Package information leaflet

FUNGORIN kräm 1 %

Tilläggsinformation

Fungorin 1 % kräm

terbinafin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspesonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 2 veckor eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Fungorin kräm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Fungorin kräm

3. Hur du använder Fungorin kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Fungorin kräm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Fungorin blockerar en reaktion i svampens ämnesomsättning, vilket gör att svampen dör och infektionen kan läka ut fortare.

Preparatet används för behandling av fotsvamp och svampinfektion mellan tårna.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Terbinafin som finns i Fungorin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Fungorin kräm:

 • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare, för preparatet är inte avsett för behandling av svampinfektion i naglarna.

Varningar och försiktighet

Preparatet är endast avsett för utvärtes bruk. Krämen kan irritera ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen ska ögonen sköljas med rinnande vatten. Om läkemedlet appliceras i ansiktet ska kontakt med ögonen undvikas.

Man bör akta sig för att få läkemedlet i munnen (se även Om du har tagit för stor mängd av Fungorin kräm).

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fungorin kräm.

Barn

Preparatet ska inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Fungorin kräm

Man känner inte till några skadliga samverkningar mellan lokalt applicerad terbinafinkräm och andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klinisk erfarenhet från användning av Fungorin kräm på gravida kvinnor saknas. Av denna orsak ska Fungorin kräm inte användas under graviditet om de inte är absolut nödvändigt.

Eftersom terbinafin utsöndras i bröstmjölk ska inte ammande mödrar använda Fungorin kräm.

Små barn ska inte komma i kontakt med hud som behandlats med Fungorin kräm inklusive huden på brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Fungorin kräm har inga skadliga effekter på förmågan att köra eller att använda maskiner.

Fungorin kräm innehåller stearylalkohol och cetylalkohol

Stearylalkohol och cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Detta läkemedel innehåller 10 mg bensylalkohol per 1 g. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en gång dagligen under en vecka. Rengör och torka angripna områden noggrant innan krämen används. Lägg ett tunt lager kräm på och omkring angripen hud och gnid in lätt. Tvätta händerna efter behandlingen så att inte krämen av misstag kommer i ögonen.

Symtomen försvinner vanligtvis efter några dagar och huden läks helt efter någon tid, men det är viktigt att fullfölja behandlingen för att inte få återfall. Om symtomen inte har börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med krämen påbörjats, kontakta läkaren eftersom besvär kan ha orsakats av något annat än svampinfektion.

Om du har tagit för stor mängd av Fungorin kräm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Lokalt applicerad kräm leder sannolikt inte till överdosering.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Krämen kan ibland förorsaka klåda, hudfjällning, smärta eller irritation vid appliceringsstället, pigmentstörningar, brännande känsla i huden, rodnad och sårskorpor vid appliceringsstället. Dessa ofarliga symtom ska man skilja från överkänslighetsreaktioner, inklusive utslag, som har rapporterats sporadiskt och fordrar avbrytning av behandlingen. Därför ska du informera läkaren om dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • hudfjällning, klåda.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • hudskador, sårskorpor, hudsjukdom, pigmentstörningar, rodnad, brännande känsla i huden
 • smärta, smärta vid appliceringstället, irritation vid appliceringsstället.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • irritation i ögonen (om krämen kommer i misstag i ögonen)
 • torr hud, kontaktutslag (kontaktdermatit), eksem
 • försämring av symtomen.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • överkänslighetsreaktioner, utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid, varav finns 10 mg i ett gram av kräm.
 • Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol, sorbitanstearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vit, jämn kräm.

Förpackningsstorlek: 15 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 1.7.2022

Texten ändrad

01.07.2022