Package information leaflet

LAMISIL SOLO kutan lösning 1 %

Tilläggsinformation

Lamisil Solo 1 % kutan lösning

terbinafin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka efter applicering.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Lamisil Solo är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil Solo
 3. Hur du använder Lamisil Solo
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Lamisil Solo ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Lamisil Solo är en engångsbehandling mot fotsvamp (tinea pedis).

Lamisil Solo verkar genom att döda svamparna som orsakar fotsvamp. Efter påstrykning på fötterna lämnar Lamisil Solo en slät, knappt synlig film som stannar kvar på huden. Via filmen överförs det aktiva innehållsämnet som behandlar fotsvamp till huden.

Hur vet du att du har fotsvamp? 

Fotsvamp uppträder bara på fötterna. Den börjar ofta mellan tårna, och kan spridas till fotsulan och fötternas sidor.

Den vanligaste formen av fotsvamp leder till att huden spricker eller fjällar, men du kan också ha lätt svullnad, blåsor eller vätskande sår. Fotsvamp förknippas ofta med klåda eller en brännande känsla.

Om du är osäker på om dina problem verkligen orsakas av fotsvamp, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil Solo.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Lamisil Solo

 • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar). Tala om för läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig och använd inte Lamisil Solo.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil Solo.

 • Om du lider av långvarig svampinfektion på fotsulor eller hälar med förtjockningar och/eller långvarig fjällning av huden ska du inte använda detta läkemedel utan du ska kontakta din läkare, då du kan behöva annan behandling.
 • Lamisil Solo är endast avsett för utvärtes användning. Använd inte i munnen och svälj inte produkten.
 • Var försiktig så att produkten inte hamnar i ansiktet eller i ögonen, eller på skadad hud där alkohol kan orsaka irritation (efter solexponering eller svår fjällning). Om du av misstag får läkemedlet i ögonen ska du skölja noggrant med rinnande vatten. Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.
 • Använd endast för att behandla huden på fötter och tår.
 • Lamisil Solo innehåller alkohol. Förvaras utom räckhåll för öppen eld.
 • Skall förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år får inte använda Lamisil Solo.

Andra läkemedel och Lamisil Solo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Applicera inte andra läkemedel eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria läkemedel) samtidigt med Lamisil Solo.

Graviditet och amning 

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Lamisil Solo ska inte användas under graviditet om det inte är oundvikligt.

Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Låt inte spädbarn komma i kontakt med behandlade hudpartier, inklusive brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Lamisil Solo påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Lamisil Solo innehåller etanol (96 %)

Varje daglig dos av detta läkemedel innehåller 3316,8 mg alkohol (etanol), vilket motsvarar 863,75 mg/g etanol (96 %).

Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lamisil Solo används som engångsdos enligt följande anvisningar:

Bruksanvisning:

Vuxna 18 år och äldre

 • Lamisil Solo ska appliceras efter en dusch eller ett bad.

Fötterna behandlas endast en gång.

 • Tvätta båda fötterna och torka dem noga.

Tvätta och torka händerna.

image1.png image2.png

 • Skruva av locket från tuben.
 • Behandla båda fötterna – använd cirka halva tuben för en fot, så mycket som behövs för att täcka huden. Gör färdigt en fot i taget.
 • Stryk på läkemedlet på båda fötterna med fingrarna enligt bilden nedan: stryk först mellan, under och över alla tår. Därefter över sulan och fotens sidor.
 • Massera inte in läkemedlet i huden.

Behandla den andra foten på samma sätt, även om huden ser frisk ut. Detta är för att säkerställa att du verkligen blir av med svampen – den kan finnas på den andra foten även om det inte syns.

 • Låt produkten torka till en film i 1–2 minuter, innan du tar på dig vanliga skor och strumpor.
 • Sätt tillbaka korken på tuben och kasta överbliven produkt (se avsnitt Hur produkten ska förvaras av denna bipacksedel för mer information om hur du kastar läkemedel som inte längre används). Spara inte eller ge bort överbliven produkt till någon annan.
 • Tvätta händerna med varmt tvålvatten efter behandlingen.
 • Tvätta eller skvätt inte ner dina fötter de första 24 timmarna efter att du behandlat dem med Lamisil Solo. När du sedan tvättar dig, klappa fötterna försiktigt torra efter att du tvättat dig.
 • Applicera inte läkemedlet en andra gång.

Hur ofta och hur länge ska du använda Lamisil Solo

Lamisil Solo används som engångsdos. Använd inte produkten en gång till.

Lamisil Solo börjar döda svampen omedelbart. Den film som kvarstår efter att läkemedlet strukits på innebär att läkemedlet överförs till huden och fortsätter verka i flera dagar.

Huden borde förbättras inom några dagar.

Om du inte ser någon förbättring inom en vecka efter avslutat behandling, kontakta apotekspersonal för att säkerställa att produkten använts på rätt sätt eller läkare för omvärdering av diagnosen.

Använd inte produkten en gång till under samma utbrott av fotsvamp även om den första behandlingen inte hjälpte.

Du ska applicera läkemedlet på båda fötterna även om tecken på fotsvamp bara syns på en fot. Detta säkerställer att svampen försvinner helt då svampen som orsakat infektionen kan finnas på symtomfria delar av fötterna.

När läkemedlet stryks på huden torkar det snabbt till en färglös film.

Läkemedlet i tuben räcker till båda fötterna.

Lamisil Solo överför det aktiva innehållsämnet till huden där det stannar kvar ett antal dagar för att ta bort svampen som orsakar fotsvamp. För bästa resultat ska fötterna inte tvättas eller stänkas ned 24 timmar efter påstrykning.

Effektivare behandling:

Håll det drabbade området rent genom att tvätta det regelbundet efter de första 24 timmarna. Torka det noggrant utan att gnida. Försök att inte klia på området även om det kliar. Det kan leda till ytterligare skada och fördröja läkningsprocessen eller sprida infektionen.

Eftersom fotsvamp lätt kan överföras till andra personer, ska du använda egen handduk och egna kläder och inte dela dem med andra. Dessa ska tvättas ofta för att skydda dig mot en ny infektion.

Om du av misstag sväljer produkten

Kontakta omedelbart en läkare som kan ge råd om vad du ska göra. Det är viktigt att beakta att produkten innehåller alkohol.

Om du av misstag får produkten i ansiktet eller i ögonen

Om du av misstag får läkemedlet i ögonen ska du skölja noggrant med rinnande vatten. Om obehagen kvarstår, kontakta läkare.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa personer kan vara allergiska mot Lamisil Solo, vilket kan orsaka svullnad och smärta, hudutslag, klåda, blåsigt utslag eller nässelutslag. Detta har rapporterats mycket sällan (kan förekomma hos högst 1 av 10 000 användare).

Om du trots allt drabbas av en allergisk reaktion eller någon annan av symtom nämnd i detta avsnitt när du använder läkemedlet, ska du ta bort filmen med alkoholhaltig hudrengöringslösning (från apoteket), tvätta fötterna med varmt tvålvatten, skölja och kontakta läkare eller apotekspersonal.

Även följande biverkningar har rapporterats

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos högst 1 av 100 användare):

Reaktioner på applikationsstället, t.ex. torr hud, hudirritation eller brännande känsla. De är normalt lindriga och övergående reaktioner.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Pigmentstörning, hudfjällning, rodnad, smärta på applikationsstället.

Vid oavsiktlig applicering vid ögonen kan ögonirritation uppstå.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är terbinafin (som hydroklorid). Varje gram kutan lösning innehåller 10 mg terbinafin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är akrylater/oktylakrylamidsampolymer, hydroxipropylcellulosa, medellångkedjiga triglycerider och etanol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamisil Solo är en klar till lätt grumlig gelliknande lösning. Det finns i tuber på 4 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Karo Healthcare AB 
Klara Norra Kyrkogata 33 
111 22 Stockholm 
Sverige
 

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Danmark

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

Bahnhofbichl 13

6391 Fieberbrunn, Austria

GlaxoSmithKline Santé Grand Public,

23 Rue Francois Jacob,

92500 Rueil Malmaison, France

Novartis (Hellas) S.A.C.l.

National Road No 1 (12th km)

Metamorphosi 14451 Athens, Greece

Haleon Belgium n.v./s.a.

Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgium

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmBH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München, Germany

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4

80339 München, Germany

Denna bipacksedel ändrades senast 01.11.2023

 

Texten ändrad

26.03.2024