Package information leaflet

ARTELAC ögondroppar, lösning 3,2 mg/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare 3,2 mg/ml

Tilläggsinformation

Information till användaren

Artelac ögondroppar, lösning och Artelac ögondroppar, lösning, endosbehållare

hypromellos

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd

• Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

• Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Artelac-ögondroppar är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Artelac-ögondroppar

3. Hur du använder Artelac-ögondroppar

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Artelac-ögondroppar ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Artelac-ögondropparna är fuktdroppar som används för behandling av symptom förorsakade av att ögonytan torkar.

Orsaken till att ögonytan torkar kan vara att tårvätskans sammansättning har förändrats, att det inte bildas tillräckligt med tårvätska eller att ögonen inte sluts helt.

De fuktande Artelac-ögondropparna ökar vätskemängden på ögonytan samt smörjer ögonen och ögonlocken.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Artelac-ögondroppar

- om du är allergisk mot hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Andra läkemedel och Artelac

Om du använder något annat ögonpreparat skall du vänta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Användningen av Artelac-ögondroppar under graviditet och amning har inte undersökts.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om dropparna orsakar övergående dimsyn skall du vänta tills synen åter är normal innan du kör bil eller använder maskiner.

Kontaktlinser

Artelac-ögondroppar i flaska:

Om du använder kontaktlinser skall du ta bort dem innan du använder Artelac-ögondropparna och sätta dem tillbaka i ögonen tidigast 15 minuter efter att du använt preparatet.

Artelac-ögondroppar, endosbehållare:

Artelac-ögondroppar, endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och passar därför också för personer som använder kontaktlinser. Du behöver inte ta bort kontaktlinserna förrän du använder ögondropparna.

Artelac innehåller fosfatbuffert

Artelac ögondroppar, lösning innehåller 0,051 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml. 

Artelac ögondroppar, lösning, endosbehållare innehåller 0,068 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

Om du har allvarligt skadad hornhinna, kan fosfat i mycket sällsynta fall orsaka grumliga fläckar på hornhinnan p.g.a. ansamling av kalcium under behandlingen.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är en droppe i ögat 3–5 gånger per dag eller vid behov oftare.

Före användning:

- tvätta händerna

- välj den position som känns mest naturlig för dig (t.ex. sitt ner, lägg dig på rygg, stå framför spegeln)

Applicering:

Endosbehållare:

Bruksanvisningen för endosbehållaren är tryckt på förpackningen. En endosbehållare räcker till båda ögonen.

Flaska: Ögondroppsflaskan är alltid personlig

1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med droppspetsen så att innehållet inte blir förorenat.

2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

Applicering, bild 1

 

3. För försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.

Applicering, bild 2

 

4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Artelac-ögondropparna kan orsaka tillfällig dimsyn eller lindrig sveda.

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall får en del användare allergiska reaktioner av läkemedlet, även efter en enda dos. Om du misstänker en allergisk reaktion (i allmänhet förekommer kraftig klåda, rodnad eller svullna ögonlock) ska du genast sluta använda Artelac-ögondroppar och omedelbart kontakta läkare.

Om du har allvarligt skadad hornhinna, kan fosfat i mycket sällsynta fall orsaka grumliga fläckar på hornhinnan p.g.a. ansamling av kalcium under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets
- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (under 25 ºC).

Artelac ögondroppar i flaska: En öppnad flaska bör förbrukas inom 28 dagar. Tillslut flaskan väl.

Artelac ögondroppar, endosbehållare: Kassera endosbehållaren omedelbart efter användning.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Artelac-ögondroppar i flaska:

• Den aktiva substansen är hypromellos 3,2 mg/ml.

• Övriga innehållsämnen är cetrimid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, dinatriumedetat, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.

Artelac-ögondroppar, endosbehållare:

• Den aktiva substansen är hypromellos 3,2 mg/ml.

• Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Artelac-ögondroppar i flaska:

Lösning

Genomskinlig plastflaska, vit skruvkork av plast.

Förpackningstorlek: 10 ml.

Artelac-ögondroppar, endosbehållare:

Lösning

20 x 0,5 ml, 30 x 0,5 ml, 60 x 0,5 ml, 120 x 0,5 ml och 180 x 0,5 ml endosbehållare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irland

Tillverkare

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

13581 Berlin, Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Nordics: +46 8616 9585

Denna bipacksedel ändrades senast 22.9.2020

Texten ändrad

22.09.2020