Package information leaflet

DOLPAC VET TABLETIT KESKIKOKOISILLE KOIRILLE tablett 200,28/49,94/50 mg

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Dolpac vet tabletter för mellanstora hundar

(3−30 kg)

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:

Oxantel 200,28 mg (motsvarande 559 mg oxantelembonat)

Pyrantel 49,94 mg (motsvarande 144 mg pyrantelembonat)

Prazikvantel 50,0 mg

Hjälpämnen: dextrater, povidon K30, natriumlaurilsulfat, krospovidon, natriumstearylfumarat och baconarom.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För behandling av blandparasitinfektioner orsakade av fullvuxna stadier av följande rund- och bandmaskar hos hund:

Rundmaskar:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichuris vulpis

Bandmaskar:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

Echinococcus granulosus.

KONTRAINDIKATIONER

Se avsnitt SÄRSKILDA VARNINGAR.

BIVERKNINGAR

Kräkningar och diarré kan förekomma efter behandlingen.

Aptitlöshet har inte konstaterats i samband med prövningar med denna produkt, men detta kan dock förekomma eftersom aptitlöshet är en vanlig biverkning i samband med bruk av prazikvantel.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

DJURSLAG

Hund.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Rekommenderad dos är 20 mg oxantel / 5 mg pyrantel / 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt, d.v.s. en tablett per 10 kg kroppsvikt i enlighet med doseringstabellen nedan.

Tabletterna ska ges som en engångsdos via munnen och helst på tom mage. Antalet tabletter beror på hundens kroppsvikt. Hunden kan utfodras tidigast en timme efter behandlingen.

Hundens vikt

Antal tabletter

3,1−5 kg

½

5,1−10 kg

1

10,1−20 kg

2

20,1−30 kg

3

Tabletterna kan halveras.

Alla hundar som vistas i samma utrymmen eller som bor i samma kennel ska behandlas samtidigt.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Inga särskilda anvisningar.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Oanvända halverade tabletter ska kasseras.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag

Parasiter kan utveckla resistens mot vilken typ av parasitläkemedel som helst om läkemedel inom en viss grupp används ofta och upprepade gånger.

Loppor fungerar som mellanvärd för en av de allra vanligaste bandmaskarna, Dipylidium caninum. Bandmaskinfektionen kan därför återkomma om inte mellanvärdarna (loppor) hålls under kontroll.

Spol- och hakmaskinfektioner:

Hos en del djur kan infektioner med Ancylostoma caninum och Toxocara canis inte alltid helt avlägsnas med hjälp av medicinering, och då föreligger en risk för att maskägg fortsätter att spridas i omgivningen trots behandlingen. För att förhindra smittspridning rekommenderas kontroll av avföringen efter utförd behandling. På basen av resultatet kan maskmedicineringen vid behov upprepas.

Detta läkemedel rekommenderas inte för behandling av djur yngre än två månader eller valpar lättare än ett kilo.

Behandling av djur i dålig allmänkondition eller med mycket rikliga mängder parasiter ska endast utföras efter risk/nyttabedömning av veterinär.

Får ej ges till djur med känd överkänslighet mot något av innehållsämnena i preparatet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Vissa ingredienser i detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner eller hudirritation.

Undvik direkt hudkontakt.

Personer med känd överkänslighet mot något innehållsämne i detta veterinärläkemedel ska undvika kontakt med läkemedlet.

Tvätta händerna efter användning.

Om någon av misstag sväljer dessa tabletter, ska han/hon omedelbart uppsöka läkare och då visa upp denna bipacksedel eller tablettförpackningen.

Bruk i samband med dräktighet eller digivning

Säkerhet under dräktighet och digivning har inte utretts. Detta veterinärläkemedel rekommenderas därför inte för behandling av dräktiga eller digivande tikar.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Får ej användas samtidigt med levamisol, piperazin eller kolinesterasinhibitorer.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Inga biverkningar konstaterades då en fem gånger högre dos än normalt administrerades till friska hundar under sex på varandra följande veckor.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

3.1.2022

För djur.

Kartong med 1 blister om 6 tabletter.

Nummer på godkännandet för försäljning: MTnr 23470 FI

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

ORION PHARMA Eläinlääkkeet, PB 425, 20101 Åbo. Tel: 010 4261

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE Cedex, Frankrike