

RECIPECT oral lösning 0,958/20 mg/ml

Tilläggsinformation

Recipect oral lösning

kodeinfosfathemihydrat och guaifenesin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Recipect är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Recipect

3. Hur du använder Recipect

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Recipect ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Av de aktiva substanserna i Recipect är kodein ett läkemedel som effektivt lindrar hostretning. Kodein verkar på hostretningscentret i det centrala nervsystemet och hämmar därmed hostreflexen. Guaifenesin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta bort. Därtill ökar guaifenesin utsöndringen av slem.

Recipect används tillfälligt utan läkarordination mot hostretning. Om du får Recipect på ordination av läkare, informerar läkaren för vilket ändamål läkemedlet är ordinerat.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Recipect

 • om du är allergisk mot kodein, guaifenesin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har medfödd fruktosintolerans
 • om du är under 12 år
 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin
 • om du ammar.

Varnigar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Recipect:

 • om du lider av astma, lungemfysem eller annan nedsatt andningsfunktion
 • om du lätt får gallbesvär
 • om du har nyligen genomgått en operation i mag- eller bröstområdet (hämningen av hostreflexen, som förorsakas av kodein, kan leda till att slem och annat sekret blir kvar i luftvägarna)
 • om du lider av akut porfyri
 • om du lider av kronisk, astmatisk eller rikligt slemavsöndrande hosta. Använd i så fall Recipect endast på ordination av läkare.

Tala om för läkaren om något av de ovan nämnda gäller eller har gällt dig.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Ämnet som producerar kodeinets effekter är

morfin. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt.

Hos vissa människor produceras inget eller nästan inget morfin vilket gör att deras hosta inte lindras.

Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor

mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och

omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller,

illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Ungdomar över 12 år

Recipect rekommenderas inte till ungdomar med nedsatt andningsfunktion vid behandling av hosta.

Andra läkemedel och Recipect

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av Recipect och lugnande läkemedel såsom bensodiazepiner och liknande läkemedel ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Recipect samtidigt med lugnande, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Berätta för läkaren om du tar lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du får dessa symtom.

Det rekommenderas att Recipect inte används samtidigt med vissa depressionsmediciner, såsom tricykliska antidepressiva läkemedel eller sk. MAO-hämmare (monoaminoxidas-inhibitorer).

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Recipect med alkohol

Recipect bör inte användas samtidigt med alkohol.

Graviditet och amning

Recipect oral lösning bör inte användas under graviditet.

Använd inte Recipect om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Kodeinet i Recipect kan göra reaktionsförmågan långsammare och på detta sätt försämra prestationsförmågan i trafiken och i annat precisionsbetonat arbete. Undvik att köra bil eller att hantera maskiner om du känner dig trött eller om du upplever yrsel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Recipect innehåller sorbitol, etanol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och sockerkulör

Detta läkemedel innehåller sorbitol 500 mg/ml. En engångsdos enligt doseringsanvisningarna (10–15 ml läkemedlet) innehåller 5,0–7,5 g sorbitol. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Kan ge obehag i mage/tarm och ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde 2,6 kcal/g sorbitol.

Detta läkemedel innehåller 7,5 volymprocent etanol (alkohol) d.v.s. 900 mg per en 15 ml dos, motsvarande ca. 23 ml öl eller 9 ml vin. Mängden i 10 ml av detta läkemedel motsvarar ca. 15 ml öl eller 6 ml vin. Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess effekt hos barn är troligtvis inte märkbar. Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller som koncerveringsmedel metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Läkemedlet innehåller sockerkulör 5 mg/ml (50–75 mg/dos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna (18 år och äldre):

15 ml 3–4 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Barn under 12 år:

Recipect får inte användas för behandling av barn under 12 år.

Ungdomar mellan 12 och 15 år:

10 ml 3–4 gånger dagligen.

Ungdomar mellan 16 och 17 år:

15 ml 3–4 gånger dagligen.

Recipect rekommenderas inte till ungdomar mellan 12 och 18 år med nedsatt andningsfunktion.

Följ dessa anvisningar om inte läkaren ordinerat annat.

Recipect doseras med hjälp av ett medicinmått.

Skaka före användning.

Viktigt

Recipect kan köpas utan recept och är avsedd för tillfälligt bruk. I allmänhet används läkemedlet högst i en vecka, om läkaren inte ordinerat annat.

Hostmedicinens verkan förbättras då du kommer ihåg att dricka rikligt med vätska. Då behandlingen påbörjas kan slemutsöndringen tillta och behovet att hosta öka då slemmet börjar lossna.

Om du har använt för stor mängd av Recipect

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, illamående, yrsel
 • kräkningar, förstoppning
 • trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • hjärtklappning
 • klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • överkänslighetsreaktioner
 • upprördhet
 • svettning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kodeinfosfathemihydrat, varav det finns 0,958 mg i en milliliter lösning och guaifenesin, varav det finns 20 mg i en milliliter lösning.
 • Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), sackarinnatrium, ammoniumklorid, flytande timjanextrakt, etanol och renat vatten. Läkemedlet innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat (E218 och E216)som konserveringsmedel, lakritsarom som aromämne och sockerkulör (E150) som färgämne.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Recipect är en aning grumlig, brun lösning.

Förpackningsstorlek: 150 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 9.6.2022

Texten ändrad

09.06.2022