Package information leaflet

BECLONASAL AQUA nässpray, suspension 50 mikrog/dos

Tilläggsinformation

Beclonasal Aqua 50 mikrog/dos nässpray, suspension

beklometasondipropionat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller du mår sämre efter 3 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Beclonasal Aqua nässpray är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Beclonasal Aqua nässpray
 3. Hur du använder Beclonasal Aqua nässpray
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Beclonasal Aqua nässpray ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Beklometasondipropionat tillhör gruppen kortikosteroider. Lokalt använt lindrar det kraftigt inflammatoriska reaktioner och svullnad i näsans slemhinnor.

Detta läkemedel används vid behandling av återkommande säsongartad allergisk snuva som läkaren diagnostiserat.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 veckor.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Beclonasal Aqua nässpray

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Beclonasal Aqua nässpray.

Var särskilt försiktig med Beclonasal Aqua nässpray om du har

 • sårnader eller inflammationer i näshålan
 • speciellt svåra symtom på snuva
 • andnöd i samband med snuva
 • kontinuerlig snuva året runt
 • varig snuva eller snuva med feber
 • benägenhet för återkommande näsblödningar
 • astma
 • haft skada på näsan eller näsoperation
 • obehandlade svamp- eller bakterieinfektioner eller en virusinfektion som spritt sig vitt över kroppen via blodcirkulation eller tuberkulos.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Beclonasal Aqua nässpray

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Samtidig användning av Beclonasal Aqua nässpray med kortisonpreparat, som antingen tas via munnen eller inhaleras, kan försämra binjurefunktionen.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Beclonasal Aqua nässpray och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Tala om att du använder Beclonasal Aqua nässpray i samband med nästa läkarbesök.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av detta läkemedel under graviditet eller amning rekommenderas inte.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har inte konstaterats ha skadliga effekter på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Beclonasal Aqua nässpray innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,1 mg/ml bensalkoniumklorid. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Hur produkten används

Använd detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet. Nässprayen lindrar inte nästäppa eller snuva omedelbart. Det bästa resultatet erhålls efter några dagars behandling.

Vuxna och barn över 14 år: 1–2 sprayningar (50–100 mikrog) i vardera näsborren två gånger per dygn, i högst tre månader. Maximala dosen är 400 mikrogram (8 sprayningar) per dygn. Preparatet ska inte användas under längre tid än 3 veckor om ingen märkbar symtomlindring inträder.

Användning för barn och ungdomar

Till barn under 14 år endast enligt läkares föreskrift.

Bruksanvisning

1. Snyt näsan.

2. Skaka flaskan väl och ta av plasthatten.

3. Håll flaskan som i bild 1; flaskans botten mot tummen och näsapplikatorn mellan pek- och långfingret.

Spraya genom att trycka ner näsapplikatorn mot flaskans botten. Före första användningtillfället spraya i luften 3‑6 gånger så att en jämn dusch erhålls.

Det kan också vara bra att kontrollera att sprayen är jämn med 1‑2 provsprayningar om sprayflaskan inte använts på ett tag.

4. För in näsapplikatorn i ena näsborren enligt bild 2 och täpp till andra näsborren. Böj huvudet lätt framåt. Pumpa en gång och andas samtidigt lugnt och länge in genom näsan.

5. Ta bort näsapplikatorn från näsan. Andas därefter ut genom munnen. Om läkemedlet tycks rinna från näsan, ska man andas in genom näsan och sniffa lätt.

6. Upprepa punkterna 4 och 5 i andra näsborren.

7. Om dosen är 2 sprayningar i vardera näsborren, upprepa punkterna 4, 5 och 6.

8. Torka av näsapplikatorn och återsätt plasthatten.

Vid rengöring kan näsapplikatorn avlägsnas från flaskan genom att dra försiktigt (bild 3). Skölj näsapplikatorn och plasthatten med varmt vatten och torka omsorgsfullt. Sätt delarna på plats.

Om du har tagit för stor mängd av Beclonasal Aqua nässpray

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom läkaren sagt. Använd endast den mängd som läkaren har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Beclonasal Aqua nässpray

Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte en dubbeldos eller två doser i följd för att ersätta den bortglömda dosen. Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Beclonasal Aqua nässpray, om

 • du svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (mycket sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

 • allergiska reaktioner, såsom hudutslag, nässelfeber, klåda och hudrodnad
 • obehaglig smak eller lukt
 • näsblödning, irritation och torrhet i näsan och halsen, nysningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • huvudvärk
 • sårnader i näsans slemhinna.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • förhöjt tryck inne i ögat (glaukom), grå starr
 • perforation av nässkiljeväggen.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn.

Berätta för läkaren om du upplever följande symtom efter användning av nässprayen

 • ömhet i näsan eller svalget eller kraftig näsblödning
 • ögonsymtom som avviker från de tidigare ögonsymtomen vid hösnuva, speciellt smärta eller dimmig syn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

Öppnad flaska är hållbar 6 månader.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är beklometasondipropionat, varav det ingår 50 mikrogram per dos.
 • Övriga innehållsämnen är polysorbat 80, glukos, dispergerande cellulosa, bensalkoniumklorid, natriumhydroxidlösning eller klorvätesyralösning (för reglering av pH) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vit eller nästan vit suspension, sprayen en fin spraydusch.

Förpackningsstorlek: En flaska på 23 ml innehåller 200 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel kontrollerades senast 26.11.2021

Texten ändrad

26.11.2021