Package information leaflet

ACYRAX tablett 200 mg

Tilläggsinformation

Acyrax 200 mg tabletter

aciklovir

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre 5 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Acyrax är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Acyrax
 3. Hur du tar Acyrax
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Acyrax ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Aciklovir, det verksamma ämnet i Acyrax är ett läkemedel mot virus som hämmar herpesvirusets förmåga att föröka sig.

Receptfri aciklovir används hos vuxna över 18 år för behandling av återkommande läppherpes som tidigare diagnostiserats av läkare.

Aciklovir som finns i Acyrax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Acyrax

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar receptfri Acyrax, om:

 • du har nedsatt immunförsvar (gäller t.ex. patienter som genomgått benmärgstransplantation och HIV-positiva patienter).
 • du har diagnostiserats med nedsatt njurfunktion
 • du är äldre än 65 år.

Om din läppherpes är svår eller utbredd eller blir det, ska du kontakta läkare.

Läppherpes smittar. För att minska smittorisken, låt inte andra röra ditt herpesutslag eller använda din handduk osv. Om du är tvungen att röra ditt herpesutslag ska du inte röra andra kroppsdelar med dina fingrar förrän du tvättat händerna. Var speciellt noggrann med att inte röra ögonen.

Andra läkemedel och Acyrax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller så kan dessa läkemedel förändra effekten av Acyrax om de används samtidigt med Acyrax.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • probenecid (ett läkemedel för att behandla gikt)
 • cimetidin (ett läkemedel för att behandla halsbränna och magsår)
 • mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används för att hindra kroppen från att stöta bort transplanterade organ).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Aciklovirs eventuella effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har inte studerats. Vissa biverkningar, såsom yrsel, dåsighet eller sömnighet, kan påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du är säker på att du inte är påverkad.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för behandling av upprepande läppherpes till vuxna är:

1 tablett 5 gånger om dagen med ungefär 4 timmars mellanrum (ej på natten) under 5 dagar.

För att bästa möjliga behandlingsresultat ska uppnås, är det viktigt att börja behandlingen genast när de första symtomen uppträder. Förebådande tecken kan vara t.ex. en stickande, kliande eller svidande känsla. Dessa tecken är individuella och förekommer inte hos alla. Behandlingen kan också börjas senare när svullnad eller blåsor redan uppkommit, men då kan nyttan vara mindre.

Drick ett glas vatten eller annan dryck när du tar tabletten. Läkemedlet ger jämn effekt när det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Användning för barn och ungdomar

Får inte användas av personer under 18 år utan läkarordination.

Om du har tagit för stor mängd av Acyrax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Tag förpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Acyrax

Om du glömt att ta Acyrax, ta det så fort du kommer ihåg. Om det ändå nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar sluta ta Acyrax och uppsök omedelbart läkare:

Allvarlig allergisk reaktion (anafylax och/eller angioödem) (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

Tecken på detta kan vara:

 • nässelutslag (urtikaria) som sprider sig snabbt
 • svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller andra delar av kroppen
 • andnöd, väsande andning eller andningssvårighet
 • kollaps.

Andra biverkningar innefattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, svindel
 • illamående eller kräkningar, diarré, magont
 • klåda, hudutslag (inklusive ljusöverkänslighet, dvs. hudreaktion efter att man utsatts för ljus)
 • trötthet och feber.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • nässelutslag
 • håravfall.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • förhöjning av blodets urea- och kreatininvärden
 • förhöjda levervärden (bilirubin och leverenzymer)
 • andningssvårigheter (andnöd).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • minskat antal röda blodkroppar (anemi)
 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)
 • minskat antal blodplättar, celler som hjälper blodet att koagulera (trombocytopeni)
 • upprördhet eller förvirring
 • skakningar eller darrningar
 • ostadig gång och förlorad koordination, talsvårigheter, hallucinationer (att se eller höra saker som inte finns), svårigheter att tänka eller förstå, krampanfall, ovanlig sömninghet eller dåsighet, encefalopati (en viss störning i hjärnan), medvetslöshet (koma)
 • leverinflammation, möjligen med gulsot (gulnande hud och ögonvitor)
 • smärta i nedre delen av ryggen, området på ryggen där njurarna ligger eller precis ovanför höften (njursmärta, möjligen åtföljt av nedsatt njurfunktion).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir. En tablett innehåller 200 mg aciklovir.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på 9 mm och präglade med ”200” på den ena sidan.

Förpackningsstorlek:

PVC/aluminium blister: 25 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19, Pelplinska Street

83-200 Starogard Gdanski

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 1.10.2020

Texten ändrad

01.10.2020