Package information leaflet

ANTEPSIN tablett 1 g

Tilläggsinformation

Antepsin 1 g tablett

sukralfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 8 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Antepsin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Antepsin

3. Hur du tar Antepsin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Antepsin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Sukralfat, den aktiva substansen i Antepsin, bildar en hinna på ytan av magsäcksväggen. Hinnan täcker sårnader eller irriterade områden och skyddar dem mot magsyran. Slemhinnan kan då läkas.

Sukralfat används för att lindra symtom vid funktionella magbesvär i övre delen av magen och refluxsjukdom. Symtom av dessa kan vara bl.a. halsbränna, smärta och brännande känsla under bröstbenet och i övre delen av magen.

Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för någon annan sjukdom än de som är angivna i bipacksedeln.

För barn endast på läkarordination.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 8 veckor.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte AntepsinVarningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Antepsin, om du har

 • nedsatt njurfunktion eller om du får dialysbehandling
 • svårigheter att svälja
 • långsam tarmfunktion.

I samband med sukralfatbehandling kan det samlas fast, osmält maginnehåll (s.k. besoarer) i magsäcken eller tarmarna. Dessa ansamlingar har förekommit hos patienter med långsam tarmfunktion på grund av operation, medicinering eller sjukdom.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Barn och ungdomar (under 14 år)

På grund av otillräckliga data rekommenderas Antepsin inte för behandling av barn och ungdomar under 14 år.

Andra läkemedel och Antepsin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Antepsin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • antacida (medel som neutraliserar maginnehållet)
 • warfarin (blodförtunnande medel)
 • produkter som innehåller citrat.

Preparat som innehåller följande läkemedel måste tas cirka 2 timmar före eller efter Antepsin-dosen:

 • tetracyklinantibiotika
 • fluorokinolonantibiotika
 • digoxin och kinidin (hjärtmediciner)
 • cimetidin och ranitidin (läkemedel mot magsyra)
 • teofyllin (läkemedel som används vid sjukdomar i luftvägarna)
 • sulpirid (antipsykotiskt läkemedel)
 • fenytoin (epilepsimedicin)
 • tyroxin (läkemedel som används vid bristfällig sköldkörtelfunktion)
 • ketokonazol (medicin mot svampinfektion).

Om du måste få sondmatning, beakta att du använder Antepsin: Man måste ha en paus på åtminstone en timme mellan Antepsin och sondmatning.

Kom ihåg att tala om att du använder Antepsin i samband med följande läkarbesök.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Antepsin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 tablett 3–4 gånger per dygn ca en timme före måltiderna och vid sänggående.

Viktigt!

Tabletten kan vid behov halveras för att göra sväljning lättare.

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tabletten. Tabletten ska tas på tom mage, d.v.s. cirka en timme före måltid eller en timme efter måltid.

Antepsin innehåller aluminium. Det rekommenderas att Antepsin inte används fortlöpande i över åtta veckors tid.

Användning för barn och ungdomar (under 14 år)

På grund av otillräckliga data rekommenderas Antepsin inte för behandling av barn och ungdomar under 14 år.

Om du har tagit för stor mängd av Antepsin

I de flesta fall förorsakar Antepsin inga symtom vid överdosering. Eventuella symtomen kan vara magont, illamående och kräkningar.

Följ dessa anvisningar om inte läkaren ordinerat annat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (hos färre än en av 10):

 • förstoppning, illamående.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

 • torrhet i munnen
 • utslag, nässelutslag, klåda.

Även huvudvärk, svindel, anafylaktiska reaktioner (livshotande allmänna allergiska reaktioner) samt klumpar av osmältbart innehåll i mag‑tarmkanalen (s.k. besoar, se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används) har rapporterats.

Om du har nedsatt njurfunktion kan aluminium som frigörs från Antepsin förorsaka biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. .Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn‑ och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är sukralfat, varav det finns 1 g per tablett.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, karmelloskalcium, makrogol 8000 och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kapseltablett med brytskåra. Förpackingsstorlekar: 30, 60 och 120 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast 17.7.2019

Texten ändrad

17.07.2019