Package information leaflet

PICORION tablett 5 mg

Tilläggsinformation

Picorion 5 mg tabletter

natriumpikosulfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Picorion är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Picorion
 3. Hur du använder Picorion
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Picorion ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Picorion, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till en substans som stimulerar tarmrörelserna. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta gör att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas.

Picorion används för kortvarig behandling av funktionell förstoppning.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Picorion

 • om du är allergisk mot natriumpikosulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har stopp i tarmarna
 • om du samtidigt har svåra magbesvär med smärta och/eller feber (t.ex. blindtarmsinflammation) som kan vara förknippade med illamående och uppkastning
 • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar
 • om du har svår störning i vätskebalansen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Picorion.

I likhet med övriga laxeringsmedel ska Picorion inte användas kontinuerligt varje dag eller över långa tidsperioder utan att orsaken till förstoppningen har utretts. Förlängd överdriven användning kan leda till störningar i vätskebalansen och sänkt kaliumkoncentration i blodet.

Svindel och/eller svimning har ibland rapporterats hos patienter som använt Picorion, men förmodligen har detta berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

Picorion rekommenderas inte att användas annat än under läkarens uppsikt eller enligt läkarens ordination i följande fall:

 • om användningen har fortgått i över en vecka
 • efter magoperation
 • om du har en njursvikt eller hjärtsjukdom
 • för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Picorion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av vätskedrivande läkemedel eller kortisonläkemedel kan orsaka störningar i elektrolytbalansen särskilt vid användning av stora mängder Picorion. Störningar i elektrolytbalansen kan medföra ökad känslighet för vissa hjärtläkemedel.

Antibiotika kan minska effekten av Picorion.

Picorion kan påskynda tarmpassagetiden och således påverka upptagningen av läkemedel (t.ex. epilepsimediciner, preventivmedel, diabetesmedel och antibiotika) som tas via munnen.

Inflammationshämmande värkmediciner (NSAID), vissa läkemedel mot depression och psykos samt karbamazepin kan öka risken för vätskeansamling och/eller störningar i elektrolytbalansen om de används samtidigt med Picorion.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det saknas tillräcklig forskning avseende läkemedlets användning under graviditet. Lång erfarenhet har inte påvisat skadliga effekter i samband med graviditet.

Läkemedlet kan användas under amning.

Effekten av Picorion på fertiliteten hos människor har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts med Picorion med avseende på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Picorion kan i någon mån påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, eftersom svindel eller svimning kan förekomma (förmodligen har detta berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen). Om du får sådana symptom, ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän symptomen har upphört.

Picorion innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller 66,5 mg laktos (i form av monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 12 år

Dosen bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Rekommenderad startdos är 1 tablett på kvällen.

Effekten inträder efter 6–12 timmar. Den maximala rekommenderade dygnsdosen på 2 tabletter får inte överskridas. Vid behov kan dosen minskas genom att dela tabletten.

Tabletten ska sväljas med tillräcklig mängd vätska.

Under behandlingen ska man dricka tillräckligt. Detta är speciellt viktigt vid behandling av unga och äldre patienter eftersom de är känsligare för effekter av vätskebrist.

Användning för barn under 12 år

Picorion 5 mg tabletter får inte ges till barn under 12 år utan läkarens ordination.

Om du har tagit för stor mängd av Picorion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Picorion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): diarré

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk, magbesvär, magont, magkramper, gasbesvär

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): illamående, kräkningar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hudutslag, allergiska reaktioner eller svullnad i tunga, läppar eller i ansikte

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): svindel, yrsel, svimning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat. En tablett innehåller natriumpikosulfat monohydrat motsvarande 5 mg natriumpikosulfat.
 • Övriga innehållsämnen är stärkelse, pregelatiniserad (majsstärkelse), laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Picorion 5 mg tabletter är vita eller nästan vita, runda och odragerade tabletter märkta med ”N” och ”5” på ena sidan av tabletten på var sin sida om brytskåran. Den andra sidan har inga märkningar. Tablettens diameter är 7,1 mm.

Picorion 5 mg tabletter finns tillgängliga i blisterförpackningar om 10 och 20 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast

29.12.2021

Texten ändrad

29.12.2021