Package information leaflet

FRONTLINE VET paikallisvaleluliuos 100 mg/ml

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Frontline vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää:

100 mg fiproniiliä (vaikuttava aine) sekä apuaineita: etanoli, polysorbaatti 80, povidoni, butyylihydroksianisoli ( E320 ), butyylihydroksitolueeni ( E321), dietyleeniglykolimonoetyylietteri.

Annospipetit à 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml ja 4,02 ml.

KÄYTTÖAIHEET

Koiran ja kissan kirppujen (Ctenocephalides spp.) ja puutiaisten (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) häätö ja ennaltaehkäisy.

Koiran täiden (Linognathus setosus) ja koiran ja kissan väiveiden (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) häätö.

VASTA-AIHEET

Valmistetta ei tule käyttää 8 viikkoa nuoremmille koirille ja kissoille, koska ei ole tutkimustuloksia alle 8 viikon ikäisten pentujen hoidosta.

Ei saa hoitaa kaneja, koska näillä on esiintynyt haittavaikutuksia ja kuolemantapauksia. Koiralle tarkoitettuja pipettejä ei saa käyttää kissalle, koska tästä voi aiheutua yliannostus.

Sairaita (esim. kuumeisia) tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa.

Torjunta-aineille tai alkoholille yliherkkien eläinten ja ihmisten pitää välttää Frontline spot on -valmisteen käsittelyä.

HAITTAVAIKUTUKSET

Nuolemisesta voi olla seurauksena lyhytaikainen runsas syljeneritys, joka pääasiassa johtuu kantaja-aineesta.

Haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta paikallisia ihoreaktioita on esiintynyt antokohdassa (ihomuutoksia, karvattomuutta, kutinaa ja ihon punoitusta). Hyvin harvoin on esiintynyt lisääntynyttä syljeneritystä, ohimeneviä neurologisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta ja rauhattomuutta), oksentelua tai hengitysvaikeuksia.

Älä yliannostele.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira ja kissa.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

TIINEYS JA IMETYS
Valmistetta voidaan käyttää kantaville ja imettäville koirille ja kissoille.

ANNOSTUS
Annostellaan iholle:
1 pipetti á 0,5 ml/kissa
1 pipetti á 0,67 ml koiralle, joka painaa 5–10 kg
1 pipetti á 1,34 ml koiralle, joka painaa 10–20 kg
1 pipetti á 2, 68 ml koiralle, joka painaa 20–40 kg
1 pipetti á 4,02 ml koiralle, joka painaa 40–60 kg

ANTOTAPA

Koiralle:

Katkaise pipetin kärki merkkiviivaa pitkin. Levitä turkki lapojen välistä siten, että ihon pinta tulee näkyviin. Aseta pipetin kärki iholle ja purista pipettiä useita kertoja, jotta sisältö valuisi suoraan iholle. Liian runsas määrä liuosta annostelukohdassa voi aiheuttaa sen, että turkki siinä vaikuttaa tahmealta. Turkin normaali ulkonäkö palautuu kuitenkin 24 tunnin kuluessa. Valmiste leviää eläimen turkkiin 24 tunnissa.

Jollei koiraa pestä shampoolla, teho kirppuja vastaan säilyy 1–3 kuukautta. Teho puutiaisia vastaan säilyy noin kuukauden. Uutta käsittelyä ei pidä suorittaa useammin kuin joka neljäs viikko.

Kissa:

Katkaise pipetin kärki merkkiviivaa pitkin. Tee jakaus turkkiin niin että iho näkyy. Aseta pipetin kärki iholle ja purista pipettiä useita kertoja, jotta sisältö valuisi suoraan iholle. Jaa liuos kahteen kohtaan, niskaan ja lapojen väliin.

Liian runsas määrä liuosta annostelukohdassa voi aiheuttaa, että turkki siinä vaikuttaa tahmealta. Turkin normaali ulkonäkö palautuu kuitenkin 24 tunnin kuluessa.

Valmiste leviää eläimen turkkiin 24–48 tunnissa. Kerta-annos suojelee kirppuja vastaan 4–5 viikkoa.

ANNOSTUSOHJEET

On tärkeää varmistaa, että lääke annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Eläimet eivät saa nuolla toisiaan hoidon jälkeen. Vältä tuotteen joutumista eläimen silmiin.

Jos ainetta roiskuu käsiin, pese ne vedellä ja saippualla.

Lapset on pidettävä poissa hoidettujen eläinten lähettyviltä vähintään 30 minuutin ajan käsittelyn jälkeen tai kunnes annoskohta on kuivunut. Tästä syystä on suositeltavaa, että eläin hoidetaan illalla, eikä eläimen anneta nukkua omistajansa kanssa, varsinkaan lapsen kanssa.

Kylpeminen kerran viikossa tai pesu 2 % klooriheksidiiniä sisältävällä shampoolla ei merkittävästi heikennä lääkkeen tehoa kirppuihin tai puutiaisiin. Pesu allergiatestatulla ja pehmentävällä shampoolla ennen hoitoa ei vähennä lääkkeen tehoa.

Koska kylvetyksen vaikutuksia valmisteen tehoon ei ole tutkittu koirilla/kissoilla kahden ensimmäisen hoitopäivän aikana, eläintä ei pidä kylvettää kahteen päivään lääkekäsittelyn jälkeen. Shampoon käyttö heikentää vaikutusta.

Koirien ei pidä uida vesistössä kahteen päivään käsittelyn jälkeen.

Yksittäiset puutiaiset saattavat pureutua käsitellyn koiran tai kissan ihoon. Näin ollen tarttuvan taudin ehkäisystä ei voida olla täysin varmoja.

Koska kirput esiintyvät myös tartunnan saaneen eläimen ympäristössä (nukkumapaikoilla, matoissa ja huonekaluilla) on tärkeää imuroida tai/ja käsitellä ne sopivalla hyönteismyrkyllä.

Kädet on pestävä saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Käsittelyn aikana ei saa polttaa, juoda tai ruokailla.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.
Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytä kuivassa paikassa.
Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

ERITYISVAROITUKSET

Ei ole.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava hävitetäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle. Tyhjä pipetti voidaan heittää talousroskiin.
Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vedessä eläviin pieneliöihin. Tästä syystä on vältettävä tuotteen tai tyhjien pakkausten joutumista vesistöihin tai ojiin.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

25.5.2023

MUUT TIEDOT

-

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Weidekampsgade 14
2300 Kööpenhamina S 
Tanska

AH.nordics@boehringer-ingelheim.com

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Ranska