Package information leaflet

MOVICOL PLAIN pulver till oral lösning i endosbehållare

Tilläggsinformation

Movicol Plain, pulver till oral lösning, 13,7 g dospåse
Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumbikarbonat, Kaliumklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Movicol Plain är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Movicol Plain
 3. Hur du tar Movicol Plain
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Movicol Plain ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Namnet på detta läkemedel är Movicol Plain, pulver till oral lösning, 13,7 g dospåse. Det är ett laxermedel för behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas ej för barn under 12 år.

Movicol Plain hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Movicol Plain fungerar även vid väldigt svår förstoppning, så kallat fekalom.

Makrogol, natriumklorid, natriumbikarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol Plain kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Movicol Plain om läkaren har talat om för dig att du:

 • har förträngningar i tarmen (tarm obstruktioner, ileus)
 • har sår i tarmväggen
 • har svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös colit, Crohn’s sjukdom eller toxisk megakolon.
 • är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet
Drick fortfarande mycket vätska, när du använder Movicol Plain-läkemedlet. Vätskan som Movicol-läkemedlet innehåller ersätter inte ditt normala vätskeintag.

Hjärtproblem
Följ de särskilda instruktionerna i avsnitt Hur produkten används om du använder Movicol Plain för väldigt svår förstoppning (fekalom).

Andra läkemedel och Movicol Plain
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel, t.ex. epilepsimediciner, kan försvagas under behandlingen med Movicol Plain.
Du ska inte ta några andra läkemedel via munnen tillsammans med Movicol Plain, en timme innan eller en timme efter intag av Movicol Plain.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Movicol Plain motverka effekten av förtjockningsmedlet.

Graviditet och amning
Movicol Plain kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Movicol Plain.

Körförmåga och användning av maskiner
Movicol Plain påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Movicol Plain innehåller natrium
Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver 3 eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har fått råd att följa en diet med lågt saltinnehåll (natrium).

Movicol Plain innehåller 186,87 mg natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,3% av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

Hur produkten används

Detta läkemedel kan intas när som helst under dygnet med eller utan mat.

Lös upp innehållet i 1 dospåse i ett halvt glas (125 ml) vatten och drick lösningen.

Förstoppning
En dos Movicol Plain är 1 dospåse upplöst i ett halvt glas (125 ml) vatten.
Ta en dospåse 1-3 gånger per dygn, beroende på hur svår din förstoppning är.

Mycket svår förstoppning (fekalom)
Innan du tar Movicol Plain som behandling av mycket svår förstoppning (fekalom) ska det först fastställas att du har detta tillstånd.
Den dagliga dosen för behandling av fekalom är 8 dospåsar och dosen bör intas inom 6 timmar. En dospåse löses upp i ett halvt glas (125 ml) vatten. Behandlingen kan vid behov fortgå i 3 dagars tid. Du skall inte inta mer än 2 dospåsar Movicol Plain per timme om du har hjärtproblem.

Bruksanvisning
Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Fyll på med cirka 125 ml eller ungefär ett halvt glas med vatten. Rör om tills allt pulver har löst upp sig och Movicol Plain lösningen är klar eller lätt grumlig. Drick sedan lösningen. Om du tar Movicol Plain för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 påsar i en liter vatten.

Längd på behandling:

Förstoppning
Behandling med Movicol Plain varar oftast ungefär 2 veckor. Om du behöver använda Movicol Plain längre än detta, kontakta din läkare. Långvarigt bruk kan vara nödvändigt ifall du använder läkemedel som orsakar förstoppning eller om du har någon sjukdom, t.ex. Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), som ger upphov till förstoppning.
Vid långvarigt bruk kan dosen ofta minskas till 1−2 doser dagligen.

Fekalom
Behandling med Movicol Plain kan vid behov fortgå i upp till 3 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Movicol Plain
Du kan få diarré, som kan leda till vätskeförlust. Avbryt behandlingen med Movicol Plain tills diarrén avtar och drick rikligt med vätska. Om situationen oroar dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Movicol Plain
Ta dosen så fort du kommer ihåg den.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Movicol och kontakta omedelbart läkare, om:

 • du får en allvarlig allergisk reaktion, som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Andra biverkningar är:
Allergiska reaktioner (kan orsaka utslag, klåda, rodnad av huden eller nässelfeber, svullnad av händer, fötter eller vrister), huvudvärk och för låg eller hög kaliumhalt i blodet (hypokalemi eller hyperkalemi).

Ibland kan man få magknip eller -kurrande. Det är möjligt att Movicol Plain ger i början av behandlingen upphov till svullnad i magen, gasbildning, illamående eller kräkningar, smärta i ändtarmsområdet samt lindrig diarré. I allmänhet lättar dessa biverkningar när Movicol Plain dosen minskas.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Ifall du har blandat till Movicol Plain lösningen, men inte kan dricka den direkt kan den täckas över och förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Lösning som inte använts inom 24 timmar skall slängas bort.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En 13,7 grams dospåse Movicol Plain innehåller:

Makrogol 3350 13,125 g
Natriumklorid 0,3508 g
Natriumbikarbonat 0,1786 g
Kaliumklorid 0,0502 g

När innehållet av en dospåse är upplöst i 125 ml vatten innehåller lösningen:
Natrium 65 mmol/l
Klorid 53 mmol/l
Kalium 5,4 mmol/l
Bikarbonat 17 mmol/l

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Denna produkt är tillgänglig som både rektangulär dospåse och rörformad (stick-pack) dospåse.

Movicol Plain är ett vitt pulver.

Movicol Plain finns tillgänglig i förpackningar innehållande 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla dospåsar och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Norgine Healthcare B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederländerna

Tillverkare:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Storbritannien
eller
SOPHARTEX, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Frankrike.
eller
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederländerna

Marknadsförare:
Sabora Pharma Oy, PB 20 03601 Högfors

Detta läkemedel är godkänt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

Belgien: MOVICOL Neutral
Danmark: MOVICOL Neutral
Finland: MOVICOL Plain
Frankrike: MOVICOL Sans Arôme
Irland: MOVICOL Plain
Italien: MOVICOL 13,7 g polvere per soluzione orale, Senza Aroma
Luxemburg: MOVICOL Neutral
Nederländerna: Movicolon Naturel
Spanien: MOVICOL Sabor Neutro
Sverige: Movicol Neutral
Förenade kungariket: MOVICOL Plain
(Nordirland)

Denna bipacksedel ändrades senast 06.04.2023

Texten ändrad

06.04.2023