Package information leaflet

LAXOBERON tipat, liuos 7,5 mg/ml

LAXOBERON®  7,5 mg/ml tipat, liuos

natriumpikosulfaatti

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä LAXOBERON on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät LAXOBERON-valmistetta
 3. Miten LAXOBERON-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. LAXOBERON-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

LAXOBERON-valmisteen vaikuttava aine natriumpikosulfaatti muodostaa paksusuolessa ainetta, joka kiihdyttää suolen liikkeitä. Samalla paksusuoleen jää vettä. Tämän vuoksi ulostemassa on pehmeämpää ja ulostaminen helpottuu.

LAXOBERON-valmistetta käytetään vaikean ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon.

Lääkäri on voinut määrätä lääkevalmistetta johonkin muuhun vaivaan ja/tai eri annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa on esitetty. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

 

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä LAXOBERON-valmistetta

 • jos olet allerginen natriumpikosulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on samanaikaisesti vaikeita kivuliaita ja/tai kuumeisia vatsanalueen vaivoja (esim. umpilisäkkeen tulehdus), joihin voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua
 • jos sinulla on suolistotulehdus
 • jos sinulla on suolitukos
 • jos sinulla on vaikea nestetasapainon häiriö.

 

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät LAXOBERON-valmistetta.

Kuten muitakaan ulostuslääkkeitä LAXOBERON-valmistetta ei pidä käyttää yhtäjaksoisesti päivittäin tai pitkiä ajanjaksoja ilman, että ummetuksen syy on selvitetty. Pitkittynyt liiallinen käyttö voi johtaa nestetasapainohäiriöön ja veren kaliumpitoisuuden laskuun.

LAXOBERON-valmistetta käyttäneillä potilailla on joskus raportoitu huimausta ja/tai pyörtymistä, mutta luultavimmin nämä reaktiot ovat johtuneet ponnistelusta ulostamisen aikana tai ummetuksen aiheuttamien vatsakipujen vaikutuksesta.

LAXOBERON-valmistetta ei suositeta käytettäväksi muutoin kuin lääkärin valvonnassa tai lääkärin ohjeen mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • käyttö on jatkunut yli yhden viikon
 • vatsaleikkausten jälkeen
 • alle 12-vuotiaille lapsille

 

Muut lääkevalmisteet ja LAXOBERON

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nesteenpoisto- tai kortisonilääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttitasapainon häiriöitä, varsinkin jos käytetään suuria annoksia LAXOBERON-valmistetta. Elektrolyyttitasapainon häiriö voi lisätä herkkyyttä tietyille sydänlääkkeille.

Antibiootit voivat vähentää LAXOBERON-valmisteen vaikutusta.

 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Valmisteen raskauden aikaisesta käytöstä ei ole riittävästi tutkimuksia.

Pitkä kokemus ei ole antanut viitteitä haitallisista vaikutuksista raskaudenaikaisessa käytössä. LAXOBERON-valmisteen, kuten muidenkin lääkkeiden, käyttöä on kuitenkin vältettävä raskauden aikana ja käytettävä vain lääkärin ohjeen mukaan.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia LAXOBERON-valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

LAXOBERON-valmisteella voi olla jossain määrin vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu huimausta ja/tai pyörtymistä (johtuvat luultavimmin ponnistelusta ulostamisen aikana tai ummetuksen aiheuttamista vatsakivuista). Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet.

 

LAXOBERON sisältää sorbitolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,45 g sorbitolia per 1 ml. Suositeltu enimmäisannos aikuisille sisältää siten 0,6 g sorbitolia ja suositeltu enimmäisannos yli 6-vuotiaille sisältää 0,3 g sorbitolia.

Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä (sinulle tai lapsellesi).

 

LAXOBERON sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

 

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Annos tulee sovittaa yksilöllisesti siten, että uloste pehmenee sopivaksi. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille suositellaan aluksi 10 tippaa illalla. Lääke otetaan suun kautta. Vaikutus alkaa 6-12 tunnin kuluttua. Maksimi vuorokausiannos on 20 tippaa. Suurinta suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää.

LAXOBERON voidaan sekoittaa ruokaan tai juomaan.

Pitkäaikaisessa käytössä lääkettä otetaan vain joka toinen päivä. Lääkäri voi määrätä myös toisenlaisen annostuksen.

10 tippaa LAXOBERON-valmistetta vastaa 5 mg natriumpikosulfaattia.

 

Käyttöohje

Pitele pulloa yläsalaisin. Älä ravista!

Napauta pullon pohjaa kevyesti saadaksesi yhden tipan kerrallaan.

image1.jpg

 

Käyttö lapsille ja nuorille

LAXOBERON-valmistetta ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

 

Jos otat enemmän LAXOBERON-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

 

Jos unohdat ottaa LAXOBERON-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä): ripuli

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta): vatsakipu, vatsan kouristelu, vatsavaivat

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): oksentelu, pahoinvointi, huimaus

Muut haittavaikutukset (yleisyys tuntematon): ihottuma, allerginen reaktio tai kielen, huulten ja kasvojen turvotus, ihoreaktiot, lääkeihottuma, kutina, pyörtyminen

 

Makeutusaineena käytetty sorbitoli saattaa aiheuttaa herkkävatsaisille ripulia.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

 

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C. Avatun pullon käyttöaika on 12 kuukautta.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä LAXOBERON-valmiste sisältää

 

 • Vaikuttava aine on natriumpikosulfaatti
 • Muut apuaineet ovat: nestemäinen kiteytymätön sorbitoli, natriumbentsoaatti (säilytysaine E211), natriumsitraattidihydraatti, sitruunahappomonohydraatti, puhdistettu vesi

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas, väritön tai kellertävä tai hieman kellanruskea liuos. Valmisteen maku on neutraali.

 

30 ml:n valkoinen muovinen tippapullo.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija:

Opella Healthcare France SAS

82 Avenue Raspail

94250 Gentilly

Ranska

 

Paikallinen edustaja:

STADA Nordic ApS

PL 1310

00101 Helsinki

Suomi

 

Valmistaja:

Istituto De Angeli S.r.l., 50066 Reggello, Italia

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.07.2023

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

15.07.2023