Package information leaflet

LIVOSTIN silmätipat, suspensio 0,5 mg/ml

Livostin 0,5 mg/ml silmätipat, suspensio

levokabastiini

Yleisiä ohjeita

 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Livostin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Livostin-valmistetta
 3. Miten Livostin-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Livostin-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Allergisten reaktioiden yhteydessä elimistössä syntyvä histamiini voi aiheuttaa erilaisia silmävaivoja, kuten kutinaa, punoitusta, silmäluomien turvotusta tai silmien vetistämistä. Livostin estää histamiinin vaikutuksia.
    
Livostin lievittää nopeasti ja pitkävaikutteisesti heinien, siitepölyn, homeen, pölyn tai muiden aineiden aiheuttamiin allergioihin liittyviä silmävaivoja, kuten kutinaa, punoitusta, silmäluomien turvotusta ja silmien vetistämistä aikuisilla ja yli 4-vuotiailla lapsilla.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Livostin-valmistetta

Lapset ja nuoret
Livostin-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 4-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Livostin ei vaikuta valppauteen eikä keskittymiskykyyn. Livostin voi aiheuttaa silmä-ärsytystä, silmäkipua, silmien turvotusta, kutinaa, punoitusta, polttelua ja vetisyyttä sekä näön hämärtymistä. Noudata siksi varovaisuutta, jos ajat autoa tai käytät koneita heti Livostin-valmisteen käytön jälkeen.

Livostin sisältää

 • noin 1,5 mg propyleeniglykolia per tippa, mikä vastaa 50 mg/ml.
 • noin 0,28 mg fosfaatteja per tippa, mikä vastaa 9,5 mg/ml. Jos sinulla on vakava vaurio silmän etuosan läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvossa), fosfaatit voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sameita laikkuja sarveiskalvoon johtuen kalsiumin kertymisestä hoidon aikana.
 • noin 4,5 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia per tippa, mikä vastaa 0,15 mg/ml. Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ravista pulloa hyvin ennen jokaista käyttökertaa. Aikuisten ja lasten annostus on tavallisesti 1 tippa kumpaankin silmään 2 kertaa vuorokaudessa. Jos Livostin tuntuu tehoavan, mutta oireiden voimakkuuden takia vaikutus ei riitä, voit laittaa yhden tipan kumpaankin silmään 3–4 kertaa vuorokaudessa. Alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Hoitoa jatketaan, kunnes oireet lievittyvät.

Käyttöohje
Poista silmätippapullon sinettirengas ennen ensimmäistä käyttökertaa.

 1. Ravista pulloa hyvin ennen korkin poistamista.
 2. Taivuta päätä mahdollisimman taakse.
 3. Purista pulloa ja pudota varovasti yksi tippa silmän sisäkulmaan. Pidä päätä taaksepäin kallistettuna, vedä alaluomea alaspäin, jotta neste pääsee silmän alaosan ja alaluomen väliin. Silmänräpäytys tapahtuu automaattisesti ja levittää samalla nestettä koko silmään.
 4. Toista kohdan kolme ohjeet tiputtaessasi lääkettä toiseen silmään.
   

Antotapa

Älä kosketa pullon kärjellä silmää, ettei pullossa olevaan nesteeseen pääsisi epäpuhtauksia.

Jos käytät enemmän Livostin-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos pullon sisältö on vahingossa nielty, siitä voi aiheutua väsymystä. Tässä tapauksessa ota yhteys lääkäriin. Paras hoito on nauttia runsaasti vettä. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Livostin-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Livostin-silmätippojen käytön yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia:

 • tietyn tyyppinen allerginen reaktio, johon liittyy huulten, kielen ja silmäluomien turvotusta, nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia. Näiden oireiden ilmaantuessa, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • yliherkkyys
 • silmä-ärsytys, silmäkipu, sidekalvotulehdus, silmäluomien turvotus, silmien turvotus, silmäluomitulehdus, silmien verekkyys
 • antopaikassa todettava haitta, joka voi ilmetä poltteluna, ärsytyksenä, punoituksena, silmien kutinana, kipuna, turvotuksena, silmien vetisyytenä tai näön hämärtymisenä
 • ihoärsytys kohdassa, joka on ollut kosketuksissa lääkkeen kanssa, nokkosihottuma
 • päänsärky
 • sydämentykytys.

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia:

 • Erittäin harvoissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (+15–+ 25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Silmätipat ovat käyttökelpoisia 1 kuukauden ajan pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Livostin sisältää

 • Vaikuttava aine on levokabastiinihydrokloridi vastaten 0,5 mg/ml levokabastiinia.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli, vedetön dinatriumfosfaatti, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, hypromelloosi, polysorbaatti 80, bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen steriili suspensio tippalaskurilla varustetussa muovipullossa. Pullossa on 4 ml suspensiota.

Myyntiluvan haltija
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja
Famar S.A., Agiou Dimitriou 63, Alimos Attiki 17456, Kreikka


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.10.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

03.10.2022