Package information leaflet

LAMISIL kräm 1 %

Tilläggsinformation

Lamisil 1 % kräm

terbinafinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 14 dagar eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Lamisil kräm är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Lamisil kräm
 3.  Hur du använder Lamisil kräm
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Hur Lamisil kräm ska förvaras
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Lamisil kräm används för behandling av fotsvamp och svampinfektion mellan tårna. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblemen.

Läkare kan ordinera krämen även för andra användningsområden.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 14 dagar eller om du mår sämre.

Fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder Lamisil kräm om du är osäker på om dina problem verkligen orsakas av fotsvamp.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Lamisil kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig och använd inte Lamisil kräm.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil kräm.

 • Endast avsett för utvärtes användning.
 • Använd inte i munnen och svälj inte.
 • Krämen kan irritera ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen, ska ögonen sköljas noga med rinnande vatten. Kontakta läkare om den störande känslan i ögat fortsätter.

Terbinafinprodukter, såsom Lamisil kräm, som används lokalt på huden är inte avsedda för behandling av svampinfektion i naglarna. Om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare.

Barn och ungdomar

Barn under 12 år får inte använda Lamisil kräm.

Andra läkemedel och Lamisil kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Applicera inte andra läkemedel eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria läkemedel) samtidigt med Lamisil.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Lamisil kräm får inte användas under graviditet om det inte är klart nödvändigt.

Använd inte Lamisil kräm när du ammar. Läkemedlet kan passera till bröstmjölk.

Spädbarn ska inte komma i kontakt med behandlat hudområde, inklusive brösthud.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Lamisil kräm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Lamisil kräm innehåller bensylalkohol, cetylalkohol och stearylalkohol

Detta läkemedel innehåller 10 mg/g bensylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Cetylalkohol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Hur produkten används

Använd detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur ofta och hur länge ska krämen användas?

Vanlig dos för vuxna samt barn och ungdomar över 12 år:

1 gång dagligen under en vecka.

Om läkemedlet ordinerats av läkare, följ läkarens anvisningar som finns på apoteksetiketten.

Bruksanvisning

 • Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet innan du applicerar Lamisil kräm och tvätta händerna.
 • Skruva av korken och om det är första gången du använder krämen, perforera tubens mynning med korkens vassa ända.
 • Lägg ett tunt lager kräm på och omkring det drabbade hudområdet och gnid in lätt.
 • Skruva korken tillbaka på tuben.
 • Tvätta händerna efter att du applicerat Lamisil krämen, annars finns det en risk att du sprider infektionen till andra delar av huden eller till andra människor.

Krämen är färglös på huden, färgar inte kläder och kan tvättas av med tvål och vatten.

Om du behandlar en infektion i något hudveck kan du täcka in det behandlade området med gasbinda, särskilt nattetid. Om du gör det, byt till en ny gasbinda varje gång du applicerar krämen.

Använd krämen hela den rekommenderade behandlingsperioden även om symptomen försvinner inom några dagar. Svampinfektionen verkar förbättras efter några dagar, men kan återkomma om Lamisil-kräm inte används regelbundet eller behandlingen slutas för tidigt.

Krämen bör börja lindra symtomen efter några dagar. Krämen fortsätter att fungera även efter att behandlingsperioden är slut.

Om symtomen inte börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med lamisil kräm påbörjats, kontakta läkare eller apotekspersonal för råd.

För en lyckad behandling

 • Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga. Även om huden kan klia, försök låta bli att skrapa eftersom det kan orsaka mera skada och fördröja tillfriskningsprocessen eller sprida infektionen.
 • Använd separata handdukar och dina egna kläder och dela dem inte med andra eftersom infektionerna lätt kan sprida sig. Tvätta dina kläder och handdukar ofta för att skydda dig själv mot att bli återsmittad.

Om du har använt för stor mängd av Lamisil kräm

Om du eller någon annan person av misstag sväljer Lamisil kräm, kontakta alltid läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111).

Om du har glömt att använda Lamisil kräm

Om du glömmer att applicera kräm, applicera då genast när du märker det och fortsätt sedan behandlingen som normalt. Om du märker det först vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, applicera då en normal mängd och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd krämen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa personer kan vara allergiska mot Lamisil kräm, vilket kan orsaka svullnad och smärta, hudutslag eller nässelutslag. Detta har rapporterats, men förekomstfrekvensen är okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Sluta använda Lamisil kräm och kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom.

Också följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos en användare av 10):

Hudfjällning och klåda vid appliceringsstället.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos en användare av 100):

Skador på huden, skorv, hudsymtom, förändringar i hudens färg, hudrodnad, brännande känsla på huden, smärta eller irritation vid appliceringsstället.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos en användare av 1 000):

Torr hud, eksem, försvårade symtom, kontakteksem (en typ av hudinflammation).

Biverkningar med okänd förekomstfrekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Utslag.

Om du av misstag får Lamisil kräm i ögonen kan irritation inträffa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit.

Lamisil kräm är tillgänglig i 15 gram filmbelagd aluminiumtub, som kan ha en aluminiumförsegling, eller i laminerad LDPE-aluminium-HDPE tub med en aluminium-etylenförsegling. Båda tuberna är förslutna med en skruvkork av polypropylen.

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

 

Tillverkare

Karo Healthcare AB

Klara Norra Kyrkogata 33

111 22 Stockholm

Sverige

 

Denna bipacksedel ändrades senast 22.04.2024

Texten ändrad

22.04.2024