Package information leaflet

LECROLYN SINE silmätipat, liuos 40 mg/ml

Lecrolyn sine 40 mg/ml silmätipat, liuos

natriumkromoglikaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos oireesi eivät parane tai jos ne kahden päivän jälkeen pahenevat.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lecrolyn sine on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lecrolyn sineä
 3. Miten Lecrolyn sineä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lecrolyn sinen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lecrolyn sine sisältää vaikuttavana aineena natriumkromoglikaattia. Se on allergialääke.

Lecrolyn sineä käytetään allergiasta johtuvien silmäoireiden hoitoon.

Se toimii estämällä mahdollisesti allergisen reaktion aiheuttavien luonnollisten aineiden, kuten histamiinin, vapautumisen silmässä. Allergisen reaktion merkkejä ovat mm. kutisevat, vetistävät, punaiset tai tulehtuneet silmät ja turvonneet silmäluomet. Oireita on yleensä molemmissa silmissä.

Näitä oireita esiintyy usein keväällä tai kesällä, kun heinäkasvien tai puiden siitepölyä joutuu siitepölylle herkkien ihmisten silmiin.

Käänny lääkärin puoleen, jos oireesi eivät parane tai jos ne kahden päivän jälkeen pahenevat.

Natriumkromoglikaattia, jota Lecrolyn sine sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lecrolyn sineä

jos olet allerginen natriumkromoglikaatille tai Lecrolyn sinen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Lecrolyn sineä, jos sinulla on oireita vain toisessa silmässä, sillä allergiset reaktiot ilmenevät normaalisti kummassakin silmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Lecrolyn sine

Jos käytät samanaikaisesti muita silmätippoja, eri silmätippojen käytön välillä on oltava vähintään 15 minuuttia.

Raskaus ja imetys

Sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole osoitettu. Lecrolyn sineä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kuten muutkin silmätipat, Lecrolyn sine voi aiheuttaa lyhytaikaista näön sumentumista. Jos tällaista ilmenee, älä aja äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on täysin palautunut.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Piilolinssit

Lecrolyn sine ei sisällä säilöntäaineita. Sitä voi sen vuoksi käyttää yhdessä piilolinssien kanssa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos lapsille ja aikuisille on 1–2 tippaa kumpaankin silmään kaksi kertaa päivässä.

Jos oireiden voimakkuus edellyttää tiheämpää annostelua, antotiheys ei saa ylittää 4 kertaa päivässä.

Ennen silmätippojen tiputtamista:

 • Pese kädet ennen pullon avaamista.
 • kun avaat pullon ensimmäisen kerran, hävitä ensimmäinen tippa
 • Valitse itsellesi mukavin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä seisoen).

Tiputtaminen:

 1. Pidä pulloa juuri korkin alapuolelta ja avaa pullo kiertämällä korkkia. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.
 2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.
 3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään. Tipan ulostulo voi kestää muutaman sekunnin. Älä puserra liian kovaa.
 4. Räpytä silmää muutaman kerran, jotta tippa leviää koko silmään.
 5. Tiputa Lecrolyn sineä myös toiseen silmään toistamalla vaiheet 2–4.
 6. Ennen kuin laitat korkin takaisin paikalleen, ravista pulloa kerran alaspäin niin, että jäljellä oleva neste häviää pullon kärjestä. Tämä on tärkeää pullon käytettävyyden varmistamiseksi.

Jos silmäsi eivät parane tai jos käytettyäsi Lecrolyn sineä kaksi päivää silmäsi huononevat, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

On parasta, että käytät silmätippoja säännöllisesti päivittäin, kun siitepölyä on runsaasti, jotta silmäongelmasi pysyy hallinnassa.

Jos käytät enemmän Lecrolyn sineä kuin sinun pitäisi

Lecrolyn sinen yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Lecrolyn sine voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergisia reaktioita (yliherkkyyttä) on raportoitu. Ei kuitenkaan tiedetä, kuinka usein tätä tapahtuu.

Jos sinulle tulee esimerkiksi ihottumaa, nielemis- tai hengitysvaikeuksia, huulten, kasvojen, nielun ja kielen turpoamista sekä punoituksen pahenemista, ota heti yhteys lääkäriin.

Yleinen haittavaikutus (enintään yhdellä 10:stä) on silmien paikallinen kirvely.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pullon avaamisen jälkeen liuosta voidaan käyttää 8 viikkoa. Pullo täytyy säilyttää tiiviisti suljettuna.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lecrolyn sine sisältää

 • Vaikuttava aine on natriumkromoglikaatti. 1 ml liuosta sisältää 40 mg natriumkromoglikaattia.
 • Muut aineet ovat glyseroli, dinatriumedetaatti, polyvinyylialkoholi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Lecrolyn sine on kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Valkoinen muovipullo, jossa on sinikärkinen valkoinen tiputin ja valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoot: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml ja 1 x 10 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Suomi

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.4.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

26.04.2021