Package information leaflet

FLIXONASE nässpray, suspension 50 mikrog/dos (egenvård)

Tilläggsinformation

Flixonase 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

flutikasonpropionat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Flixonase nässpray är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Flixonase nässpray
 3. Hur du använder Flixonase nässpray
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Flixonase nässpray ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Verkningsmekanismen hos flutikasonpropionat, det aktiva innehållsämnet i Flixonase nässpray baseras på en terapeutisk effekt vid inflammation i nässlemhinnan och samtidigt minskar svullnad i nässlemhinnan.

Flixonase nässpray är avsett till behandling och profylax av säsongartad allergisk snuva hos vuxna (över 18-åringar).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Flixonase nässpray

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flixonase nässpray:

 • om du använder andra kortikosteroidpreparat samtidigt, t. ex. tabletter, injektioner, salvor, läkemedel mot astma, andra nässprayer eller ögon-/näsdroppar
 • om du har hög feber, snuva eller en inflammation i näsgångarna eller bihålorna
 • om du nyligen har fått ett trauma i näsan, genomgått en näsoperation eller fått sår i näsans slemhinna
 • om du har eller har haft en inflammation i näsan eller runt näsan
 • om du är gravid eller planerar en graviditet
 • om du ammar
 • om du använder ritonavir (används mot HIV-infektion) om inte läkaren ordinerat annorlunda
 • om du använder ketokonazol (läkemedel mot svamp).

Behandlingsresultatet blir bättre, om du börjar ta läkemedlet några dagar före förmodad början av symtom. Flixonase nässpray är avsett till regelbunden behandling och full effekt erhålls först efter några dagars användning.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synproblem som kan orsakas av grå starr eller glaukom.

Andra läkemedel och Flixonase nässpray

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du änvänder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel, särskilt:

 • ritonavir eller kobicistat (används vid behandling av HIV)
 • ketokonazol (används vid behandling av svampinfektioner)
 • långvarig behandling med steroider via injektion eller tabletter.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Flixonase och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Flixonase nässpray under graviditet eller amning utan ordination av läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Flixonase nässpray orsakar inte dåsighet, så du kan köra bil och använda maskiner.

Flixonase nässpray innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 20 mikrogram bensalkoniumklorid per spraydos motsvarande 0,20 mg/ 1 ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Hur produkten används

Du ska ta läkemedlet så mycket som här föreskrivits. Alltför stora doser kan förorsaka biverkningar och alltför små doser kan förvärra dina symptom. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flixonase nässpray doseras i näsan.

Rekommenderad dos för vuxna (över 18-åringar) är 2 sprayningar (100 mikrogram) i vardera näsborren en gång dagligen, helst på morgonen.

Om dina symtom är särskilt kraftiga kan du behöva 2 sprayningar i var näsborre 2 gånger dagligen (morgon och kväll) tills symtomen förbättras. Gå därefter tillbaka till normal dos.

Maximidosen är 4 sprayningar (200 mikrogram) i var näsborre per dygn.

Du behöver använda sprayen regelbundet för att få full effekt.

Om dina allergisymtom inte förbättras inom 7 dagar, så sluta använda sprayen och kontakta din läkare. Om dina allergisymtom har lindrats inom 7 dagar, men inte tillräckligt, ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Undvik att få nässpray i ögonen.

Användning för barn

Till yngre än 18 år endast enligt läkares föreskrift.

Om du har använt för stor mängd av Flixonase nässpray

Om du av misstag tar en alltför stor dos Flixonase nässpray och den framkallar symtom, kontakta apoteket eller läkaren.

Om du har glömt att använda Flixonase nässpray

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta Flixonase nässpray, fortsätt på sedvanligt sätt vid nästa doseringstillfälle.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid normal användning framkallar Flixonase nässpray i allmänhet inga biverkningar.

Upphör med användningen av läkemedlet och ta kontakt med läkaren:

 • om du får en allergisk reaktion, såsom utslag och klåda, eventuellt även andningssvårigheter eller svullna läppar, tunga, hals eller ansikte
 • om din syn förändras efter det du börjat använda läkemedlet
 • om du har små hål (perforationer) i näsans mellanvägg.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan visa sig hos fler än 1 patient av tio:

 • näsblod.

Vanliga biverkningar

Dessa kan visa sig hos färre än 1 patient av tio:

 • torrhet och irritation i näsan eller svalg
 • huvudvärk, obehaglig smak i munnen eller obehaglig lukt i näsan.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan visa sig hos färre än 1 patient av tiotusen:

 • överkänslighet, anafylaxi/anafylaktiska reaktioner, bronkokonstriktion (bronkospasm), hudutslag, svullnad av ansikte eller tunga
 • små hål (perforationer) i näsans septum
 • glaukom, ökning av intraokulärt tryck, grå starr.

Biverkningar vars frekvens är okänd

 • dimsyn
 • sår i näsan.

Kortisonpreparat som doseras i näsan, som Flixonase, kan störa binjurarnas funktion och inverka försämrande på barnens längdväxt om de används långvarigt i stora doser.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15-25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flutikasonpropionat och en dos har 50 mikrog.
 • Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium (Avicel RC591), fenetanol, bensalkoniumklorid, polysorbat 80, renat vatten, saltsyra (till reglering av pH).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Nässpray är vit ogenomskinlig vätska.

Nässpray 8 g (60 doser) är i brun glasflaska, som har en grön plastskyddskåpa och en vit plastnäsapplikator.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Danmark 

Tillverkare

Glaxo Wellcome S.A.

09400 Aranda de Duero

Spanien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tfn: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com

 

Denna bipacksedel ändrades senast 14.04.2023

Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon-koncernen.

©2023 Haleon-koncernen eller dess licensgivare.

Direktiv för användaren

Innan du använder din spray, läs denna instruktion noggrant och följ givna råd och anvisningar.

Starta sprayen

Om det är en ny spray eller om sprayen inte har använts på ett par dagar måste du ”starta” sprayen innan den fungerar ordentligt.

 • tvätta händerna
 • tag av den grön färgade korken från flaskan (fig. 1) genom att trycka ihop skårorna på sidan av korken och drag av den (vrid inte)
 • placera tummen under botten av flaskan och pek- och långfingret på var sida av det vita näsapplikatorn (fig. 2)
 • håll flaskan lodrätt, pekande bort från dig
 • tryck näsapplikatorn ned med båda fingrarna. Håll tummen stilla
 • sprayningen bör komma ut ur flaskan som en jämn dusch

Om den fungerar kan du fortsätta att använda sprayen.

Om den inte fungerar eller om du tror att det är stopp i den, gå till avsnittet om ”Rengör av sprayen”.

Använd aldrig en nål eller något annat vasst för att försöka göra hål eller göra de små hålen större. Det kommer att förstöra spray-mekanismen.

Användning av sprayen

Använd Flixonase bara i näsan.

 • tvätta händerna
 • snyt ur näsan
 • tag av korken, skaka flaskan och håll den mellan tummen och pek- och längfingrarna (fig. 3)

Första näsborren (fig. 4 och 5)

 • stäng den ena näsborren med ett finger (fig. 4) och placera näsapplikatorn i den öppna näsborren.
 • böj huvudet lite framåt, håll flaskan lodrätt
 • börja andas in genom näsan; tryck näsapplikatorn ned med fingrarna och fortsätt att andas in den jämna duschen från sprayen
 • håll tummen stilla
 • andas normalt
 • håll näsapplikatorn i näsborren en kort tid
 • andas ut genom munnen (fig. 5)

Tag sprayning nummer 2 i samma näsborre om du behöver det. Upprepa stegen i fig. 4 och 5.

Andra näsborren

 • tag ut näsapplikatorn och använd sprayen i den andra näsborren
 • upprepa stegen i fig. 4 och 5

Torka näsapplikatorn med en ren näsduk och sätt på korken.

Rengör sprayen

Rengör sprayen minst en gång i veckan. Rengör den oftare om den täpps till. Använd aldrig nål eller något vasst för att försöka göra hål.

 • tag av korken och näsapplikatorn (fig. 6). Drag uppåt i näsapplikatorn.
 • lägg näsapplikatorn och korken i varmt vatten i 5 minuter
 • skölj dem under rinnande vatten. Skaka av vattnet och ställ dem på tork på ett torrt ställe
 • se till att de inte blir heta – bara varma
 • sätt näsapplikatorn på plats och ”starta” sprayen om nödvändigt genom att pumpa ett par gånger. Gör det tills det kommer ut en jämn dusch.

Texten ändrad

14.04.2023