Package information leaflet

PARAMAX FORTE tablett 1000 mg

Tilläggsinformation

PARAMAX® Forte 1000 mg tabletter

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad PARAMAX -tabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder PARAMAX -tabletter

3. Hur du använder PARAMAX -tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur PARAMAX -tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

PARAMAX -tabletter används tillfälligt för sänkning av feber och för symptomatisk behandling av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk samt postoperativa värk.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte PARAMAX -tabletter

- om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder PARAMAX -tabletter.

- om du har nedsatt njur- och/eller leverfunktion eller om du använder alkohol mycket eller regelbundet.

Andra läkemedel och PARAMAX -tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller tänkas ta andra läkemedel.

Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin och probenecid kan öka skadliga verkningar för levern. Rådfråga din läkare ifall du använder dessa läkemedel.

Om du använder andra läkemedel försäkra att de inte innehåller paracetamol för att undvika risken för överdosering.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

- flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidos på grund av högt anjongap,) som kräver skyndsam behandling, och som särskilt kan uppkomma hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis (när bakterier och dess toxiner cirkulerar i blodet och börjar skada organ), undernäring, alkoholism och vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om så är nödvändigt kan PARAMAX-tabletter användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare/barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Paracetamol passerar i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av PARAMAX -tabletter påverkar inte körförmågan och förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn och ungdomar över 12 år (>40 kg):

½-1 PARAMAX Forte 1000 mg tabletter via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger i dygnet.

Om du har tagit för stor mängd av PARAMAX -tabletter

Intag av större doser än de rekommenderade förorsakar risken för leverskada.

Första symptom vid överdosering är illamående, kräkningar och magsmärta. Vid överdoserings fall kontakta omedelbart läkare, första hjälpen på närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111).

Om du har glömt att ta PARAMAX -tabletter

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar är trötthet, illamående och kräkningar.

Mindre vanliga biverkningar är huvudvärk, svettning, yrsel samt diarré, buksmärta och förstoppning.

Sällsynt biverkning är rodnad i huden.

Mycket sällsynta biverkningar är kraftiga överkänslighetsreaktioner (plötslig svullnad av hud eller slemhinnor, särskilt svullnad runt ögonen, i ansikte, läppar, munnen eller halsen som hindrar andning (Quinckes ödem)). Allvarliga hudreaktioner har i mycket sällsynta fall rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol 1000 mg i en tablett.
  • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:

PARAMAX Forte 1000 mg: vit, kapselformad tablett med brytskåra, längden 22,5 mm och bredden 9 mm.

Förpackningsstorlekar

PARAMAX Forte 1000 mg: 5, 10 och 15 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Tel: 03-615600

Fax: 03-6183130

Denna bipacksedeln ändrades senast 10.05.2022

Texten ändrad

10.05.2022