Package information leaflet

PARAMAX FORTE tabletti 1000 mg

PARAMAX® Forte 1000 mg tabletit

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä PARAMAX -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät PARAMAX -tabletteja

3. Miten PARAMAX -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. PARAMAX -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

PARAMAX -tabletteja käytetään tilapäisesti kuumeen alentamiseen sekä lievien ja kohtalaisten kiputilojen oireenmukaiseen hoitoon kuten päänsärkyyn, hammassärkyyn, kuukautiskipuihin, lihas- ja nivelkipuihin sekä leikkausten jälkeiseen kipuun.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 3 päivän jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota PARAMAX -tabletteja

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät PARAMAX -tabletteja:

- jos sinulla on munuais- ja/tai maksavika tai nautit runsaasti tai säännöllisesti alkoholia.

Muut lääkevalmisteet ja PARAMAX -tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali, rifampisiini ja probenesidi saattavat lisätä parasetamolin haitallisia vaikutuksia maksalle. Neuvottele lääkärisi kanssa, mikäli käytät näitä lääkkeitä.

Välttääksesi yliannostusriskiä tarkista etteivät muut käyttämäsi lääkkeet sisällä parasetamolia.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät:

-flukloksasilliinia (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Tarvittaessa PARAMAX-tabletteja voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi/kätilöösi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Parasetamoli erittyy jonkin verran äidinmaitoon, mutta on epätodennäköistä, että sillä olisi vaikutusta lapseen. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

PARAMAX -tablettien ottamisen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat (>40 kg) lapset ja nuoret:

½-1 PARAMAX Forte 1000 mg tablettia suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Jos otat enemmän PARAMAX -tabletteja kuin sinun pitäisi

Suositusta suurempien annosten ottaminen aiheuttaa maksavaurion vaaran. Yliannostuksen ensioireita ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu. Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111).

Jos unohdat ottaa PARAMAX -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleisiä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, pahoinvointi ja oksentelu.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat päänsärky, hikoilu, huimaus sekä ripuli, mahakipu ja ummetus.

Harvinainen haittavaikutus on punoitus.

Hyvin harvinaisia ovat voimakkaat yliherkkyysreaktiot (ihon tai limakalvojen yhtäkkistä turpoamista, kuten silmänympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä (Quincken ödeema)).

Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt. viim.”).Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä PARAMAX sisältää

  • Vaikuttava aine on parasetamoli 1000 mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet ovat povidoni, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, steariinihappo ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen kuvaus:

PARAMAX Forte 1000 mg tabletti: valkoinen, kapselinmallinen, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 22,5 mm ja leveys 9 mm.

Pakkauskoot:

PARAMAX Forte 1000 mg: 5, 10 ja 15 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh: 03-615600

Fax: 03-6183130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.05.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

10.05.2022