Package information leaflet

LAXOBERON orala droppar, lösning 7,5 mg/ml

Tilläggsinformation

 

LAXOBERON® 7,5 mg/ml orala droppar, lösning

natriumpikosulfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad LAXOBERON är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder LAXOBERON
 3. Hur du använder LAXOBERON
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur LAXOBERON ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Det aktiva ämnet i LAXOBERON, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till en verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta medför att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas.

LAXOBERON används för kortvarig behandling av svår förstoppning.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för något annat användningsområde och/eller med annan dosering än den angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte LAXOBERON

 • om du är allergisk (överkänslig) mot natriumpikosulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har samtidigt allvarliga smärtsamma och/eller febrig magbesvär (t.ex. blindtarmsinflammation) som kan tillhöra illamående och uppkastning
 • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar
 • om du har stopp i tarmarna
 • om du har allvarlig rubbning av vätskebalansen.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder LAXOBERON.

Likt övriga laxeringsmedel bör LAXOBERON inte användas kontinuerligt över långa tidsperioder utan att orsaken till förstoppningen har undersökts. Förlängd överdriven användning kan leda till störd vätskebalans med sänkt kaliumkoncentration i blodet som följd.

Yrsel och/eller svimning har ibland rapporterats av patienter som har använt LAXOBERON, men förmodligen har detta berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

LAXOBERON rekommenderas inte att användas annat än under läkarens uppsikt eller enligt läkarens ordination i följande fall:

 • användningen har fortgått i över en vecka
 • efter magoperation
 • för barn under 12 år

 

Andra läkemedel och LAXOBERON

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av vätskeutdrivande- eller kortisonmediciner kan förorsaka störning i elektrolytbalansen, framför allt vid användning av stora mängder LAXOBERON. Störning i elektrolytbalansen kan medföra ökad känslighet för vissa hjärtmediciner.

Antibiotika kan minska inverkan av LAXOBERON.

 

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inte tillräcklig forskning av preparatets användning under graviditet. Lång erfarenhet har inte påvisat skadliga verkningar i samband med graviditet. Användning av LAXOBERON, liksom också av andra läkemedel, bör dock undvikas under graviditet och användas endast enligt läkarens ordination.

Preparatet kan användas under amning.

Effekten av LAXOBERON på fertiliteten hos människor har ej studerats.

 

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts med LAXOBERON med avseende på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. LAXOBERON kan i någon mån påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, eftersom yrsel eller svimning kan förekomma (förmodligen har detta berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen). Om du får sådana symptom, ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän symptomen har upphört.

 

LAXOBERON innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 0,45 g sorbitol per 1 ml. Den maximala rekommenderade dosen för vuxna innehåller därför 0,6 g sorbitol och den maximala rekommenderade dosen för barn över 6 år innehåller 0,3 g sorbitol.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

 

LAXOBERON innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23mg) natrium per milliliter, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

 

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Dosen bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Hos vuxna och barn över 12 år börjar man lämpligen med 10 droppar på kvällen. Läkemedlet skall intas genom munnen. Effekten inträder efter 6-12 timmar. Den maximala dygnsdosen är 20 droppar. Den maximala rekommenderade dagliga dosen ska inte överskridas.

LAXOBERON kan blandas med dryck eller mat.

10 droppar LAXOBERON motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.

Vid långtidsbehandling används medicinering endast varannan dag. Annan dos enligt läkarens ordination.

 

Bruksanvisning

Håll flaskan upp och ner. Skaka inte!

Tryck lätt på flaskan för att få ut en droppe i taget.

image1.jpg

 

Användning för barn och ungdomar

LAXOBERON får ej ges till barn under 12 år utan läkarens ordination.

 

Om du har tagit för stor mängd av LAXOBERON

Om du har fått i dig för stor mängd av läkemedlet, kontakta alltid läkare eller sjukhus.

 

Om du har glömt att ta LAXOBERON

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (hos fler än en av 10 patienter): diarré

Vanliga (hos fler än en av 100 patienter): magont, magkramper, magbesvär

Mindre vanliga (hos färre än en av 100 patienter): kräkningar, illamående, yrsel

Andra eventuella biverkningar (med okänd frekvens): hudutslag, allergiska reaktioner eller svullnad på tungan, läpparna eller i ansiktet, hudreaktioner, läkemedelsutslag, klåda, svimning

Sötningsmedlet sorbitol kan förorsaka diarré hos personer, som har känslig mage.

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

 

Finland

webbplats:www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret PB 55

FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C. Öppnad flaska är hållbar i 12 månader.

 

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat
 • Övriga hjälpämnen är flytande icke-kristalliserande sorbitol, natriumbensoat

(konserveringsmedel, E211), natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös eller gul eller något gulbrun vätska. Smaken är neutral. 30 ml:s vit droppflaska i plast.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

 

Innehavare av godkännande för försäljning:

Opella Healthcare France SAS

157 Charles de Gaulle

92200 Neully-sur-Seine

Frankrike

 

Lokal företrädare:

STADA Nordic ApS

PL 1310

00101 Helsingfors

Finland

 

 

Tillverkare:

Istituto De Angeli S.r.l., 50066 Reggello, Italien

 

Denna bipacksedel ändrades senast 15.07.2023

Texten ändrad

15.07.2023