Pakkausseloste

OTRIVIN MENTHOL SÄILYTYSAINEETON nässpray, lösning 1 mg/ml

Tilläggsinformation

Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel 1 mg/ml nässpray, lösning

xylometazolinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Otrivin Menthol är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin Menthol
 3. Hur du använder Otrivin Menthol
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Otrivin Menthol ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Xylometazolin, den aktiva substansen i Otrivin Menthol, är ett sympatomimetiskt ämne. Det sammandrar blodkärlen i näsans slemhinna varvid svullnaden i näs- och svalgområdet minskar och patienten med snuva får det lättare att andas genom näsan. När svullnaden minskar, öppnas de öppningar som ansluter bihålorna (sinus) till näshålan och dränering av sekret från sinus underlättas.

Otrivin Menthol börjar verka inom några minuter och effekten varar cirka 10 timmar. Personer med känsliga slemhinnor i näsan tål också bra Otrivin Menthol.

Otrivin Menthol används för att lindra nästäppa vid snuva och vid bihåleinflammation. Det kan också användas vid mellanöroninflammation. Läkaren kan ordinera Otrivin Menthol för att användas vid rinoskopi.

Otrivin Menthol innehåller kylande aromämnen, mentol och eukalyptol.

Denna produkt innehåller inte konserveringsmedel. Ibland kan konserveringsmedel irritera näsans slemhinna. Vid användning av preparat utan konserveringsmedel minskar risken för att näsans slemhinna ska bli överkänslig eller irriteras.

Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel 1 mg/ml nässpray är avsedd för vuxna och ungdomar som fyllt 12 år.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Otrivin Menthol, om

 • du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • du har nyligen genomgått en operation i huvudet, som utförs via näsa eller mun
 • du har kronisk inflammatorisk torrhet i näsan (rhinitis sicca eller atrofisk rinit)
 • du har trångvinkelglaukom (förhöjt ögontryck).

Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel 1 mg/ml nässpray är inte avsedd för barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin Menthol, om

 • du lätt reagerar på sympatomimeter (dvs. preparat som liknar adrenalin); läkemedlet kan orsaka sömnlöshet, svindel, darrningar, rytmstörningar i hjärtat eller förhöjning av blodtrycket
 • du har för högt blodtryck
 • du har hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom)
 • du har hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)
 • du har diabetes
 • du har prostatahypertrofi (förstorad prostata)
 • du lider av feokromocytom (godartad tumör i binjuren som orsakar för hög utsöndring av adrenalin och noradrenalin)
 • du samtidigt använder monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har använt sådana under de senaste två veckorna
 • du samtidigt använder tri- eller tetracycliska antidepressiva.

Otrivin Menthol kan användas av vuxna och ungdomar som fyllt 12 år högst 10 dagar i följd. Överdriven eller långvarig (över 10 dagar) användning utan pauser kan öka nästäppan. Om nästäppan fortsätter länge, ska läkare kontaktas.

Otrivin Menthol ska inte användas i ögon eller mun.

Rekommenderade doser ska inte överskridas. Detta är särskilt viktigt vid behandling av åldringar och ungdomar.

Barn och ungdomar

Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel 1 mg/ml nässpray är inte avsedd för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Otrivin Menthol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte Otrivin Menthol om du samtidigt använder:

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har använt dem under de senaste två veckorna.
 • tri- eller tetracykliska depressionsläkemedel.

Om du använder dessa läkemedel tala med läkare innan du använder Otrivin Menthol.

Graviditet och amning

På grund av sin kärlsammandragande verkan ska Otrivin Menthol inte användas under graviditet.

Rådgör med läkare innan du använder medicinen under amningstid.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Otrivin Menthol innehåller

Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel nässpray innehåller makrogolglycerolhydroxystearat, som kan förorsaka hudreaktioner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar som fyllt 12 år

1 sprayning i vardera näsborren vid behov, högst 3 gånger dagligen. Använd inte läkemedlet i någondera näsborren mer än tre gånger per dag.

Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel 1 mg/ml nässpray kan användas av vuxna och ungdomar som fyllt 12 år högst 10 dagar i följd.

Användning för barn och ungdomar

Inte för barn under 12 år.

Bruksanvisningar

1.

Ta av plasthatten från sprayflaskans spets.

image1.png

2.

Klipp inte sprayflaskans spets. Sprayflaskan är färdig för att förberedas för användning.

image2.png

3.

Håll sprayflaskan i upprätt ställning så att tummen är under flaskans botten och flaskans munstycke är mellan två fingrar.

Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger (akta dig för att rikta sprayen mot ögonen eller munnen), tills sprayduschen är jämn. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlingsperioden. Om det inte kommer en spraydusch under pumpningen eller om produkten inte har använts i över 6 dagar, ska pumpen förberedas igen genom att spraya 4 gånger på samma sätt som före första användningen.

image3.png

4.

Snyt ur näsan.

 

5.

Böj dig en aning framåt och för flaskans spets in i näsborren.

Spraya en gång och andas samtidigt försiktigt in genom näsan.

Upprepa behandlingen i den andra näsborren.

image4.png

6.

Genast efter användningen rengör och torka munstycket och sätt plasthatten tillbaks på flaskans spets.

 

7.

För att förhindra att infektionen sprids ska sprayflaskan bara användas av en person.

 

Om du använt för stor mängd av Otrivin Menthol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Otrivin Menthol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

När du slutar att använda Otrivin Menthol

I samband med att en långvarig behandling med Otrivin Menthol avslutas kan snuvsymtomen och slemhinnesvullnaden ibland återkomma (s.k. rebound-fenomen eller rekyleffekt). För att undvika detta ska behandlingstiden begränsas till en så kort tid som möjligt och de givna doserings- och bruksanvisningarna följas.

Om snuvan eller nästäppan varar länge eller förvärras ska man vända sig till läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA använda Otrivin Menthol och kontakta genast läkare eller apotekspersonal om du får något av följande allergisymtom:

 • svårigheter att andas eller svälja
 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg
 • stark klåda i huden och rodnande eksem eller upphöjda bulor.

Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare): uttorkning av näsans slemhinna eller irriterad näsa, illamående, huvudvärk, lokal brännande känsla i näsan.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): näsblödning.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare): allergiska reaktioner (eksem, klåda), övergående dimsyn, oregelbunden eller för snabb hjärtrytm.

Hos patienter som är mycket känsliga för Otrivin Menthol kan bl.a. sömnstörningar, svindel eller skälvningar förekomma. Om de här symtomen är störande, ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 oC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet av en öppnad förpackning: Hållbar till utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.
 • Övriga innehållsämnen är sorbitol, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, makrogolglycerolhydroxystearat (Cremophor RH 40), natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat, levomentol, eukalyptol (cineol), renat vatten.

En spraydusch av Otrivin Menthol Utan konserveringsmedel 1 mg/ml nässpray innehåller 0,14 ml nässpraylösning (0,14 mg xylometazolinhydroklorid).

Denna produkt är utan konserveringsmedel. Den fasta doseringspumpen är speciellt konstruerad för att luft inte ska sugas in i flaskan då man använder spraypumpen. Därför är det inte nödvändigt att använda konserveringsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Klar eller opak lösning med doft av mentol och eukalyptus.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Danmark 

Tillverkare

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Danmark 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel. 0800 77 40 80, e-mail: mystory.nd@haleon.com


Denna bipacksedel ändrades senast 14.04.2023

Texten ändrad

14.04.2023