Package information leaflet

OFTAGEL ögongel i endosbehållare 2,5 mg/g

Tilläggsinformation

Oftagel 2,5 mg/g ögongel i endosbehållare

karbomer 974P

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Oftagel ögongel är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel ögongel
 3. Hur du använder Oftagel ögongel
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Oftagel ögongel ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Oftagel är en ögongel som används för att lindra ögontorrhet. Den verkar främst genom att bidra till att hålla tårfilmen som skyddar ögats yta intakt och stärka tårfilmens smörjande effekt. Detta uppnås tack vare den aktiva substansen karbomer, som är en polymer med stora molekyler och tvärbindningar. Karbomer ökar ögongelens viskositet och kontakttid på ögats yta och minskar på så sätt irritationen.

Oftagel ögongel är avsedd för behandling av symtom på grund av torra ögonytor.

Karbomer som finns i Oftagel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Oftagel ögongel

Varningar och försiktighet

 • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oftagel ögongel.
 • Ta ut kontaktlinserna innan du droppar Oftagel i ögonen och vänta minst 15 minuter efter att du droppat i gelen innan du sätter i linserna i ögat igen.

Barn och ungdomar

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Andra läkemedel och Oftagel

Om du använder några andra lokalt verkande ögonläkemedel ska Oftagel ögongel användas sist och tidigast 15 minuter efter de andra läkemedlen.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om gelen orsakar kortvarig dimsyn bör du vänta tills synen blir normal igen innan du kör bil eller använder maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En droppe Oftagel ögongel droppas i ögat 1–4 gånger om dygnet beroende på hur svåra symtomen är.

Användning för barn och ungdomar

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Före applicering:

 • tvätta händerna

Applicering:

 1. Öppna påsen.
 2. Lösgör en endosbehållare från remsan.
 3. Tillslut påsen omsorgsfullt genom att vika kanten.
 4. Håll endosbehållaren med spetsen riktad nedåt och skaka ned gelen mot spetsen med en snabb snärtande handrörelse (som med en kvicksilvertermometer).
 5. Vrid av toppen på endosbehållaren.
 6. Böj huvudet bakåt och håll endosbehållaren ovanför ögat. Se till att endosbehållaren inte vidrör ögat eller området runt ögat.
 7. Dra försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.

En endosbehållare räcker till båda ögonen. Skaka ned gelen mot spetsen igen innan du droppar gel i det andra ögat. Tryck ut 1 droppe i det andra ögat enligt instruktionerna ovan. Kasta behållaren med kvarvarande gel.

Om du har använt för stor mängd Oftagel ögongel

Inga uppgifter finns om att en överdosering skulle ge några biverkningar.

Om du har glömt att använda Oftagel ögongel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oftagel ögongel

Om du slutar att använda ögongelen kan symtomen med torra ögon komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Övergående, kortvarig dimsyn, lindrig sveda eller irritation lokalt i ögat kan förekomma i samband med användning av Oftagel ögongel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Förvaras vid högst 25°C.
 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Förvara oanvända endosbehållare i påsen. Ljuskänsligt.
 • Öppnad endosbehållare ska användas omedelbart och kastas med kvarvarande innehåll genast efter användning.
 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är karbomer 974P 2,5 mg/g.
 • Övriga innehållsämnen är sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetat­trihydrat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ögongel i endosbehållare. Klar eller något vitaktig viskös lösning.

Endosbehållare i plast.

Förpackningsstorlekar: 10 x 0,5 g, 20 x 0,5 g, 30 x 0,5 g, 60 x 0,5 g, 90 x 0,5 g, 120 x 0,5 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors

Tillverkare
Santen Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tammerfors, Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 04.04.2022

Texten ändrad

04.04.2022