Package information leaflet

ETONO kutant stift 20 mg/g

Tilläggsinformation

Etono 20 mg/g kutant stift

tripelennaminhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Etono är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Etono

3. Hur du använder Etono

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Etono ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Etono används vid insektstick och -bett. Det innehåller ett lokalt verkande antihistamin, tripelennaminhydroklorid, som har lätt bedövande effekt. Etono lindrar hudreaktioner som irritation, klåda, svullnad och rodnad som uppstår till följd av histaminfrisättning vid insektstick och -bett. Etono används för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 2 år.

Du måste tala med läkare om symptomen försämras eller inte förbättras.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Etono

 • om du är allergisk mot tripelennaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om huden i det angripna området är inflammerad
 • om du har vätskande eksem eller eksem med blåsor
 • på hudområden större än din handflata
 • på öppna sår.

Varningar och försiktighet
Om klådan fortsätter länge eller förvärras, skall man sluta använda preparatet och kontakta läkare. Antihistaminer kan ha sensibiliserande effekt när de används på huden.

Barn
Ej till barn under 2 år.

Graviditet och amning
Tripelennamin absorberas inte från huden till blodcirkulationen och preparatet kan därför användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Etono har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.
Etono innehåller propylenglykol (E 1520)

Detta läkemedel innehåller 715 mg propylenglykol per gram. Propylenglykol i Etono kan ge hudirritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Etono gnids lätt in i huden och kan appliceras igen upp till 3 gånger dagligen. Den ska användas på små hudområden, inte större än din handflata. Etono kan användas upp till 10 dagar i följd.

Om du har använt för stor mängd av Etono
Akut förgiftning förväntas inte vid användning av Etono, då överdoser är mycket osannolika när produkten används enligt beskrivningen i denna bipacksedel.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner kan uppträda i enstaka fall.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C i skydd mot kyla. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tripelennaminhydroklorid. 1 g innehåller 20 mg tripelennaminhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är propylenglykol (E1520), natriumstearat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, fast gel i vridbart stift.
Förpackad i kartong.

5,70 g

Innehavare av försäljningstillstånd
ACO HUD NORDIC AB
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Sverige

Tillverkare
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem
Belgien

Marknadsförare
Perrigo Suomi Oy
PB 92
02601 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast 9.9.2022

Texten ändrad

09.09.2022