Package information leaflet

FRONTLINE VET spot-on, lösning 100 mg/ml

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Frontline vet 100 mg/ml, spot-on, lösning

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller 100 mg fipronil (aktivt ämne). Dessutom ingår etanol, polysorbat 80, povidon, butylhydroxianisol (E320 ), butylhydroxitoluen (E 321), dietylenglykolmonoetyleter.

Finns i dospipetter à 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml, 4,02 ml.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förebyggande och botande behandling mot fästingar (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) och loppor (Ctenocephalides spp.) på hund och katt.
Botande behandling mot löss (Linognathus setosus, Trichodectes canis, Felicola subrostratus) på hund och katt.

KONTRAINDIKATIONER

Används ej på valpar eller katter yngre än 8 veckor eftersom undersökningar saknas på dessa. Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats.

Använd inte de pipettstorlekar som är avsedda för hundar på katter eftersom detta kan leda till överdosering.

Frontline vet skall inte användas på sjuka djur (tex med feber) eller djur under konvalescens.

Djur och människor med känd överkänslighet mot insekticider eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline spot on.

BIVERKNINGAR

Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.

Biverkningar är mycket sällsynta men hudreaktioner vid applikationsstället (missfärgning av huden, håravfall, klåda och rodnad) och generell klåda eller håravfall har rapporterats. I

mycket sällsynta fall har hypersalivering, övergående symptom från nervsystemet (depression, oro, överkänslighet för sinnesintryck), kräkningar eller symptom från andningsvägarna observerats efter behandling.

Överdosera ej.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

DJURSLAG

Hund och katt.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

DRÄKTIGHET OCH DIGIVNING
Kan användas till dräktiga och digivande tikar och katter.

DOSERING
Appliceras på huden:
1 pipett à 0,5 ml/katt
1 pipett à 0,67 ml/hund mellan 5 kg och 10 kg kroppsvikt
1 pipett à 1,34 ml/hund mellan 10 kg och 20 kg kroppsvikt
1 pipett à 2,68 ml/hund mellan 20 kg och 40 kg kroppsvikt
1 pipett à 4,02 ml/hund mellan 40 kg och 60 kg kroppsvikt

ANVÄNDNINGSSÄTT
Hund:

Bryt av ”snap-off” spetsen på pipetten längs markeringen. Dela pälsen mellan skulderbladen så att huden syns. Placera pipettens spets på huden och tryck flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden.

Överskott av väta gör pälsen klibbig på applikationsstället. Pälsen återfår emellertid sitt ursprungliga utseende inom 24 timmar efter behandling. Produkten sprider sig över djurets päls inom 24 timmar. Förutsatt att hunden inte schamponeras, kvarstår effekten mot loppor i 1-3 månader. Skyddet mot fästingar varar i cirka 1 månad. Ny behandling bör ej ske oftare än var 4:e vecka.

Katt:

Bryt av ”snap-off” spetsen på pipetten längs markeringen. Dela pälsen så att huden syns. Placera pipettens spets på huden och tryck flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden. Lösningen bör fördelas på två ställen, nacke och manke.

Överskott av väta gör pälsen klibbig på applikationsstället. Pälsen återfår emellertid sitt ursprungliga utseende inom 24 timmar efter behandling.

Produkten sprider sig över djurets päls inom 24-48 timmar. En enkeldos skyddar mot loppor under 4-5 veckor.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Det är viktigt att produkten appliceras på ett område där djuret inte kommer åt att slicka. Se till att djur inte slickar varandra efter behandling. Undvik stänk i ögonen.

Vid spill på händerna, tvätta med tvål och vatten.

Tidigast 30 minuter efter insatt behandling eller till dess att applikationsstället har torkat får barn tillåtas att leka med behandlade djur. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under kvällen och att behandlade djur inte tillåts att sova med ägaren, speciellt inte med barn.

Bad en gång per vecka eller tvätt med 2 % klorhexidinschampo påverkade inte effekten mot loppor eller fästingar. Tvätt med allergitestat eller mjukgörande schampo innan behandling påverkar inte läkemedlets effekt. Eftersom man inte har testat bad av hund/katt två dagar efter insatt behandling, bör man inte bada djuret under de två första dagarna. Schamponering minskar effekten av läkemedlet.

Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar efter applikationen.

Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden eller katten. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas.

Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också dammsugas och/ eller behandlas med en lämplig insekticid.

Tvätta händerna med tvål och vatten efter användning. Ät, rök eller drick inte under applikationen.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Förvaras torrt.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Inga.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänd produkt ska lämnas till apotek eller riskavfallsstation för destruktion. Tömd pipett kastas med hushållssoporna.

Fipronil kan påverka vattenlevande organismer. Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

25.5.2023

-

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Weidekampsgade
2300 Köpenhamn S 
Danmark

AH.nordics@boehringer-ingelheim.com

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Frankrike