Package information leaflet

BASIRON AC geeli 5 %

Basiron AC 5 % geeli

bentsoyyliperoksidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Basiron AC on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Basiron AC:tä
 3. Miten Basiron AC:tä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Basiron AC:n säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Basiron AC geeli on tarkoitettu aknen paikallishoitoon.

Basiron AC geelin sisältämä bentsoyyliperoksidi estää aknebakteerin Cutibacterium acnesin kasvua ja edistää ihon kuoriutumista.

Bentsoyyliperoksidia, jota Basiron AC sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Basiron AC:tä:

Vain ulkoiseen käyttöön.

Varoitukset ja varotoimet

Bentsoyyliperoksidi voi aiheuttaa ihon turvotusta ja rakkuloita. Jos näitä oireita ilmenee, lääkkeen käyttö täytyy lopettaa.

Vältettävä kontaktia silmien, suun, sierainten ja limakalvojen kanssa. Mikäli geeliä joutuu silmiin, tulee silmiä huuhdella runsaalla vedellä.

Ensimmäisellä hoitokerralla ihossa saattaa tuntua lievää kuumoitusta ja muutaman päivän kuluttua saattaa esiintyä ihon punoitusta ja hilseilyä. Nämä oireet ovat yleensä lieviä ja menevät ohi, jos hoito keskeytetään tilapäisesti tai hoitokertoja harvennetaan. Mikäli ihoärsytys, punoitus tai hilseily on voimakasta, hoito tulee keskeyttää ja ottaa yhteyttä lääkäriin.

Varovaisuutta tulee noudattaa levitettäessä valmistetta kaulalle tai muille herkille alueille. Herkistymisvaaran vuoksi Basiron AC geeliä ei saa levittää rikkoutuneelle iholle.

Hoidon aikana tulee välttää auringonottoa ja UV-säteilyä (myös solarium).

Valmiste voi aiheuttaa hiusten, tekstiilien ja muiden materiaalien värjäytymistä.

Muut lääkevalmisteet ja Basiron AC

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ihon hilseilyä edistäviä, ihoa ärsyttäviä tai kuivattavia lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Basiron AC geelin kanssa. Basiron AC geelin sisältämä bentsoyyliperoksidi tekee tretinoiinin (A-vitamiinihapon) tehottomaksi, joten tretinoiinia sisältäviä valmisteita ei voi käyttää samanaikaisesti Basiron AC geelin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bentsoyyliperoksidin erittymisestä ihmisen rintamaitoon ei ole tietoa. Tästä syystä Basiron AC geelin käytössä rintaruokinnan aikana tulee noudattaa varovaisuutta eikä valmistetta tule käyttää rinnan alueella, ettei lapsi joudu sille vahingossa alttiiksi.

Valmisteen raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Basiron AC 5 % geeli sisältää 40 mg/g propyleeniglykolia (E1520), joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen jokaista käsittelyä iho tulee puhdistaa ja kuivata huolellisesti.

Basiron AC 5 % geeliä levitetään hoidettaville ihoalueille 1 - 2 kertaa päivässä ellei lääkäri toisin määrää. Herkkäihoisille hoito suositellaan tehtäväksi kerran päivässä ennen nukkumaanmenoa.

Jos hoito Basiron AC 5 % geelillä ei tunnu tehoavan niin käynti lääkärillä on paikallaan.

Jos käytät enemmän Basiron AC:tä kuin sinun pitäisi

Jos olet niellyt lääkettä tai vaikkapa lapsi on niellyt lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleisiä (useammalla kuin 1:llä potilaalla 10:stä):

 • Kuiva iho
 • Ihon punoitus
 • Ihon kuoriutuminen
 • Polttava tunne iholla

Yleisiä (1:llä potilaalla 10:stä - 1:llä potilaalla 100:sta):

 • Ihon kutina (pruritus)
 • Ihon kipu (kipu, kirvely)
 • Ihoärsytys (ärsytyskosketusihottuma)

Melko harvinaisia (1:llä potilaalla 100:sta - 1:llä potilaalla 1000:sta)

 • Allerginen kosketusihottuma

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arvointiin):

 • Kasvojen turvotus
 • Vaikeat allergiset reaktiot
  Vaikean allergisen reaktion oireita voivat olla:
  • paukamainen ja kutiava ihottuma (nokkosrokko)
  • kasvojen, silmien, huulten, kielen tai suun turvotus (angioedeema), hengenahdistus
  • pyörtyminen

Oireet ovat yleensä korjautuvia, jos hoitokertoja harvennetaan tai hoito lopetetaan. Jos oireet ovat hankalia tai jos sinulla esiintyy kasvojen turpoamista tai vaikeita allergisia reaktioita, lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle +25 ºC. Älä säilytä kylmässä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Basiron AC sisältää

 • Vaikuttava aine on vesipitoinen bentsoyyliperoksidi, joka vastaa vedetöntä bentsoyyliperoksidia 50 mg/g.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli (E1520), glyseroli, akrylaattikopolymeeri, karbomeeri 940, natriumedetaatti, Poloksameeri 182, dokusaattinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot:

Valkoinen tai melkein valkoinen, pehmeä geeli.

40 g ja 60 g putket.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Ruotsi

Valmistaja:
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.10.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

19.10.2020